Gemeentesecretaris gemeente Sint-Michielsgestel / directeur MijnGemeenteDichtbij - 36 uur -

OVER GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL & MIJNGEMEENTEDICHTBIJ
Gemeente Sint-Michielsgestel is een aantrekkelijke groene gemeente strategisch gepositioneerd tussen ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. De gemeente telt ruim 29.500 inwoners en bestaat uit de kernen; Sint-Michielsgestel, Berlicum, Den Dungen, Gemonde en Middelrode, Maaskantje en Halder.

VACATURE
De huidige gemeentesecretaris/directeur van Sint-Michielsgestel heeft een andere uitdaging gevonden, hierdoor komt de functie vacant.
Het betreft een bijzondere functie, die bestaat uit twee hoofdcomponenten:

 • directeur van MGD;
 • gemeentesecretaris van Sint-Michielsgestel.

De gemeentesecretaris van Sint-Michielsgestel is eerste adviseur en ondersteunt het college
van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel.
De gemeentesecretaris van Sint-Michielsgestel vormt samen met de gemeentesecretaris
van Boxtel de directie van MGD (de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie van Sint-Michielsgestel en Boxtel).

Op dit moment is tevens de positie van gemeentesecretaris/directeur in de gemeente Boxtel vacant. Beide procedures lopen zoveel als mogelijk parallel.

MIJNGEMEENTEDICHTBIJ
Twee gemeenten, één werkorganisatie: MijnGemeenteDichtbij (MGD).

MGD is de werkorganisatie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Twee zelfstandige gemeenten, met een eigen college van B&W en gemeenteraad, ondersteund door één ambtelijke organisatie sinds 1 januari 2016. Door de samenvoeging zijn de twee gemeenten krachtiger, efficiënter en innovatiever, zonder daardoor de specifieke ‘lokale kleur’ te verliezen. MGD werkt hieraan door  de dienstverlening dicht bij onze inwoners te organiseren.

De gemeenten hebben hun eigen bestuur en programmagelden. Daardoor blijven lokale autonomie, individuele beleidskeuzen en herkenbaarheid van de twee gemeenten en hun gemeenschappen overeind. MGD werkt voor ongeveer 60.000 inwoners en doet dat volgens het principe van ‘van buiten naar binnen’. De medewerkers van MGD geven hier handen en voeten aan en hanteren daarbij drie kernwaarden: vernieuwen, verbinden en werken met passie.

MGD is een organisatie waarbij managers integraal en situationeel leidinggeven aan hun team. Zij sturen daarbij als leidinggevende op taakvolwassenheid van het team en medewerkers nemen daarbij eigenaarschap. Kernwaarden daarbij zijn vernieuwen, verbinden en passie.

Bij MGD werken zo'n 430 medewerkers (circa 400 fte); die worden aangestuurd door een tweehoofdige directie bestaande uit de gemeentesecretarissen van Boxtel en Sint-Michielsgestel. Samen met de drie programmamanagers en de directiesecretaris vormen zij het directieteam. De programmamanagers sturen, ieder voor hun eigen venster (domein), de daaraan verbonden teammanagers aan.

Sinds de fusie van 2016 heeft MGD te maken gehad met wisselende werkomstandigheden (personele wisselingen, onderbezetting, wisselingen in het management, beperkte budgetten) Er is steeds op gekoerst om de dienstverlening doorgang te laten vinden en op peil te houden. Daarnaast werd de focus met succes gelegd op het realiseren van de opgelegde taakstelling (efficiënter werken en minder kosten). De taakstelling is vooral gerealiseerd op personele kosten. Dit is wel ten koste gegaan van de realisatie van andere doelen zoals de verhoging van kwaliteit en beperking van de kwetsbaarheid.

Het is de ambitie van MGD om een moderne, innovatieve, flexibele en schaalbare organisatie te zijn, waarbij kwalitatief goede dienstverlening en bewust omgaan met maatschappelijk geld belangrijke uitgangspunten zijn. Voor MGD staat de buitenwereld centraal, een wereld van waaruit wordt gewerkt voor twee gemeenten. Dit wordt ervaren als inspirerend en uitdagend.

In jouw rol als directeur van MGD ga je samen met de collega-directeur en de programmamanagers sturing geven aan de doorontwikkeling van MGD.

Met het MGD programmaplan 2021 worden de volgende doelen nagestreefd om de geschetste ambitie waar te maken:

1. een wendbare organisatie;
2. een heldere inzet van strategisch vermogen;
3. een integrale benadering van werken;
4. een duidelijkere sturing;
5. het werken met plezier.

Binnen de drie programmaonderdelen: inzicht, energie en organisatie werken we met een aantal projecten/activiteiten. Er is gestart met de volgende vier projecten:

 • organisatiemodel en sturing;
 • functiehuis;
 • 0-Meting;
 • strategische structuur/functie.


