Manager Dienstverlening/MT lid - 36 uur - Hilvarenbeek

OVER DE GEMEENTE HILVARENBEEK
Aan de rand van de Brabantse Kempen ligt de gemeente Hilvarenbeek. Een levendige gemeente met zes dorpskernen, waar het aantrekkelijk is om te wonen en leven. De inzet en betrokkenheid van inwoners is groot en zij hebben hun visie gegeven op de toekomst van onze gemeente. Dit is vastgelegd in de Toekomstvisie. Met 15.000 inwoners heeft Hilvarenbeek nog een landelijk karakter, met de groene Vrijthof als kloppend hart. Bij de gemeente Hilvarenbeek werken ongeveer 100 medewerkers. De organisatie is opgebouwd uit de afdelingen Samenleving, Ruimte en Dienstverlening.

De samenleving verandert in hoog tempo en vraagt een andere rol van de (lokale) overheid. Voor de gemeente Hilvarenbeek betekent dit dat zij actieve betrokkenheid van inwoners en initiatieven vanuit de samenleving stimuleert, de zogeheten democratische vernieuwing. Een goed voorbeeld hiervan is initiatief ‘Tussenheid’ waarbij inwoners van de gemeente Hilvarenbeek meedenken en meebouwen aan verduurzamende initiatieven. Het hierop aansluiten van de gemeentelijke organisatie is essentieel. Om goed te kunnen samenwerken met  klanten en partners, te begrijpen wat er leeft en de dienstverlening op niveau te houden. Hilvarenbeek maakt graag het verschil voor haar inwoner.

Missie: samen met het bestuur en de samenleving creëren van, gelukkig wonen, werken en verblijven in de gemeente Hilvarenbeek.

Ontwikkelingen
Het realiseren van de missie en het goed laten aansluiten van de organisatie op de ingezette democratische vernieuwing, vraagt permanente ontwikkeling van de organisatie.
Hiervoor wordt dit jaar gewerkt aan een bestuursopdracht ‘organisatieontwikkeling’. Hierbij wordt de huidige organisatieontwikkeling herijkt om te komen tot een programma voor de komende jaren.
Dit aan de hand van de evaluatie van het huidige programma (Samen Krachtig Vooruit), de verdieping op de ingezette democratische vernieuwing, de nulmeting dienstverlening en de verdieping op  gesignaleerde cultuurpatronen.

Speerpunten organisatie komende periode:

 • Realiseren collegeprogramma 2023-2026
 • Going concern/(wettelijke) taken integraal en effectief uitvoeren
 • Organisatieontwikkeling (Samen Krachtig Vooruit)

 

Competenties
Competenties waarop de organisatie in het huidige programma organisatieontwikkeling (2020-2023) heeft geïnvesteerd, zijn:

 • Eigenaarschap: ik voel me verantwoordelijk en neem dit op me; stel hierbij mijn doelen, maak afspraken waar ik me aan houd, bewaak grenzen en termijnen.
 • Planmatig werken: ik werk volgens een vooraf afgestemd stappenplan met duidelijk doel en budget. In de samenwerking met mijn klant of opdrachtgever heb ik aandacht voor (her)contracteren.
 • Verplaatsen in de klant: ik verplaats me in de klant en behandel deze zoals ik ook zelf professioneel behandeld wil worden.

Sturing & grip
De afgelopen jaren is gewerkt aan meer sturing en grip door het managementteam (MT). Dit heeft geleid tot een sturingsconcept waarop is ingestemd door het college eind 2022. Belangrijkste verandering hierin is het verdelen van concerntaken over het gehele MT. Daarmee is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan waarbij ieder MT-lid verantwoordelijk is voor de resultaten over het gehele concern.

De organisatie van Hilvarenbeek wil een lerende organisatie zijn die werkt volgens het principe van de PDCA-cyclus (plan-do-check-act cyclus). Dit in combinatie met Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren. Teams en individuele medewerkers stellen met elkaar SMART doelen en spreken elkaar aan op resultaat. Er wordt programmatisch gewerkt op basis van een procesaanpak. Projectmatig werken vindt plaats volgens de PMC-methodiek. Zoveel mogelijk samen en over de afdelingen heen: integraal en in samenhang.  


