Concerncontroller - 36 uur - Breda/Tilburg

OVER DE VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT (VRMWB)

Veiligheidsregio MWB is een netwerkorganisatie in een grote en veelzijdige regio met ruim 1,2 miljoen inwoners verspreid over 24 gemeenten. De organisatie richt zich primair op de fysieke veiligheid: het voorkomen en bestrijden van incidenten en crises. Hierbij kan gedacht worden aan het extreem weer, grote branden, ernstige ongevallen, effecten van uitval van vitale voorzieningen en dergelijke. De kracht van Veiligheidsregio MWB is samenwerken met partners. Dagelijkse samenwerking vindt plaats met onder andere de 24 gemeenten, de brandweer, de politie, de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie) en het Openbaar Ministerie. Tevens wordt intensief samengewerkt met de waterschappen, de GGD, de omgevingsdienst en defensie. Maar denk ook aan partijen zoals energiebedrijven, Rijkswaterstaat, het Rode Kruis, etc.

Naast het zijn van een netwerkorganisatie, is Veiligheidsregio MWB een krachtige en moderne hulpdienst die dag en nacht ter beschikking staat middels een goed georganiseerde en gefaciliteerde crisisorganisatie. 

Ambitie

Veiligheidsregio MWB wil een betrouwbare partner zijn in veiligheid en veerkracht: zij biedt gedegen advies bij de voorbereiding op rampen en crisis en bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken. Ze levert dag en nacht adequate hulpverlening en heeft een wendbare organisatie in een continu veranderende maatschappij. 

Het realiseren van de ambitie wordt gedaan op basis van drie pijlers:

 • Stimuleren van redzaamheid in de samenleving;
 • Bijdragen aan een veilige leefomgeving;
 • Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onder andere het beleidsplan 2019-2023 ‘Samen werken aan veiligheid en veerkracht’. 

ONTWIKKELINGEN

Veiligheidsregio MWB is volop in ontwikkeling. Binnen een snel veranderende maatschappij wordt gewerkt op basis van een wendbare organisatie die toekomst ’proof’ is. Dit vraagt om een compact georganiseerde organisatie met moderne digitale bedrijfsprocessen. Een organisatie met flexibele medewerkers die in staat is slim en efficiënt te werken en waarbij samenwerkingsverbanden vanzelfsprekend zijn. Er wordt samengewerkt aan veiligheid en veerkracht.

Uit organisatieanalyse is gebleken dat er een brede behoefte is aan verandering. Veranderingen op het gebied van onder andere leiderschap, (be)sturing van de organisatie, samenwerking en vakmanschap. Deze zijn vormgegeven in een ‘veranderkompas’ om richting te geven aan de doorontwikkeling van de gewenste doelen. Het ambitieniveau van de organisatie is met recht hoog te noemen en vereist een verdere professionalisering van iedereen die deel uitmaakt van deze organisatie. Om deze beweging te kunnen begeleiden en alle kwaliteiten aan te boren, is het van groot belang om sterke en ervaren leiders aan de organisatie te verbinden die intrinsiek gemotiveerd zijn om de drijvende kracht te zijn in dit proces.

ORGANISATIESTRUCTUUR

Essentieel uitgangspunt bij de reorganisatie is het concern-denken: het denken en handelen vanuit eenorganisatie als geheel. Ter ondersteuning hiervan, wordt een structuurwijziging doorgevoerd. omenteel zijn er vijf brandweerclusters – deze worden omgevormd tot drie districten. De sectoren Risicobeheersing en Crisisbeheersing worden samengevoegd tot één sector. De stafafdelingen Mens & Bedrijfsvoering en Strategie & Ontwikkeling worden samengevoegd tot één sector Strategie & Bedrijfsvoering. Daarnaast wordt er een concerncontroller toegevoegd, dit is een nieuwe functie.

De drie districtsmanagers en de twee sectormanagers vormen samen met de directie (bestaande uit een algemeen directeur / regionaal commandant en een plaatsvervangend algemeen directeur / regionaal commandant) het Managementteam van Veiligheidsregio MWB. Hierbij is de algemeen directeur / regionaal commandant verantwoordelijk voor de aansturing van de lijn en is de plaatsvervangend algemeen directeur / regionaal commandant (in de rol van opdrachtgever) verantwoordelijk voor organisatie-brede programma’s en projecten. De Concerncontroller is adviserend lid en neemt vanuit die hoedanigheid deel aan de MT vergaderingen.

Ben jij de professional die zich committeert aan dit veranderproces en wezenlijk kan bijdragen aan de te realiseren doelen? Lees dan verder!

DE FUNCTIE

De concerncontroller is een nieuwe functie binnen Veiligheidsregio MWB. Zijn/haar opdracht is om  control binnen de organisatie steviger te positioneren, vorm te geven en te verankeren. Verwacht wordt dat de controller proactief de samenwerking met de organisatie op zoekt, dit met behoud van de onafhankelijke rol die control vanzelfsprekend heeft. Daarbij is van belang dat de concerncontroller de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording faciliteert.

