Algemeen directeur - 36 uur - Oostzaan/Wormerland

CONTEXT 'OVER-gemeenten'
OVER-gemeenten is de serviceorganisatie van de gemeenten Oostzaan en Wormerland. Twee gemeenten die bestuurlijk zelfstandig zijn en elk een eigen identiteit hebben. OVER-gemeenten ondersteunt als serviceorganisatie met zijn 165 medewerkers de gemeenten Oostzaan en Wormerland.
Na een voorspoedige start vanaf 2010 is OVER-gemeenten nu in een fase gekomen van herijken van de samenwerkingsafspraken en de organisatiestructuur. De directeur heeft naast het bestuur, dat door de 2 gemeenten gevormd wordt, een belangrijke rol in de heroriëntatie en daaruit voortvloeiende opdracht voor OVER-gemeenten richting de toekomst. 

Er is gekozen voor een directiestructuur, waarbij de directie wordt gevoerd door een onafhankelijk algemeen directeur. De gemeentesecretarissen van beide gemeenten zijn linking-pin en opdrachtgever namens hun gemeenten richting OVER-gemeenten en richting de algemeen directeur. De uitgangspunten van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap behoeft nadere concretisering  komende tijd. Waarbij rolzuiverheid van bestuur, management en directie op de gezamenlijke ambtelijke en bestuurlijke agenda een plaats dient te krijgen.

OVER-gemeenten bestaat uit een zestal afdelingen: Arbeid Organisatie & Gezondheid, Bestuurszaken, Informatievoorziening, Financiën & Control, Ruimte en Sociaal Domein.
De leiding van de afdelingen ligt bij afdelingshoofden. Deze functies worden momenteel grotendeels tijdelijk ingevuld. Voor de komende periode is de uitdaging om voor alle afdelingen een nieuw afdelingshoofd te vinden en daarmee een bestendig management te vormen dat in staat is de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in goede banen te leiden. 

Visie
OVER-gemeenten wil een veelzijdige dienstverlener zijn die midden in de samenleving staat. Wij brengen zaken voor elkaar en met elkaar. Burgers kunnen altijd bij ons terecht en we staan dichtbij de inwoners, de ondernemers, de verenigingen en maatschappelijke organisaties. Wij vinden ‘lokaal is goed en samen ben je slimmer’. Onze dienstverlening is standaard en digitaal als het kan, maar ook persoonlijk en op maat als het moet. Zo brengen wij duurzame oplossingen waar iedereen lang plezier aan kan beleven.  
Voor onze medewerkers zijn we een ambitieuze en innovatieve serviceorganisatie met lef, korte lijnen en daadkracht. Een organisatie die niet altijd via de gebaande paden werkt. Medewerkers van OVER-gemeenten zijn betrokken, innovatief en veerkrachtig en werken binnen een informele sfeer met elkaar samen. Zij zetten de klant centraal door te luisteren. Zij leven zich in, in de situatie en zijn transparant, bereikbaar en zoeken verbinding. Medewerkers krijgen de ruimte om te innoveren, staan open voor verbetering en werken “volgens de bedoeling”. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd en benut. 

OVER-gemeenten staat voor bijzondere uitdagingen daar waar het gaat om de continuïteit en het op orde brengen van hoogkwalitatieve dienstverlening. In de kern gaat het om de juiste balans tussen enerzijds de eigen “nabije identiteit” van de afzonderlijke gemeenten met maatwerk in relatief kleine gemeenschappen en anderzijds om een gemeentelijke professionele taakopvatting met distantie binnen regionale netwerken en landelijke regelgeving die complex is. Dat alles in een omgeving waar eigenheid behouden moet worden en harmonisatie een noodzaak is. Dit is een unieke situatie en biedt volop kansen om samen met een geheel nieuw management vorm te geven.    