AFDELING DIENSTVERLENING
De afdeling Dienstverlening bestaat uit ca. 40 medewerkers en is verantwoordelijk voor de volgende beleidsterreinen:

 • Burgerzaken / KCC (klantcontact centrum)
 • Informatiemanagement
 • Financiën
 • Personeel & Organisatie
 • Communicatie
 • Juridische zaken


De teams informatiemanagement, burgerzaken/KCC en financiën worden aangestuurd door een teamleider. Naast de aansturing van de teamleiders, is het afdelingshoofd Dienstverlening verantwoordelijk voor de directe aansturing van de teams personeel & organisatie, communicatie, juridische zaken en de strategisch organisatieadviseur.

Opgave/opdracht
Een toekomstgerichte en effectieve bedrijfsvoering die aansluit op de veranderende samenleving en de veranderende rol van de overheid, is de ontwikkelopgave voor de gemeente Hilvarenbeek. Voor de afdeling Dienstverlening betekent dit een doorontwikkeling naar optimale ondersteuning aan klantprocessen binnen de organisatie, met daarbij een zo optimaal mogelijk bestuurlijk-ambtelijk samenspel. De opgave voor het afdelingshoofd is de nieuwe werkwijze te implementeren en medewerkers mee te nemen in deze verandering waaronder de versteviging van genoemde competenties.

Als lid van het managementteam lever je een bijdrage aan de ontwikkeling naar een eigentijdse organisatie en geef je advies over financiën (control) en overige bedrijfsvoeringaspecten.

Daarnaast vervul je een actieve rol in de GHO-samenwerking. Een serieuze doch ongedwongen samenwerking tussen de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (afgekort GHO) op alle bedrijfsvoeringsonderdelen.

De drie verantwoordelijke afdelingshoofden zijn kartrekker en geven gezamenlijk en naar eigen inzicht vorm aan de samenwerking. Dit vanzelfsprekend in afstemming met de ‘eigen’ organisatie.
Komende jaren zal er stevig op de samenwerking worden ingezet waarbij tevens onderzocht zal worden wat de best passende vorm hierbij is.

DE FUNCTIE
Als afdelingshoofd Dienstverlening geef je leiding aan de afdeling en ben je integraal verantwoordelijk voor het afdelingsbeleid en met bijbehorende producten, en de inbreng van de afdeling in gemeente brede processen. Je zorgt voor een planmatige vertaling van politiek-bestuurlijke wensen en verwachtingen in beleids- en uitvoeringsprogramma's. Je bent (ambtelijk) opdrachtgever voor projecten. Je bent inhoudelijk betrokken bij het werk van de afdeling en hebt een visie op de beleidsvelden. Vanuit deze inhoud coach en inspireer je medewerkers van de afdeling. Je stimuleert medewerkers in hun eigen verantwoordelijkheid en maakt afspraken voor te leveren prestaties. Je hebt hierbij een scherp oog voor signalen uit de politiek, het bestuur, de organisatie en de samenleving. Je onderhoudt op actieve wijze de functionele relaties (bestuur/ambtelijk) en netwerken (andere overheden, maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen, inwoners, private ondernemingen).

Samen met de gemeentesecretaris en je collega afdelingshoofden draag je mede verantwoordelijkheid voor de koers van de organisatie. Het MT functioneert op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor elkaars rollen.

Vanuit die hoedanigheid heeft ieder MT lid specifieke aandachtsgebieden. Voor de afdelingshoofd Dienstverlening betekent dit dat hij/zij verantwoordelijk is voor het versterken van het strategisch vermogen, het management-ontwikkeltraject alsmede het organisatieontwikkelingstraject.

