Sectormanager Strategie & Bedrijfsvoering (lid MT) - 36 uur - Breda/Tilburg

OVER DE VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT (VRMWB)

Veiligheidsregio MWB is een netwerkorganisatie in een grote en veelzijdige regio met ruim 1,2 miljoen inwoners verspreid over 24 gemeenten. De organisatie richt zich primair op de fysieke veiligheid: het voorkomen en bestrijden van incidenten en crises. Hierbij kan gedacht worden aan het extreem weer, grote branden, ernstige ongevallen, effecten van uitval van vitale voorzieningen en dergelijke.

De kracht van Veiligheidsregio MWB is samenwerken met partners. Dagelijkse samenwerking vindt plaats met onder andere de 24 gemeenten, de brandweer, de politie, de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie) en het Openbaar Ministerie. Tevens wordt intensief samengewerkt met de waterschappen, de GGD, de omgevingsdienst en defensie. Maar denk ook aan partijen zoals energiebedrijven, Rijkswaterstaat, het Rode Kruis, etc.

Naast het zijn van een netwerkorganisatie, is Veiligheidsregio MWB een krachtige en moderne hulpdienst die dag en nacht ter beschikking staat middels een goed georganiseerde en gefaciliteerde crisisorganisatie. 

Ambitie

Veiligheidsregio MWB wil een betrouwbare partner zijn in veiligheid en veerkracht: zij biedt gedegen advies bij de voorbereiding op rampen en crisis en bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken. Ze levert dag en nacht adequate hulpverlening en heeft een wendbare organisatie in een continu veranderende maatschappij. 

Het realiseren van de ambitie wordt gedaan op basis van drie pijlers:

 • Stimuleren van redzaamheid in de samenleving;
 • Bijdragen aan een veilige leefomgeving;
 • Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onder andere het beleidsplan 2019-2023 ‘Samen werken aan veiligheid en veerkracht’. 

ONTWIKKELINGEN

Veiligheidsregio MWB is volop in ontwikkeling. Binnen een snel veranderende maatschappij wordt gewerkt op basis van een wendbare organisatie die toekomst ’proof’ is. Dit vraagt om een compact georganiseerde organisatie met moderne digitale bedrijfsprocessen. Een organisatie met flexibele medewerkers die in staat is slim en efficiënt te werken en waarbij samenwerkingsverbanden vanzelfsprekend zijn. Er wordt samengewerkt aan veiligheid en veerkracht.

Uit organisatieanalyse is gebleken dat er een brede behoefte is aan verandering. Veranderingen op het gebied van onder andere leiderschap, (be)sturing van de organisatie, samenwerking en vakmanschap. Deze zijn vormgegeven in een ‘veranderkompas’ om richting te geven aan de doorontwikkeling van de gewenste doelen. Het ambitieniveau van de organisatie is met recht hoog te noemen en vereist een verdere professionalisering van iedereen die deel uitmaakt van deze organisatie. Om deze beweging te kunnen begeleiden en alle kwaliteiten aan te boren, is het van groot belang om sterke en ervaren leiders aan de organisatie te verbinden die intrinsiek gemotiveerd zijn om de drijvende kracht te zijn in dit proces.

ORGANISATIESTRUCTUUR

Essentieel uitgangspunt bij de reorganisatie is het concern-denken: het denken en handelen vanuit eenorganisatie als geheel. Ter ondersteuning hiervan, wordt een structuurwijziging doorgevoerd. Momenteel zijn er vijf brandweerclusters – deze worden omgevormd tot drie districten. De sectoren Risicobeheersing en Crisisbeheersing worden samengevoegd tot één sector. De stafafdelingen Mens & Bedrijfsvoering en Strategie & Ontwikkeling worden samengevoegd tot één sector Strategie & Bedrijfsvoering. Daarnaast wordt er een concerncontroller toegevoegd, dit is een nieuwe functie.

De drie districtsmanagers en de twee sectormanagers vormen samen met de directie (bestaande uit een algemeen directeur / regionaal commandant en een plaatsvervangend algemeen directeur / regionaal commandant) het Managementteam van Veiligheidsregio MWB. Hierbij is de algemeen directeur / regionaal commandant verantwoordelijk voor de aansturing van de lijn en is de plaatsvervangend algemeen directeur / regionaal commandant (in de rol van opdrachtgever) verantwoordelijk voor organisatie-brede programma’s en projecten. De Concerncontroller is adviserend lid en neemt vanuit die hoedanigheid deel aan MT vergaderingen.

Ben jij de leidinggevende die zich committeert aan dit veranderproces en wezenlijk kan bijdragen aan de te realiseren doelen? Lees dan verder!