FUNCTIE ALGEMEEN DIRECTEUR
De algemeen directeur is verantwoordelijk voor een goede serviceverlening aan de bij OVER-gemeenten aangesloten gemeenten en voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners, ondernemers, de verenigingen en maatschappelijke organisaties. Hij/zij zoekt hiervoor verbinding met de colleges, de gemeentesecretarissen en de gemeenteraden. Hij/zij maakt hierbij gebruik van de aanwezige inzichten, kennis en informatie.   
De algemeen directeur overlegt met, legt verantwoording af aan en is secretaris van het dagelijks en algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. Hij/zij opereert binnen een complex politiek bestuurlijke omgeving, waarbij bestuurlijke sensitiviteit van belang is.
De fase en omstandigheden waarin de organisatie verkeert vraagt om het verstevigen van de kwaliteit van de organisatie en borgen van de ambtelijke continuïteit van de kwaliteit. De gemeenschappelijke bestuurlijke visie op korte en middellange termijn wordt momenteel opnieuw bestudeerd door beide gemeenten. De organisatie ondersteunt, adviseert en past zich op deze visie aan.

Belangrijke strategische onderwerpen waar de algemeen directeur in afstemming met de interne stakeholders inhoud en vorm aan geeft zijn in elk geval:
Ø  Bouwen aan een stevige managementstructuur die de continuïteit binnen de organisatie kan waarborgen. 
Ø  Geven van een verdere kwaliteitsimpuls aan de organisatie o.a. door het aantrekken van      hoogkwalitatief personeel.
Ø  Plan van aanpak voor de doorontwikkeling van de organisatie. Belangrijke thema’s daarin zijn:
·       Verder bouwen aan een toekomstbestendige werkorganisatie.
·       Een helder bedrijfsvoeringsconcept en daarbij passende mandaatstructuur.
·       Een goed werkend plannings- en besturingsmechanisme.
·       Eigentijds strategisch personeelsbeleid met bijzondere aandacht voor de verdere ontwikkeling van de wervingskracht op de arbeidsmarkt en ontwikkeling van talent. 
Ø  Doorontwikkeling van de organisatie in aansluiting op de participatie-/netwerksamenleving. 
Ø  Behoud en verdere ontwikkeling van goede kwaliteit van dienstverlening en bestuur, gericht op continuïteit en kosten efficiency.
Ø  Herijking en aansluiting van de organisatievisie op de bestuurlijke visie.
Ø  Verbreding, verdieping en versterking van de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking in de regio.
Ø  Meer voordeel halen uit synergie en harmonisatie. 
Ø  Periodiek transparante rapportage en verantwoording over de staat van de organisatie, de geleverde diensten, de financiën en de planning/capaciteit. 
Ø  Slim gebruikmaken van informatietechnologie.

Thema’s voor de middellange termijn zijn:
Samen met de colleges zoeken naar versterking van de positie van de gemeenten in regionaal perspectief (Zaanstreek/Waterland en de Metropool Regio Amsterdam). Onderdeel hiervan is het verder onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot verdere samenwerking met de gemeenten in de kern van Zaanstreek/Waterland. 

PROFIEL ALGEMEEN DIRECTEUR 
Je bent een verbindende, op dienstverlening gerichte bouwer en ontwikkelaar met een eigentijdse visie op organisatieontwikkeling. Communicatief vaardig en politiek-bestuurlijk sensitief met gevoel en aandacht voor de rollen van de verschillende actoren. Je bent gedreven om kwaliteit en continuïteit van de beleidsontwikkeling en uitvoering van OVER-gemeenten door te verstevigen. Je hebt bovenal een duidelijke visie op de veranderende rol van de overheid en het belang van een nadrukkelijke rol voor burgers. Je weet dit te vertalen naar bruikbare organisatieconcepten waarbij afdelingshoofden resultaatverantwoordelijk zijn voor de hun toebedeelde dienstverlening en bestuurlijke ondersteuning. 
De directeur is primair eindverantwoordelijk voor de organisatie en bedrijfsvoering. Organisatie en management zijn door de afnemers en hun gemeentesecretarissen aanspreekbaar op de opdrachtenportefeuille en resultaten en de kwaliteit daarvan.

