Afdelingshoofd HR - 36 uur - Breda / Tilburg

OVER VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT (VRMWB)

Veiligheidsregio MWB is een netwerkorganisatie in een grote en veelzijdige regio met ruim 1,2 miljoen inwoners verspreid over 24 gemeenten. De organisatie richt zich primair op de fysieke veiligheid: het voorkomen en bestrijden van incidenten en crisissen. Hierbij kan gedacht worden aan extreme weersomstandigheden, grote branden, pandemieën, ernstige ongevallen, effecten van uitval van vitale voorzieningen en dergelijke.

De kracht van Veiligheidsregio MWB is samenwerken met partners. Dagelijkse samenwerking vindt plaats met onder andere de 24 gemeenten, de brandweer, de politie, de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie) en het Openbaar Ministerie. Tevens wordt intensief samengewerkt met de waterschappen, de GGD, de omgevingsdienst en defensie. Maar denk ook aan partijen zoals energiebedrijven, Rijkswaterstaat, het Rode Kruis, etc.

Naast het zijn van een netwerkorganisatie, is Veiligheidsregio MWB een krachtige en moderne hulpdienst die dag en nacht ter beschikking staat middels een goed georganiseerde en gefaciliteerde crisisorganisatie. 

Ambitie

Veiligheidsregio MWB wil een betrouwbare partner zijn in veiligheid en veerkracht: zij biedt gedegen advies bij de voorbereiding op rampen en crisissen en bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken. Ze levert dag en nacht adequate hulpverlening en heeft een wendbare organisatie in een continu veranderende maatschappij. 

Het realiseren van de ambitie wordt gedaan op basis van drie pijlers:

 • Stimuleren van redzaamheid in de samenleving;
 • Bijdragen aan een veilige leefomgeving;
 • Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet.

 

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar onder andere het beleidsplan 2019-2023 ‘Samen werken aan veiligheid en veerkracht’. 

ONTWIKKELINGEN

Veiligheidsregio MWB met ca. 600 medewerkers en ca. 1300 vrijwilligers, is volop in ontwikkeling. Binnen een snel veranderende maatschappij wordt gewerkt op basis van een wendbare organisatie die toekomst ’proof’ is. Dit vraagt om een compact georganiseerde organisatie met moderne digitale bedrijfsprocessen. Een organisatie met flexibele medewerkers die in staat is slim en efficiënt te werken en waarbij samenwerkingsverbanden vanzelfsprekend zijn. Er wordt samengewerkt aan veiligheid en veerkracht.

Uit organisatieanalyse is gebleken dat er een brede behoefte is aan verandering. Veranderingen op het gebied van onder andere leiderschap, (be)sturing van de organisatie, samenwerking en vakmanschap. Deze zijn vormgegeven in een ‘veranderkompas’ om richting te geven aan de doorontwikkeling van de gewenste doelen. Het ambitieniveau van de organisatie is met recht hoog te noemen en vereist een verdere professionalisering van iedereen die deel uitmaakt van deze organisatie. Om deze beweging te kunnen begeleiden en alle kwaliteiten aan te boren, is het van groot belang om sterke en ervaren leiders aan de organisatie te verbinden die intrinsiek gemotiveerd zijn om de drijvende kracht te zijn in dit proces.

ORGANISATIESTRUCTUUR

Essentieel uitgangspunt bij de reorganisatie is het concern-denken: het denken en handelen vanuit een organisatie als geheel. Ter ondersteuning hiervan is een structuurwijziging doorgevoerd. Concreet is de organisatie als volgt ingericht: een sector Risicobeheersing en Crisisbeheersing, een sector Strategie & Bedrijfsvoering en drie districten die uitvoering geven aan het primaire proces. Samen met een tweehoofdige directie, vormen de vijf managers van deze sectoren en districten het Managementteam van Veiligheidsregio MWB. De Concerncontroller adviseert het MT en neemt vanuit die hoedanigheid deel aan de MT-vergaderingen.

