Hoofd Financien & Control - 36 uur - Breda/Tilburg

OVER VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT (VRMWB)

Veiligheidsregio MWB is een netwerkorganisatie in een grote en veelzijdige regio met ruim 1,2 miljoen inwoners verspreid over 24 gemeenten. De organisatie richt zich primair op de fysieke veiligheid: het voorkomen en bestrijden van incidenten en crises. Hierbij kan gedacht worden aan het extreem weer, grote branden, ernstige ongevallen, effecten van uitval van vitale voorzieningen en dergelijke. De kracht van Veiligheidsregio MWB is samenwerken met partners. Dagelijkse samenwerking vindt plaats met onder andere de 24 gemeenten, de brandweer, de politie, de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie) en het Openbaar Ministerie. Tevens wordt intensief samengewerkt met de waterschappen, de GGD, de omgevingsdienst en defensie. Maar denk ook aan partijen zoals energiebedrijven, Rijkswaterstaat, het Rode Kruis, etc. Naast het zijn van een netwerkorganisatie, is Veiligheidsregio MWB een krachtige en moderne hulpdienst die dag en nacht ter beschikking staat middels een goed georganiseerde en gefaciliteerde crisisorganisatie. 

Ambitie

Veiligheidsregio MWB wil een betrouwbare partner zijn in veiligheid en veerkracht: zij biedt gedegen advies bij de voorbereiding op rampen en crisis en bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken. Ze levert dag en nacht adequate hulpverlening en heeft een wendbare organisatie in een continu veranderende maatschappij. 

Het realiseren van de ambitie wordt gedaan op basis van drie pijlers:

 • Stimuleren van redzaamheid in de samenleving;
 • Bijdragen aan een veilige leefomgeving;
 • Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onder andere het beleidsplan 2019-2023 ‘Samen werken aan veiligheid en veerkracht’. 

ONTWIKKELINGEN

Veiligheidsregio MWB met ca. 600 medewerkers en ca. 1300 vrijwilligers, is volop in ontwikkeling. Binnen een snel veranderende maatschappij wordt gewerkt op basis van een wendbare organisatie die toekomst ’proof’ is. Dit vraagt om een compact georganiseerde organisatie met moderne digitale bedrijfsprocessen. Een organisatie met flexibele medewerkers die in staat is slim en efficiënt te werken en waarbij samenwerkingsverbanden vanzelfsprekend zijn. Er wordt samengewerkt aan veiligheid en veerkracht. Uit organisatieanalyse is gebleken dat er een brede behoefte is aan verandering. Veranderingen op het gebied van onder andere leiderschap, (be)sturing van de organisatie, samenwerking en vakmanschap. Deze zijn vormgegeven in een ‘veranderkompas’ om richting te geven aan de doorontwikkeling van de gewenste doelen. Het ambitieniveau van de organisatie is met recht hoog te noemen en vereist een verdere professionalisering van iedereen die deel uitmaakt van deze organisatie. Om deze beweging te kunnen begeleiden en alle kwaliteiten aan te boren, is het van groot belang om sterke en ervaren leiders aan de organisatie te verbinden die intrinsiek gemotiveerd zijn om de drijvende kracht te zijn in dit proces.

ORGANISATIESTRUCTUUR

Essentieel uitgangspunt bij de reorganisatie is het concern-denken: het denken en handelen vanuit een organisatie als geheel. Ter ondersteuning hiervan, is een structuurwijziging doorgevoerd. Concreet is de organisatie als volgt ingericht: een sector Risicobeheersing en Crisisbeheersing, een sector Strategie & Bedrijfsvoering en drie districtsmanagers verantwoordelijk voor het primaire proces. Samen met een tweehoofdige directie, vormen zij het Managementteam van Veiligheidsregio MWB. De Concerncontroller is adviserend lid en neemt vanuit die hoedanigheid deel aan de MT vergaderingen.

AFDELING FINANCIEN & CONTROL

Het afdelingshoofd Financiën & Control valt onder de sector Strategie & Bedrijfsvoering. De afdeling bestaat uit ca. 12 medewerkers (3 adviseurs planning & control en 9 medewerkers financiële administratie) en is verantwoordelijk voor alle financiële zaken op het gebied van begroting, jaarrekening, tussentijdse rapportages en verzekeringen.  

Ben jij de professional die zich committeert aan dit veranderproces en wezenlijk kan bijdragen aan de te realiseren doelen? Lees dan verder!

DE FUNCTIE

 • Je geeft leiding aan de afdeling Financiën & Control en ziet toe op de (tijdige) uitvoering van de in het jaarplan van de afdeling opgenomen werkzaamheden;
 • Je zorgt voor het opstellen van de jaarlijkse begroting, de meerjarenramingen, de jaarrekening en bewaakt de processen hierin;
 • Je doet proactief voorstellen op financieel-economisch en financieel-administratief gebied ten behoeve van het realiseren van de koers van de organisatie;
 • Je toetst en draagt zorgt voor de uitvoering & voortgang van de (financiële) planning en control cyclus;
 • In goede samenwerking met de concerncontroller en een adviseur informatievoorziening zorg je voor actuele en optimale managementinformatie;
 • Je adviseert het bestuur, de directie/het management over financieringsvraagstukken.

