Griffier - 36 uur - Bergen Noord-Holland

PROFIELSCHETS GRIFFIER GEMEENTE BERGEN NH - Schaal 13

(voor excellente kandidaten is een toelage in schaal 14 bespreekbaar)

OVER DE GEMEENTE BERGEN

De gemeente Bergen is een grote kustgemeente in Noord-Holland met bijna 30.000 inwoners. Een prachtige, veelzijdige gemeente met bijzondere dorpskernen: Bergen, en Bergen aan Zee, de drie Egmonden en Schoorl, Groet en Camperduin. Samen een brok kunst, cultuur en natuur. Bergen-nh bruist!

De gemeente kent een rijke geschiedenis. De eigenheid van de verschillende kernen die samen de huidige gemeente vormen is daar een resultaat van. Daarbij zijn de inwoners trots hier te wonen. Zij houden van hun woonomgeving, wat ook tot uiting komt in grote betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. Het cultuurhistorisch erfgoed, de landschappelijke waarden, de recreatieve mogelijkheden en de voorzieningen zijn niet alleen voor inwoners aantrekkelijk. Vele dagrecreanten uit de nabije omgeving en toeristen maken hier graag gebruik van. In de afgelopen periode heeft de gemeente Bergen veel ingezet om deze waarden te behouden.

De gemeenteraad van Bergen telt momenteel 21 leden. De samenstelling van de raad is volgt: KIES Lokaal, VVD, GroenLinks, D66, CDA, PvdA, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen. Het college wordt gevormd door vier wethouders van de volgende partijen: KIES Lokaal, VVD, D66 en CDA.

De ambtelijke organisatie van de gemeente Bergen-nh is per 1 januari 2017 samen gaan werken met de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo. Sinds 1 januari 2017 vormen zij samen de BUCH werkorganisatie. Deze organisatie werkt voor de vier zelfstandige gemeentebesturen. De BUCH samenwerking werkt volgens de beginselen van een compacte en wendbare organisatie waarbij duidelijk oog is voor de colour lokale. Een recent geldend onderzoek, uitgevoerd door een extern bureau, over de BUCH samenwerking moet nog door de vier raden worden besproken. Optimale dienstverlening zowel aan eigen inwoners als aan gasten die de gemeente bezoeken staat hoog in het vaandel.

Vanuit het gemeentehuis van Bergen opereert de griffie onafhankelijk van de ambtelijke organisatie en biedt ondersteuning aan de gemeenteraad en de commissies bij de uitvoering van zijn kerntaken. De griffie bestaat uit vier medewerkers. Naast de griffier zijn er twee commissiegriffiers en een griffiemedewerker werkzaam. De griffie staat voor de belangen van de raad als geheel en zijn individuele leden en sluit nauw aan bij de ontwikkelingen die de raad doormaakt en helpt bij het realiseren van de gewenste ontwikkelingen. De griffie is de schakel tussen de raad enerzijds en het college, en de werkorganisatie BUCH anderzijds, om tot een effectief samenspel te komen zodat de raad zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol optimaal kan invullen.

Op dit moment loopt de procedure om te komen tot de voordracht van een nieuwe burgemeester. Verder is actueel de invoering van een nieuw vergadermodel met als planningsdatum 1 september 2021. 

DE FUNCTIE

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad in brede zin en stuurt vanuit die rol complexe politieke en bestuurlijke processen aan. Hij/zij ontwikkelt en bewaakt procedures, verzorgt het logistieke proces van de raad en geeft leiding aan de griffie. De griffier is eindverantwoordelijk voor de genoemde processen van de gemeenteraad en de daaraan gelieerde organen. Dit inclusief het verlenen van hieraan gekoppelde producten en diensten, het sturen op en bewaken van de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces. Er is sprake van politieke dynamiek met veelal tegenstrijdige belangen.

De griffier heeft tot doel de gemeenteraad te ondersteunen bij het vervullen van de aan de raad toegekende verantwoordelijkheden (kaderstelling, controleren en volksvertegenwoordiging) en heeft daarmee een spilfunctie in het lokale bestuur. Het is déze persoon die eraan bijdraagt dat de raad de verantwoordelijkheid optimaal waar kan maken en op een professionele manier een rol speelt in het politieke besluitvormingsproces.

De griffier is onafhankelijk en professioneel. Hierbij is een goed oog voor de politiek-bestuurlijke dynamiek van belang evenals het goed kunnen schakelen daartussen. Dit vraagt de nodige flexibiliteit en samenwerking in de uitvoering van de taken. De griffier vervult een neutrale rol en staat ten dienste van álle raadsleden waarbij de griffier gevraagd en ongevraagd adviseert; de griffier is standvastig en kan ook nee zeggen!

De griffier gaat vertrouwelijk om met de informatie die door spelers uit het lokale bestuur wordt aangedragen. Hij/zij is gezaghebbend en kan zowel heldere verhoudingen realiseren tussen raad en college, als de kwaliteit van besluitvorming bevorderen. Daarnaast neemt hij/zij actief deel aan de zogeheten driehoek (burgemeester, gemeentesecretaris en griffier) en draagt hij/zij bij aan het realiseren van een optimale samenwerking.