De ideale kandidaat brengt mee …
Een stijl van leidinggeven die als mensgericht en bedrijfsmatig kan worden getypeerd. Je weet mensen daadwerkelijk te bereiken. Je hebt oprechte aandacht voor en toont betrokkenheid bij medewerkers, hebt inzicht in de inhoud van het werk, bent besluitvaardig en toont daadkracht. Je gaat op een prettige maar duidelijke wijze het gesprek met de ander aan. Ontvangt en geeft makkelijk feedback.
Je bent in staat om, samen met medewerkers, doelen te formuleren en de daaruit voortkomende activiteiten te plannen, te organiseren en bij te sturen. Hierbij werk je gestructureerd en planmatig, en weet je vanuit je visie en helicopterview de juiste prioriteiten te stellen in onderlinge samenhang.
Je stimuleert een open, professionele houding van de medewerkers naar elkaar, naar de andere afdelingen, naar het bestuur en de samenleving in Hilvarenbeek. Vertrouwt op de expertise van medewerkers en voert het échte gesprek wanneer nodig. Je bent hard op inhoud en zacht op de relatie.
Je vervult een voorbeeldfunctie; bent betrouwbaar, integer en loyaal. Komt afspraken na. Je bent innoverend en durft keuzes te maken. Je denkt bedrijfsmatig en weet vanuit die gedachten de afdeling naar de volgende stap in ontwikkeling te brengen, nóg eenduidiger, effectiever, efficiënter en daarmee volwaardiger. Weet de afdeling Dienstverlening bij alle gremia goed te positioneren.

Naast de eigen organisatie ben je een volwaardig gesprekspartner voor je collega’s in de regio, in het bijzonder van de gemeenten Oisterwijk en Goirle. Je acteert proactief in de ‘Beekse’ samenleving en stimuleert de verdere ontwikkeling daarvan.

PERSOONSKENMERKEN
Een enthousiaste, van nature stevige persoonlijkheid en teamspeler. Oprecht, vriendelijk en toegankelijk. Scherp in analyse. Heeft overzicht en ziet de samenhang der dingen. Is ‘conceptueel’ oplossingsgericht. Is transparant en to-the-point. Schakelt op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.

FUNCTIE-EISEN

 • HBO+/academisch werk- en denkniveau;
 • ruime leidinggevende ervaring;
 • inzicht en gevoel voor maatschappelijke verhoudingen;
 • goed ontwikkelt politiek-bestuurlijk inlevingsvermogen;
 • analytisch en strategisch vermogen;
 • ervaring met interne en externe dienstverlening en met de beleidsterreinen van de afdeling;
 • affiniteit met de disciplines P&O, communicatie en juridische zaken;
 • visie op de toekomstige ontwikkelingen binnen het lokaal openbaar bestuur;
 • visie op het vormgeven en realiseren van (nieuwe) ontwikkelingen in een dynamische omgeving;
 • ervaring met/kennis van projectmatig- en programmatisch werken.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het salaris bedraagt max. € 5.309,- - € 6.993.- bruto per maand (salaristabel 2 januari 2023) op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast ontvang je 17,05% IKB. Je kunt zelf bepalen wat je hiermee wilt doen.  Bijvoorbeeld tussentijds uitbetalen of meer vrije dagen kopen.

Tevens is er de mogelijkheid tot het aankopen van vier weken extra verlof (uiteraard in overleg), een prima pensioenregeling en de keuze uit drie zorgverzekeraars waar je collectiviteitskorting ontvangt.

PROCEDURE
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden van
VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. De cv voordracht van potentiële kandidaten vindt eind juni 2023 plaats.

De volgende data zijn gereserveerd:

 • 28 juni 2023 tussen 9.00-12.00 uur: 1e gespreksronde gemeente Hilvarenbeek
 • 03 juli 2023 tussen 12.30-15.00 uur: 2e gesprekronde gemeente Hilvarenbeek


Een aanvullend gesprek met een adviescommissie en een assessment maken onderdeel uit van de wervingsprocedure. Data hiervoor zijn nader te bepalen.

SOLLICITEREN
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden / adviseur VDH Selectie, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37.
Heb je belangstelling in deze boeiende functie dan zien wij je cv en motivatiebrief graag
vóór 26 mei 2023 tegemoet.
Reageren kan via de volgende tekst: SOLLICITEER HIER!