DE FUNCTIE

 • Als sectormanager heb je de volgende verantwoordelijkheden:
 • Je bent leidinggevende op strategisch niveau en eindverantwoordelijk voor je eigen organisatieonderdeel;
 • Je faciliteert en ontwikkelt je medewerkers;
 • Binnen de budgettaire randvoorwaarden en met de inzet van mensen en materiële middelen, weet je op integrale wijze en in nadrukkelijke samenwerking met je collega MT leden, de doelen te realiseren;
 • Als MT lid ben je - vanuit het collectief - mede verantwoordelijk voor het uitzetten en realiseren van de strategische koers van Veiligheidsregio MWB. Je geeft invulling aan het beleidsplan en aan de veranderthema’s om de organisatie te versterken en wendbaarder te maken;
 • Je kunt in de rol van opdrachtnemer verantwoordelijk zijn voor het realiseren van strategische, sector-overstijgende portefeuilles en/of programma’s;
 • Je vertegenwoordigt Veiligheidsregio MWB, naar binnen en naar buiten.

 

OPDRACHT

Als sectormanager ben je het boegbeeld van de sector en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringprocessen die ondersteunend zijn aan de corebusiness van de Veiligheidsregio. Je zorgt er mede voor dat de strategische doelstellingen van de organisatie zo efficiënt mogelijk gerealiseerdkunnen worden. Je vertegenwoordigt de onder jouw verantwoordelijkheid vallende afdelingen. Je bouwt een sterk team, waarin verschillende vakdisciplines vertegenwoordigd zijn en waarin wordt samengewerkt met respect voor elkaars vak. Je draagt bij aan vernieuwing door medewerkers de ruimte te geven om de wereld van buiten naar binnen te halen.

WELKE KANDIDATEN PASSEN?

Naast de inhoudelijke opdracht die hoort bij deze functie zijn we vooral op zoek naar een inspirerende, resultaatgerichte en koersvaste leider die op basis van natuurlijk overwicht de ingezette leiderschapsfilosofie onderschrijft, invulling geeft en uitdraagt. Je toont (persoonlijk) leiderschap, door invulling te geven aan de kernwaarden van de organisatie: slagvaardig, vakbekwaam, zichtbaar en samenwerkingsgericht. Om deze doelen te bereiken weet je op basis van een heldere koers en richting, medewerkers te coachen, faciliteren en stimuleren in het nemen van initiatief en eigen verantwoordelijk.

Je herkent je in de competenties; samenwerkingsgericht, betrouwbaar, transparant en integer. Je schakelt makkelijk van strategisch naar operationeel niveau, zorgt voor verbinding en creëert snel vertrouwen.

Je beschikt over een meer dan gemiddeld reflectief vermogen. Geeft en ontvangt makkelijk feedback en schroomt niet het ‘echte’ gesprek te voeren. Je staat open voor voortdurende persoonlijke ontwikkeling. Je geeft ruimte voor tijd- en plaats-onafhankelijk werken, stuurt op slim en efficiënt werken en je omarmt digitaal werken. Je staat in nauw contact met medewerkers en samenwerkingspartners en je beschikt ruimschoots over omgevings- en bestuurlijke sensitiviteit, zowel in- als extern. Je werkt graag mee aan nieuwe kansen en uitdagingen. Dat vraag om lef, een innovatieve blik en helikopterview.

Voor alle MT leden gelden de volgende persoonskenmerken: concerndenkers met verbindend vermogen en natuurlijk overwicht. Teamspelers, resultaatgericht. Toegankelijk, benaderbaar en koersvast. Praktisch met een zakelijke en bedrijfsmatige inslag.

FUNCTIE-EISEN

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau, waarbij een relevant diploma de voorkeur geniet;
 • Ruime leidinggevende ervaring met oog voor talent;
 • Leiderschap gebaseerd op vertrouwen en waarbij je in staat ben richting en ruimte tegelijk te geven;
 • Gewend te acteren in een organisatie fors in ontwikkeling;
 • Kennis van of aantoonbare affiniteit met het veiligheidsdomein;
 • Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • Het vermogen om de ontwikkelingen in de omgeving, zowel in- als extern, door te vertalen naar de organisatie als geheel en naar het ‘eigen’ organisatieonderdeel;
 • Visie vorming en strategisch vermogen;
 • Innovatief en procesmatig onderlegd.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • De functie is ingedeeld in schaal 15; min. € 5.349,- en max € 7.524,- bruto op peildatum februari 2020 bij een 36-urige werkweek (het jaarsalaris bedraagt max. 106.000,- bruto inclusief 17,03% IKB).
 • Er wordt een dienstverband aangegaan voor de duur van een jaar met de intentie dit om te zetten naar onbepaalde tijd. 

 

PROCEDURE INFORMATIE

Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid Djamilla van der Heijden, directeur/senior adviseur VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. De schriftelijke voordracht van potentieel passende kandidaten aan de opdrachtgever alsmede de gespreksronden bij de organisatie zullen in juni 2020 plaatsvinden. Het streven is om het sectorhoofd Strategie & Bedrijfsvoering per 1 juli operationeel te laten zijn. Een selectieassessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure. 

SOLLICITEREN
Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06 – 86 86 34 37 of via info@vdhselectie.nl. Heb je belangstelling dan zien wij je reactie graag voor 7 mei 2020 tegemoet.