Naast de zorg voor de logistieke en procedurele zaken, heeft hij/zij ook de stimulerende en procesgeoriënteerde rol. Dit kan onder meer tot uitdrukking komen in het faciliteren van de raad om (meer) naar buiten toe op te treden. De griffier wordt bijgestaan door de griffie. De griffier draagt verantwoordelijkheid voor het functioneren van de medewerkers van de griffie en legt in laatste instantie, en door tussenkomst van de werkgeverscommissie, verantwoording af aan de raad.

De griffier is een echte teamspeler die inspireert en de griffie op niveau houdt. De griffier werkt in  BUCH-verband en de Regio Alkmaar nauw samen met de collega griffiers.

OPDRACHT

De gemeente Bergen staat voor de opgave om op veranderingen in de samenleving antwoord te geven. Vanuit de raadsfilosofie wordt gepoogd om verdere stappen te zetten om inwoners, bedrijven en instellingen nadrukkelijker bij de gemeenschappelijke opgaven van de gemeente te betrekken (participatie). Dit bereiken vraagt een verdere professionalisering van de griffie. Tevens is een goede samenwerking in de driehoek en met de ambtelijke organisatie hierbij essentieel. Het fundament hiervoor is gelegd en vraagt verdere continuering/versteviging.

Concreet vraagt dit een omgevingsbewuste en toekomstgerichte griffier die vanuit een autonome positie zichtbaar verbinding maakt met het college en de organisatie.

Die vanuit een heldere lijn en op een duidelijke en transparante wijze ontzorgt en actief informeert. Die actief met voorstellen komt om de Raad in positie te brengen, en de individuele Raadsleden hierbij vanuit een open en toegankelijke houding, ondersteunt, spiegelt en coacht. Die vasthoudt aan gemaakte afspraken. De griffier levert een actieve bijdrage aan het verder vormgeven en invulling geven van het uit te voeren participatiebeleid.

Die medewerkers van de griffie verantwoordelijkheid laat nemen maar zelf ook creatief en initiatiefrijk kan zijn. Die ruimte en richting tegelijk kan geven, evenals het (tijdig) kunnen loslaten. Die gevoel heeft voor prioritering. De nieuwe griffier is proces-georiënteerd en heeft ervaring met strategische advisering, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je bent onderdeel van een klein team waardoor je samen met de overige teamleden regelmatig de “handen uit de mouwen moet steken.”

FUNCTIE-EISEN

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ruime ervaring met strategische advisering in een bestuurlijke omgeving;
 • ervaring als griffier/raadsadviseur heeft de voorkeur;
 • visie op de toekomstige ontwikkelingen binnen het (lokaal) openbaar bestuur;
 • visie op het realiseren van nieuwe ontwikkelingen in een dynamische omgeving;
 • goed ontwikkelde sociale, communicatieve en coachende vaardigheden;
 • kennis van de gemeentewet en de in te zetten Raadsinstrumenten is een pré;
 • aantoonbare affiniteit of ervaring op juridisch en bestuurlijk terrein.

 

COMPETENTIES

 • proactief: doet voorstellen en anticipeert op aanstaande ontwikkelingen op basis van ambities van de raad;
 • verbindend en samenwerkingsgericht: kan partijen bij elkaar brengen waarbij er continu oog en oor is voor de diverse belangen en opvattingen. Slaat bruggen waar nodig en brengt mensen bij elkaar;
 • resultaat- en procesgericht: heeft oog voor voortgang van ingezette trajecten en bewaakt en bewaart hierbij het overzicht;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit: heeft oog voor de belangen van mensen en weet wat er maatschappelijk, bestuurlijk en in de organisatie leeft en handelt daarnaar;
 • reflectief: heeft oog voor de effecten van het eigen (ingezette) gedrag;
 • flexibel en overzicht: denkt, spreekt en handelt vanuit het overzicht en kan omgaan met onverwachte ontwikkelingen;
 • overtuigingskracht: beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheden en kan goed beargumenteren;
 • accuraat en punctueel.

 

PERSOONSKENMERKEN

Samenwerkingsgericht. Onafhankelijk, stabiel, besluitvaardig, energiek met gevoel voor humor en ambitieus. Procesgericht en ondernemend.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Het salaris bedraagt max. € 89.000,- bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) op basis van een 36-urige werkweek. Er wordt een dienstverband aangegaan voor de duur van een jaar met de intentie het dienstverband om te zetten naar onbepaalde tijd. Voor excellente kandidaten kan een toelage tot max. schaal 14 worden gegeven.

PROCEDURE

Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden / VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Op 10 mei 2021 worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd.

Aansluitend vinden twee gespreksronden bij de organisatie plaats. Het eerste gesprek vindt plaats met de selectiecommissie (bestaande uit de werkgeverscommissie, de commissiegriffier en HR adviseur) en is gepland op 17 mei tussen 15.00 uur – 21.00 uur.

De tweede gespreksronde is een verdiepend gesprek met de selectiecommissie alsmede een separaat gesprek met de adviescommissie. Deze gespreksronde vindt direct de week daarna plaats, de datum hiervoor volgt zo spoedig mogelijk.

Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden / adviseur VDH Selectie, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37. Hebt u belangstelling in deze functie dan zien wij uw cv en motivatiebrief graag vóór 11 april 2021 tegemoet.