Lid Raad van Toezicht, financieel profiel - uur - Tiel

OVER HET LINGECOLLEGE
Het Lingecollege is een openbare scholengemeenschap gevestigd en geworteld in Tiel. Al generaties lang is het dé middelbare school voor iedereen uit Tiel en omgeving. Het Lingecollege heeft een breed aanbod aan opleidingen verdeeld over 5 locaties: praktijkonderwijs, beroepscollege (VMBO), MAVO, lyceum(havo en VWO) en een internationale schakelklas (ISK). Het Lingecollege wordt bestuurd door een eenhoofdige bestuur met daaronder twee locatiedirecteuren (onderwijs en bedrijfsvoering). Met circa 2400 leerlingen, 275 medewerkers en een budget van € 19 miljoen werkt het Lingecollege actief aan een het verzorgen van uitstekend onderwijs en goede verbinding met de samenleving. Dit vraagt een heldere en actuele onderwijsvisie en het professioneel neerzetten van de school in de regio.

Voor het Lingecollege gaat onderwijs verder dan alleen kennis overbrengen. Het gaat eveneens over persoonlijke groei. Het is dan ook de missie om jongeren te begeleiden om op zelfverzekerde en eigen wijze betekenis te kunnen geven aan hun toekomstige rol in de maatschappij. Een maatschappij die in snel tempo verandert en waarvan minder dan ooit duidelijk is hoe die er op termijn uit gaat zien.

OVER DE RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Zij staat de bestuurder met raad terzijde. Daarnaast heeft de bestuurder de verplichting om de Raad van Toezicht goedkeuring te vragen op onder meer de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (strategische) beleidsplannen. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden (inclusief voorzitter).

Het lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij één herbenoeming mogelijk is. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk, kritisch en waar nodig complementair kunnen opereren. Er wordt gestreefd naar een gemengde samenstelling o.a. met betrekking tot geslacht, leeftijd en etniciteit. Zo ook ten aanzien van  ervaring en achtergrond, persoonlijkheidsaspecten en beïnvloedingsstijlen. Diversiteit is geen doel op zich, maar kan een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de raad als geheel. De Raad werkt met een remuneratie- en een auditcommissie. Er is een onderwijscommissie in oprichting. De vacature is ontstaan door verstrijken van de reguliere termijn.

TAKEN RAAD VAN TOEZICHT

 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van de stichting;
 • De rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van de stichting;
 • Het functioneren en handelen van het bestuur;
 • De effecten van belangrijke externe ontwikkelingen voor de ontwikkeling van de         uitvoeringsorganisatie binnen het onderwijs;
 • De communicatie met de belangrijkste interne (MR ouders en MR personeel) en externe (gemeenten, andere instellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) stakeholders;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur;
 • Het optreden als werkgever van het bestuur (benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag, rechtspositie, bezoldiging).

 

PROFIEL LID (TEVENS BEOOGD LID VAN AUDITCOMMISSIE)
De Raad van Toezicht zoekt een lid die beschikt over een (stevig) financieel profiel en affiniteit met onderwijs. Iemand die samen met het lid van de auditcommissie positief kritisch meedenkt over de financiële aspecten van de organisatie. Een deskundige en professionele teamspeler die (op hoofdlijnen) bekend is met ontwikkelingen binnen het onderwijs en vanuit de rol als toezichthouder op verbindende wijze sparringpartner kan zijn voor de bestuurder. Die op basis van een gezonde dosis lef en innovatief vermogen, anders kan denken en handelen. En die het échte gesprek met elkaar kan en wil voeren. Het nieuwe lid van de RVT is tevens lid van de auditcommissie.

De ideale kandidaat is in staat om:

 • Vanuit hoofdlijnen (helicopterview) te beschouwen en beredeneren;
 • Relevante maatschappelijke c.q. regio specifieke ontwikkelingen te signaleren en in te brengen in beleidsdiscussies binnen de Raad van Toezicht;
 • Brengt ervaring mee (ook binnen/met het onderwijs) en heeft visie op proactief toezicht.

 

Tevens beschikt de kandidaat over de volgende competenties/vaardigheden:

 • Strategisch vermogen;
 • Affiniteit met financiën, bij voorkeur gecombineerd met een voorliefde voor onderwijs;
 • Lef en out off the box denken;
 • Netwerkvaardig;
 • Kennis van/ervaring met openbaar bestuur en governance.

HONORERING
Voor een lid raad van toezicht is de vergoeding € 5.705,- bruto per jaar. De Raad van Toezicht vergadert circa 8 maal per jaar met het bestuur. Daarnaast zijn er vergaderingen van commissies.

PROCEDURE
De werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, adviseur bij VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Medio januari 2022 worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd. Aansluitend vindt de gespreksronde met de Raad van Toezicht plaats. Beoogde startdatum is in het voorjaar (ca. mei 2022).

SOLLICITATIE
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06 – 86 86 34 37. Hebt u belangstelling om als toezichthouder bij te dragen aan de ingezette ontwikkeling van deze boeiende organisatie, dan zien wij uw motivatiebrief en cv graag vóór 9 december 2021 tegemoet, reageren kan via de volgende button: solliciteer hier!