 

OPDRACHT

Als afdelingshoofd Financiën & Control zorg je voor een professionele, op elkaar afgestemde afdeling waarbij samenwerking vanzelfsprekend is. Zowel binnen het team, binnen de sector Strategie & Bedrijfsvoering als met het primaire proces. Samen met de afdeling verzorg je de registratie & verwerking van financiële stromen en zorg je voor een integrale afstemming tussen de sectoren/afdelingen/organisatie. Door middel van stuurbare en meetbare managementinformatie zorg je ervoor dat het bestuur, de directie/het management continu inzicht heeft in de actuele (financiële) positie van de organisatie. Je zorgt voor een effectief en efficiënt verloop van de financiële processen en formuleert toelichtingen bij financiële overzichten en rapportages. Je bent hiervoor de gesprekspartner van zowel het bestuur als de directie/het management. Vanuit je rol en het vakgebied denk je proactief mee over het realiseren van de ingezette (strategische) koers van de organisatie en van de sector Strategie & Bedrijfsvoering specifiek. Je zorgt, samen met de afdeling en in (goede) afstemming met de concerncontroller (en anderen), dat de organisatie ‘in control’ is.

WELKE KANDIDATEN PASSEN?

Het ideale afdelingshoofd Financiën & Control geeft op integrale wijze leiding aan de afdeling. Beschikt over (actuele) inhoudelijke kennis en heeft een goed beeld van financiële processen. Heeft visie op het vakgebied en weet deze te koppelen aan de koers van de organisatie. Kan de vertaalslag maken naar effectief bruikbare managementinformatie die aansluit bij de behoefte van zowel het bestuur, de directie en het management. Je bent daarbij dienstverlenend en klantgericht ingesteld. Het afdelingshoofd is in staat om vanuit inhoud en oprechte belangstelling, op coachende en soms sturende wijze, een eenheid te vormen in de afdeling en mensen mee te nemen in ontwikkelingen. Nodigt medewerkers uit tot het nemen van initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Is duidelijk en transparant in koers en kaders. Geeft ruimte en richting tegelijk en is daar consequent in. Het afdelingshoofd is een ervaren leidinggevende die stuurt op kwaliteit en resultaat. Heeft een voorbeeldfunctie voor wat betreft de nieuw gewenste leiderschapsstijl en herkent zich in de ingezette ontwikkelslag van de organisatie. Ontvangt en geeft makkelijk feedback. Weet (cultuur)patronen te doorbreken. Heeft een rechte rug en is gewend het échte gesprek te voeren.

Gewenste persoonskenmerken: stevige en daadkrachtige persoonlijkheid. Transparant en koersvast. Een concerndenker met verbindend vermogen en natuurlijk overwicht. Teamspeler, resultaatgericht. Praktisch met een zakelijke en bedrijfsmatige inslag. Humor en relativeringsvermogen.

FUNCTIE-EISEN

 • WO werk- en denkniveau; onderbouwd met een afgeronde relevante financiële opleiding en/of een opleiding bedrijfseconomie/bedrijfskunde;
 • Beschikt over actuele inhoudelijke kennis op het terrein van (gemeentelijke) financiën, control en complex (strategische) beleidsprocessen / bedrijfsvoeringprocessen;
 • Heeft visie op het vakgebied en de effectieve inzet van financieel-economische instrumenten en komt op basis daarvan tot een integraal advies naar het bestuur, directie/management;
 • Heeft ervaring als integraal verantwoordelijk leidinggevende;
 • Is gewend te acteren in een organisatie (fors) in ontwikkeling;
 • Heeft inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Heeft het vermogen om ontwikkelingen in de omgeving, zowel in- als extern, door te vertalen naar het vakgebied;
 • Is innovatief en procesmatig onderlegd.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • De functie is ingedeeld in schaal 13, max. € 6.240,- bruto per maand op peildatum januari 2020 (het jaarsalaris bedraagt max. € 88.000,- bruto inclusief 17,03 IKB).
 • Er wordt een dienstverband aangegaan voor de duur van een jaar met de intentie dit om te zetten naar onbepaalde tijd.

 

PROCEDURE INFORMATIE

Deze werving & selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, directeur/senior adviseur VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. De schriftelijke voordracht van potentieel passende kandidaten aan de opdrachtgever alsmede de gespreksronden bij de organisatie zullen eind september 2020 plaatsvinden. De procedure wordt in- en extern tegelijk opengesteld. Een selectieassessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure.

SOLLICITEREN
Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden van VDH Selectie, telefonisch te bereiken via 06 – 86 86 34 37 of via info@vdhselectie.nl. Heb je belangstelling in deze boeiende functie dan zien wij je reactie graag vóór 23 augustus 2020 tegemoet. 

KANDIDATEN GEPRESENTEERD!