De selectieprocedure van de sectormanagers, districtsmanagers en de concerncontroller is succesvol afgerond. De volgende fase is de invulling van de sleutelfuncties binnen de fijnstructuur: afdelingshoofden, teamleiders en programmamanagers.

Ben jij de professional die zich committeert aan dit veranderproces en wezenlijk kan bijdragen aan de te realiseren doelen? Lees dan verder!

AFDELINGSHOOFD HUMAN RESOURCES

Human Resources is gepositioneerd binnen de sector Strategie & Bedrijfsvoering. Binnen de organisatie is sprake van integraal management. Human Resources ondersteunt de afdelingen binnen de sectoren en districten en voert regie op de HR- processen. Het afdelingshoofd HR is  samen met het team verantwoordelijk voor visievorming, beleidsontwikkeling, advisering en het voeren van een personeels- en salarisadministratie. De salarisverwerking is deels uitbesteed aan ADP.

Momenteel gaat alle aandacht uit naar het door-ontwikkelen van de organisatie en de daaruit voortvloeiende plaatsingsprocessen en andere veranderopdrachten, waaronder leiderschap en het digitaliseren van de HR-processen. De afdeling zal de organisatie blijven afstemmen op veranderingen in de samenleving en medewerkers stimuleren in veerkracht en flexibiliteit.

De afdeling HR bestaat uit: 4 collega’s HR-desk, 5 HR-adviseurs, een salarisadministrateur en 1 afdelingshoofd. In de nieuwe organisatie komen daar enkele taken en medewerkers bij: o.a. stage-beheer, verandermanagement, Arbo en functioneel beheer. Producten zoals juridisch advies, loopbaanbegeleiding/outplacement, opleidingen en trainingen (m.u.v. de warme vakbekwaamheidstrainingen) worden voor een deel extern ingekocht. De afdeling bestaat na de structuurwijziging uit 16 fte.

DE FUNCTIE

 • Je geeft op een inspirerende en stimulerende wijze leiding aan een afdeling binnen een sector;
 • Je ziet toe op de (tijdige) uitvoering van de in het jaarplan van de afdeling opgenomen werkzaamheden en draagt bij aan de drijfveren en ambities van de Veiligheidsregio MWB;
 • Je bewaakt vanuit een helicopterview de belangen van de gehele organisatie naar buiten;
 • Je speelt in op externe ontwikkelingen, ondersteunt door de adviezen van je medewerkers;
 • Je doet proactief voorstellen op je eigen vakgebied ten behoeve van het realiseren van de koers van de organisatie;
 • Je levert een actieve bijdrage aan organisatie-brede projecten en of programma’s.
 • Je toetst en draagt zorgt voor de uitvoering en voortgang van de (financiële) planning en control cyclus;
 • In goede samenwerking met collega’s zorg je voor actuele en optimale managementinformatie;
 • Je haalt het beste uit je afdeling. Je hebt continue aandacht voor ontwikkeling van vakmanschap. Je stimuleert eigenaarschap. Je zorgt ervoor dat teamleden elkaar kennen, elkaars kwaliteiten benutten en integraal samenwerken.
 • Je draagt de kernwaarden van de organisatie uit. Je verduidelijkt, versimpelt, verbindt en versterkt. Je geeft hét voorbeeld in gedrag.

 

OPDRACHT

Als afdelingshoofd zorg je voor een professionele afdeling waarbij samenwerking vanzelfsprekend is. Zowel binnen de afdeling, binnen de sector als met andere organisatieonderdelen.

Vanuit je rol en het vakgebied denk je proactief mee over het realiseren van de ingezette (strategische) koers van de organisatie en van de sector en andere organsiatieonderdelen specifiek. Je zorgt, samen met de afdeling en in (goede) afstemming met anderen, dat de organisatie ‘in control’ is.

WELKE KANDIDATEN PASSEN?