De concerncontroller signaleert of door de organisatie wordt voldaan aan de gestelde kaders en/of voldoende bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van inhoudelijke doelen door de kwaliteit van de P&C cyclus te bewaken. De concerncontroller adviseert over de inzet van de instrumenten c.q. de inrichting van de bedrijfsvoering om te waarborgen dat de directie in staat is vast te stellen dat de goede dingen op de goede manier worden gedaan.

De concerncontroller verricht eigenstandig (of op verzoek van bestuur of directie) de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van activiteiten in de organisatie.

Daarover informeert, rapporteert, oordeelt en adviseert de concerncontroller gevraagd en ongevraagd. De concerncontroller legt zich toe op het doen van verbetervoorstellen voor alle vitale processen binnen Veiligheidsregio MWB.

De concerncontroller is verantwoordelijk voor:

 • Compliance: het toetsen of wordt voldaan aan de wet- en regelgeving;
 • Interne control: bewaken van de werking en kwaliteit van de (interne) rapportagecyclus en het toetsen van de realisatie van doelstellingen;
 • Interne rechtmatigheidsverklaring: voorbereiden van de rechtmatigheidsverklaring;
 • Toetsing van besluitvorming: monitoring voorgenomen besluitvorming en toetsen op consistentie;
 • Risicomanagement: ontwikkelen en beheren van beleid voor risicomanagement.

 

De concerncontroller heeft een zelfstandige informatiepositie ten opzichte van het bestuur. Bij (vermoeden van) misstanden informeert de concerncontroller de algemeen directeur en, indien hij dit nodig acht, de portefeuillehouder in het dagelijks bestuur. De concerncontroller is tevens aanspreekpunt voor de accountant, inclusief vertaling van aanbevelingen en constateringen naar de organisatie.

OPDRACHT

Als concerncontroller ben je adviseur van het centrale MT en denk je vanuit je rol proactief mee over het uitzetten en realiseren van de strategische koers van de Veiligheidsregio MWB. Binnen het MT vervul je de rol van adviseur voor en naar de MT leden en draag je op die manier bij aan het realiseren van de koers van de organisatie.

WELKE KANDIDATEN PASSEN?

De concerncontroller is iemand die signaleert en ondersteunt, die actief de samenwerking met organisatie opzoekt en zijn/haar rug recht houdt daar waar nodig. Je hebt een regisserende en adviserende rol in het ontwikkelen en innoveren van control en risicomanagement voor de gehele organisatie. Je bent sparringpartner van het management. Je bewaakt samen met het management de financiële kaders en het risicobeheer, denkt proactief mee met de interne organisatie over de totstandkoming van de bijdragen voor de P&C cyclus.

Dit betekent dat je vanuit een brede blik kijkt naar control, denk hierbij aan archivering, informatiebeveiliging en privacy (AVG). Gezocht wordt daarom een concerncontroller met een breed profiel en ruime ervaring in een politiek/bestuurlijke omgeving. Iemand met leidinggevende/coördinerende vaardigheden om de toekomstige medewerkers van het team mee te nemen in de manier van werken die past bij de ingezette ontwikkelslag van de organisatie en “het in control zijn” van deze tijd. Dit vraagt om een concerncontroller die het denken in klassieke organisatiestructuren en patronen kan loslaten en de flexibiliteit en lenigheid heeft om oplossingsgericht mee te denken in een organisatie in verandering.

Je herkent  jezelf in de ingezette ontwikkelslag van de organisatie gericht op leiderschap waarbij op basis van een heldere koers en kader, medewerkers de ruimte krijgen voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Gewenste persoonskenmerken: concerndenker met verbindend vermogen en natuurlijk overwicht. Teamspeler, resultaatgericht. Toegankelijk, benaderbaar en koersvast. Praktisch met een zakelijke en bedrijfsmatige inslag.

FUNCTIE-EISEN

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau, bij voorkeur aantoonbaar door een relevant diploma bedrijfseconomie of accountancy;
 • Kennis (op strategisch niveau) op het terrein van financiën, control, en bedrijfsvoering van de relevante financieel-economische instrumenten om onafhankelijk te adviseren en voorstellen te doen rondom inrichtingsvraagstukken;
 • Leidinggevende/coordinerende ervaring;
 • Gewend te acteren in een organisatie fors in ontwikkeling;
 • Affiniteit met het veiligheidsdomein;
 • Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • Het vermogen om de ontwikkelingen in de omgeving, zowel in- als extern, door te vertalen naar de organisatie;
 • Visie vorming en strategisch vermogen;
 • Innovatief en procesmatig onderlegd. 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • De functie is ingedeeld in schaal 14 - max. € 6.856,- bruto per maand op peildatum februari 2020 (jaarsalaris bedraagt max. € 96.000,- bruto inclusief 17,03 IKB).
 • Er wordt een dienstverband aangegaan voor de duur van een jaar met de intentie dit om te zetten naar onbepaalde tijd. 

 

PROCEDURE INFORMATIE

De schriftelijke voordracht van potentieel passende kandidaten aan de opdrachtgever alsmede de gespreksronden bij de organisatie zullen in juni 2020 plaatsvinden. Het streven is om de concerncontroller per 1 juli operationeel te laten zijn. Een selectieassessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure.

SOLLICITEREN 

Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via 06 - 86 86 34 37 of via info@vdhselectie.nl. Heb je belangstelling dan zien wij je reactie graag voor 7 mei 2020 tegemoet.