Werving nieuwe Raad van Toezicht (vijf leden) - 6 x per jaar uur - Zeeuws-Vlaanderen

Profielschets vijf leden Raad van Toezicht inclusief voorzitter voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen – Sluis – Hulst)

OVER SAMENWERKINGSVEBAND PASSEND ONDERWIJS ZEEUWS-VLAANDEREN
Met de Wet Passend Onderwijs zijn in 2014 verplicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs ingesteld door de schoolbesturen (regulier en speciaal onderwijs samen). Het swv heeft als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken, en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te geven.

Zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs hebben separaat in 2013 een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen opgericht. Bij aanvang was het uitgangspunt een beleidsarm samenwerkingsverband met een grote autonomie bij de individuele schoolbesturen. Passend bij het karakter van het samenwerkingsverband is toen gekozen voor een compact governancemodel, waarin schoolbesturen zowel vanuit het intern toezicht als bestuur grip houden op het beleid en functioneren van het samenwerkingsverband.

Ontwikkelingen
Inmiddels is het passend onderwijs Zeeuws-Vlaanderen toe aan een volgende stap. Men wil nóg meer nadruk leggen op samenwerking (in plaats van op autonomie) en op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen in de regio. De autonome schoolbesturen willen elkaar versterken en -letterlijk- samenwerken aan de gezamenlijke ambitie. Om dit mogelijk te maken wordt de governance zodanig gewijzigd dat er sprake is van één personele unie voor zowel Samenwerkingsverband POVZ als voor Samenwerkingsverband VOZV.

Genoemde ontwikkelingen in combinatie met vertrekkende toezichthouders, is passend onderwijs Zeeuws-Vlaanderen op zoek naar een voorzitter en vier leden voor de nieuw samen te stellen Raad van Toezicht.

BESTURINGSSTRUCTUUR
In de gekozen besturingsstructuur is er sprake van scheiding tussen bestuur en toezicht. De scheiding van de toezichtfunctie (Raad van Toezicht) en bestuursfunctie (schoolbesturen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs) dragen bij aan de gewenste rolzuiverheid. De Raad van Toezicht wordt volledig extern samengesteld, met onafhankelijke leden. Alle respectievelijke schoolbesturen zijn lid van het bestuur en dragen verantwoordelijkheid voor met name de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van passend onderwijs. Het bestuur is verantwoordelijk en doet dat door vooral kaders vast te stellen waarbinnen de directeur, zijn ondersteuning, en de scholen samen de uitvoering vorm kunnen geven. Er wordt gewerkt volgens de Code Goed Bestuur VO/PO en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).  

ONDERSTEUNEND BUREAU
Om goed uitvoering te kunnen geven aan het beleid passend onderwijs (verwoord in het Ondersteuningsplan) is er - in aansluiting op de aangepaste governance - tevens een ondersteunend bureau opgericht. Dit bureau heeft als kernkwaliteit; zicht op de onderwijsbehoeften van leerlingen en op het aanbod dat daarbij past. Het bureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid uit het Ondersteuningsplan. Daarnaast voert het bureau eigen beleid (dat past binnen het kader van het Ondersteuningsplan). Het bestaat uit een directeur en een aantal medewerkers.  

DE FUNCTIE LID RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht is binnen de Stichting belast met het (interne) toezicht. In dat kader is de raad van toezicht traditioneel belast met:  

 • het fungeren als klankbord voor het bestuur, door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen;
 • het als volwaardige/professionele tegenkracht, namens de samenleving, toezicht houden op het functioneren van het bestuur;
 • het al of niet verlenen van goedkeuring aan door het bestuur te nemen majeure besluiten (bijvoorbeeld ondersteuningsplan, jaarplan, begroting, jaarverslag);
 • het zorgdragen voor een goed functionerende raad van toezicht.

 

De bevoegdheden van de raad van toezicht zijn nader uitgewerkt in de statuten.

SAMENSTELLING EN TAKEN
De leden van de Raad van Toezicht brengen een combinatie mee van enerzijds kennis/expertise van een werkveld (onderwijs, sociaal domein, jeugdzorg, arbeidsmarkt etc.) en anderzijds specifieke deskundigheid (bedrijfseconomisch, financiën, bedrijfsvoering, communicatie, HRM). Een lid wordt benoemd op voordracht van beide OPR’s (Ondersteuningsplanraden; medezeggenschapsorganen  waarin ouders en medewerkers van zowel PO als van VO vertegenwoordigd zijn).