Ervaring met leidinggeven aan politiek gevoelige organisaties verdient sterke aanbeveling. Net als ervaring met ambtelijke organisaties. Je komt terecht in een bestuurlijk uitdagende omgeving waarin de ambtelijke organisatie forse beperkingen kent wat betreft financiën, capaciteit en kwaliteit. Iemand met ondernemerschap, die het politiek bestuurlijke speelveld begrijpt en zich daarin goed kan positioneren.
Dit alles vanuit een gezichtspunt van zakelijke dienstverlening, zonder dat dit leidt tot zakelijke verharding. OVER-gemeenten is immers van en bestaat in het belang van de deelnemers. Dat maakt het complex en dat moet je aan willen kunnen. 

Je bent naast een strategisch manager, vooral ook een peoplemanager. Je coacht, stimuleert en inspireert het management van OVER-gemeenten. Je zorgt voor een open organisatiecultuur waarbij je medewerkers informeert over de organisatiekoers en activeert om zelf regie te nemen in hun eigen ontwikkeling binnen de OVER-gemeenten.
Je bent het boegbeeld van de organisatie. Je bent toegankelijk en enthousiasmeert mensen en weet medewerkers te boeien en te binden aan de organisatie. Je overziet alle organisatieonderdelen en weet vanuit een zekere mate van rust en senioriteit het eerder gerealiseerde te borgen, te verankeren en door te ontwikkelen. Je weet de juiste tone-off-voice te hanteren om zaken bespreekbaar te maken en voor verbinding te zorgen.
Je borgt en intensiveert bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken. Je hebt een naar buiten gerichte blik oftewel een externe mindset. Je bent in staat nieuwe inzichten te vertalen naar de organisatie. Je vormt het nieuwe MT tot een sterk functionerend geheel, waarbij kwaliteit van de dienstverlening, integraal management en gezamenlijke verantwoordelijkheid voorop staan.  

FUNCTIE-EISEN

 • academisch werk- en denkniveau, ondernemend, praktisch en resultaatgericht;
 • ervaring als (eindverantwoordelijk) directeur/integraal manager in een politiek bestuurlijke omgeving;  
 • kennis van en ervaring met gemeentelijke processen;  
 • ruime ervaring met organisatieontwikkeling en verandermanagement; 
 • ervaring met het adviseren van bestuurders op strategisch niveau;
 • affiniteit met medezeggenschap met het oog op de rol van WOR-bestuurder; 
 • ervaring bij gemeenten en/of gemeenschappelijke regelingen of vergelijkbare samenwerkingsorganisaties, met name op terrein van bedrijfsvoering en de financiële aspecten hiervan.
   
  COMPETENTIES 
 • visie en strategisch vermogen, innovatief, extern- en ontwikkelgericht; 
 • ondernemend, zakelijk, kordaat, besluitvaardig en overtuigend;
 • teamspeler, sterk op samenwerking gericht peoplemanager met bindend vermogen;
 • goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit; 
 • communicatief zeer vaardig  - transparant en consequent - sociaal vaardig - praktisch pragmatisch - coachend, empathisch en enthousiasmerend  - stressbestendig  onderhandelen, contractuele vaardigheden - humor en ‘opgeruimd’ karakter.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN 
Het salaris bedraagt max. € 99.000,- bruto per jaar (inclusief 17,05 % INK) op basis van een 36-urige werkweek. Voor excellente kandidaten is een arbeidstoelage tot max. schaal 15 bespreekbaar. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid om dit om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

PROCEDURE 
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, eigenaar/adviseur VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Vrijdag 16 juli a.s. vindt de cv voordracht van kandidaten aan de aan opdrachtgever plaats. Dinsdag 20 juli 2021 en vrijdag 23 juli 2021 vinden de sollicitatiegesprekken bij de organisatie plaats met de intentie om de wervingsprocedure vóór augustus 2021 af te ronden.

De wervingsprocedure wordt in- en extern tegelijk opengesteld. Een (ontwikkel)assessment en een referentie-toets kunnen onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure. 

SOLLICITEREN 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden van VDH Selectie, telefonisch te bereiken via nummer 06 – 86 86 34 37. Hebt u belangstelling in deze uitdagende, ontwikkelgerichte functie dan zien wij uw reactie door middel van een cv en motivatiebrief graag vóór 25 juni 2021 aanstaande tegemoet, reageren kan via: solliciteer hier!