Het ideale afdelingshoofd geeft op integrale wijze leiding aan de afdeling. Beschikt over (actuele) inhoudelijke HR kennis en heeft een goed beeld van personele en financiële processen. Heeft visie op het vakgebied en beschikt over ruime ervaring met (vergelijkbare) organisatie-ontwikkeltrajecten. Weet deze te koppelen aan de koers van de organisatie. Kan de vertaalslag maken naar effectief bruikbare managementinformatie die aansluit bij de behoefte van zowel het bestuur, de directie en het management. Je bent daarbij dienstverlenend en klantgericht ingesteld. Je hebt voldoende externe focus en gevoel voor maatschappelijke, technische en sociale trends en ontwikkelingen. Je omarmt nieuwe producten en dienstverleningsvormen. Ja-maar komt niet in jouw woordenboek voor… Het afdelingshoofd is in staat om vanuit inhoud en oprechte belangstelling, op coachende en soms sturende wijze, een eenheid te vormen in de afdeling en mensen mee te nemen in ontwikkelingen.Nodigt medewerkers uit tot het nemen van initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Is duidelijk en transparant in koers en kaders. Geeft ruimte en richting tegelijk en is daar consequent in. Het afdelingshoofd is een ervaren leidinggevende die stuurt op kwaliteit en resultaat. Heeft een voorbeeldfunctie voor wat betreft de nieuw gewenste leiderschapsstijl en herkent zich in de ingezette ontwikkelslag van de organisatie. Ontvangt en geeft makkelijk feedback. Weet (cultuur)patronen te doorbreken. Heeft een rechte rug en is gewend het échte gesprek te voeren.

Gewenste persoonskenmerken: stevige en daadkrachtige persoonlijkheid. Transparant en koersvast. Een concerndenker met verbindend vermogen en natuurlijk overwicht. Teamspeler, resultaatgericht. Praktisch met een zakelijke en bedrijfsmatige inslag. Humor en relativeringsvermogen.

FUNCTIE-EISEN

 • WO werk- en denkniveau; onderbouwd met een afgeronde opleiding relevant voor het betreffende vakgebied;
 • Beschikt over actuele inhoudelijke vakkennis uitgebreid met kennis van beleidsprocessen/ bedrijfsvoeringprocessen, HR- en verandermanagement;
 • Heeft visie op het vakgebied en de effectieve inzet ervan;
 • Heeft ervaring als integraal verantwoordelijk leidinggevende;
 • Is gewend te acteren in een organisatie (fors) in ontwikkeling, weet mensen in beweging te krijgen;
 • Heeft inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Heeft het vermogen om ontwikkelingen in de omgeving, zowel in- als extern, door te vertalen naar het vakgebied;
 • Is innovatief en procesmatig onderlegd.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • de functie is ingedeeld in schaal 13 max. € 6.365,- bruto per maand op peildatum 1 oktober 2020;
 • een Individueel Keuze Budget (van 17,05% van je salaris), dat je kunt laten uitbetalen of kunt inzetten voor flexibele arbeidsvoorwaarden zoals extra pensioen, een onbelaste kilometervergoeding, vergoeding studiekosten, aanschaf fiets, of extra vakantie-uren;
 • een goede pensioenregeling en deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering;
 • tijd- en plaats onafhankelijk werken;
 • er wordt een dienstverband aangegaan voor de duur van een jaar met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten naar onbepaalde tijd;
 • de veiligheidsregio kent geen vergoeding woon- werkverkeer.

 

PROCEDURE INFORMATIE

Deze werving & selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden / VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. De schriftelijke voordracht van potentieel passende kandidaten aan de opdrachtgever alsmede de gespreksronden bij de organisatie zullen medio december 2020 plaatsvinden.

De procedure wordt in- en extern tegelijk opengesteld. Een selectieassessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure. Het streven is om het afdelingshoofd HR uiterlijk februari/maart 2021 te laten starten.  

SOLLICITEREN
Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden / VDH Selectie, telefonisch te bereiken via 06 – 86 86 34 37 of via info@vdhselectie.nl. Heb je belangstelling in deze boeiende functie dan zien wij je reactie graag tegemoet. Reageren kan via de volgende button: solliciteer hier!