De belangrijkste algemene profielkenmerken van de leden van de raad van toezicht zijn als volgt te omschrijven:

 • actief in en ruime ervaring met besturen/toezichthouden in een complexe, maatschappelijk georiënteerde organisatie;
 • actuele kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs en het passend onderwijs in het bijzonder en de politiek-bestuurlijke processen in de regio;
 • kennis van en inzicht in bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen;
 • bewust zijn van het maatschappelijk belang en de maatschappelijke opdracht van de Stichting;
 • niet slechts een deelbelang vertegenwoordigen maar oog hebben voor alle belangen binnen het werkveld waar de Stichting actief is;
 • een actuele visie op (passend) onderwijs en het maatschappelijke belang daarvan;
 • vaardigheid in het netwerken;
 • koersvast en bindend vermogen;
 • in staat om vanuit een toezichthoudende rol relevante maatschappelijke ontwikkelingen te herkennen en waar nodig in te zetten om de koers van het swv te kunnen verbeteren;
 • in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming over het bestuurlijk strategisch handelen met betrekking tot het behalen van de algehele doelstelling van de Stichting.

 

Voor de rol van voorzitter geldt specifiek:

 • vermogen om op natuurlijke wijze de voorzittersfunctie te vervullen;
 • persoonlijkheid die bindt en dit combineert met richting geven;
 • stimulerend en inspirerend;
 • heeft een netwerk in een van de volgende sectoren: politiek-, bestuurlijk-, wetenschappelijk en/of onderwijs;
 • sterke en scherpe gesprekspartner voor de voorzitter(s) van het bestuur.

 

Vanzelfsprekend is complementariteit en diversiteit (in brede zin) wenselijk bij de samenstelling van de nieuwe Raad.

COMPETENTIES

De leden van Raad van Toezicht brengen idealiter de volgende competenties mee:

 • (breed) maatschappelijk betrokken en georiënteerd;
 • strategisch vermogen;
 • visie op onderwijs, in het bijzonder op passend onderwijs;
 • richtinggevend (op hoofdlijnen);
 • inspirerend en stimulerend;
 • netwerkvaardig en proactief (in het leggen van verbanden en zoeken naar verbinding);
 • reflectief en aanspreekbaar;
 • analytisch, lef en kritisch positief.

 

OPDRACHT RAAD VAN TOEZICHT
Naast invulling van de traditionele taken en rollen van toezicht (klankbord/adviseur, houden van toezicht) is het van belang dat de RvT deze rollen in samenhang en in balans invulling geeft. Juist om de rolzuiverheid te bevorderen tussen toezicht en bestuur vraagt dit in de eerste fase na de start om ‘scherpte en alertheid’ van alle primair betrokkenen. Elkaar hierop durven bevragen en aanspreken is van belang om de nog autonome schoolbesturen te versterken en om aan de gezamenlijke ambitie te kunnen werken. Een letterlijke blik naar buiten, ook over de grenzen van Zeeuws-Vlaanderen, kan hierbij heel nuttig en dienstbaar zijn. Oók dit vraagt zorgvuldige afstemming tussen de toezichthouder en het bestuur.

Tevens is het wenselijk dat de nieuwe Raad van Toezicht bijdraagt aan de formulering van het nieuwe beleidsplan voor de komende vier jaar.

PERSOONSKENMERKEN
Teamspeler, samenwerkingsgericht. Open en transparant, communicatief vaardig. Bruggenbouwer met strategisch en reflectief vermogen.  

AANSTELLING & HONORERING
Voor een lid raad van toezicht is de vergoeding € 3.500,00 bruto per jaar. De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 5.000,00 bruto per jaar. De Raad van Toezicht vergadert circa 6 maal per jaar.  

PROCEDURE
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden/ VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Maandag 7 juni 2021 worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd. Een eerste korte kennismaking vindt plaats op donderdag        10 juni tussen 14.00-21.00 uur. Een verdiepende ronde vindt plaats op 16 juni en 17 juni tussen
18.00-21.00 uur. De commissie bestaat onder andere uit enkele bestuurders van de deelnemende scholen en twee leden van de OPR.

SOLLICITEREN
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden/ senior adviseur VDH Selectie, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37. Hebt u belangstelling in deze boeiende rol dan zien wij uw cv en motivatiebrief graag vóór 16 mei 2021 tegemoet.