WERK AAN DE WINKEL
Aan dynamiek geen gebrek in Sint-Michielsgestel. Van inwonersparticipatie tot woonvraagstukken, van jeugdzorg tot de nieuwe Omgevingswet: opgaven zijn groot, middelen zijn beperkt.
De druk is hoog, op de begroting, op de organisatie én op de mensen. Doorgaan op de oude weg is
kwetsbaar; zo niet onmogelijk. De basis van MGD moet verder worden uitgebouwd langs de lijn van de hiervoor geformuleerde opgave. Een aanpakker die voorop gaat in de wezenlijk andere manier van werken. Plannen, visies en reflecties liggen er. MGD is reeds ‘uit de startblokken’. Met de goede wil, evenals het optimisme, de zelfreflectie en de bereidheid om te veranderen gaan de schouders eronder. Stap voor stap, vanuit visie én realisme. Als gemeentesecretaris / directeur speel je een leidende, op de toekomstgerichte rol om richting te geven en koers te houden. Kortom: Sint-Michielsgestel en MGD zoeken een secretaris/directeur met lef én warmte, die inspireert, ontwikkelt, coacht en faciliteert. Zichtbaar, aanspreekbaar en benaderbaar. Die gericht is op Sint-Michielsgestel en op MGD, op de mens en op de toekomst.

De directie is als team verantwoordelijk voor de uitvoering van het MGD programmaplan 2021 dat gericht is op de organisatieontwikkeling. Hierbij is sprake van een roulerend voorzitterschap tussen de directeuren.

Opdracht MijnGemeenteDichtbij
Belangrijkste doelstelling voor de directie is daarbij de vastgestelde ordenings- en sturingsprincipes
implementeren. Het ‘wat’ is daarbij vastgesteld, maar hoe jij dat, in jouw rol als directeur, samen met je collega als team doet is uiteraard vrij. Binnen het programmaplan zijn diverse projecten benoemd waarvan er vier prioritair zijn.

Als (roulerend) voorzitter van de stuurgroep van de implementatie van het MGD programmaplan 2021 zorg je voor afronding en goed resultaat van deze projecten.

 • De directeur heeft de taak om te sturen op een constructieve en resultaatgerichte
  samenwerking binnen het management team.
 • De directeur stuurt op een gestructureerde en constructieve samenwerking tussen de
  organisatie, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen bestuur. Dit resulteert in een succesvolle
  organisatie die beide gemeenten adequaat bedient. Onderdeel hiervan is een helder proces
  waarbij afstemming tussen beide colleges en het Algemeen Bestuur gewaarborgd is.

Opdracht gemeentesecretaris Sint-Michielsgestel
De natuurlijke rol en opdracht voor de gemeentesecretaris Sint-Michielsgestel zijn:

 • het faciliteren van bestuur, directie en medewerkers en voor alle partijen in voldoende mate
  zichtbaar en aanspreekbaar zijn;
 • de balans bewaren en bewaken tussen bestuurlijke ambitie en ambtelijke capaciteit;
 • durven introduceren van innovatieve ontwikkelingen in het bestuur van
  Sint-Michielsgestel en MGD (lef en moed tonen);
 • het stroomlijnen van de informatievoorziening tussen de verschillende bestuurlijke en
  ambtelijke gremia.

JE KUNT BIJNA ALLES...WAT BRENG JE MEE?
De rol van gemeentesecretaris / directeur vraagt van nature een breed profiel waarin je schakelt tussen diverse rollen. Duidelijk is dat je niet op de winkel moet passen, maar de winkel moet verbouwen terwijl de winkel open is.

In het bijzonder zoekt Sint-Michielsgestel iemand met onderstaande kenmerken en drijfveren:

 • je hebt gevoel bij de context van Sint-Michielsgestel; de samenleving, de grootte, de ligging nabij ’s-Hertogenbosch en Noordoost-Brabant;
 • je hebt zin om de mouwen op te stropen. Je denkt en handelt strategisch, realistisch en pragmatisch vanuit de houding om ‘zaken mogelijk te maken’ met de middelen die voorhanden zijn;
 • je weet echt verbinding te brengen in de organisatie en je brengt positieve energie en stimuleert vernieuwing en persoonlijk leiderschap. Tegelijk creëer je een sfeer van rust en vertrouwen;
 • je weet écht verbinding te brengen in de organisatie en in relaties door mensgerichte
  eigenschappen als empathie, inlevingsvermogen, humor, kunnen luisteren naar anderen;
 • je bent zichtbaar en aanspreekbaar en werkt met ‘passie’. Je hanteert van nature korte lijnen, bent van nature informeel en schakelt soepel tussen alle niveaus;
 • je weet met verbinding en samenwerken resultaat te behalen. Samen met bestuur, directie en medewerkers van MGD zet je daadwerkelijk de volgende stap;
 • je gaat door op de ingeslagen weg en weet richting en focus aan te brengen en duidelijkheid te creëren. Als de situatie daar om vraagt, treed je met gevoel voor verhoudingen, besluitvaardig en daadkrachtig op;
 • je bent van nature communicatief sterk, maar niet overheersend. Bovenal begrijp je dat luisteren iets anders is dan reageren en kunt vanuit deze kracht coachend en reflectief optreden naar zowel je MT leden, als de leden van het college.

WAT WIJ VERWACHTEN

Als directeur MGD:

 • ben je een verbindend leider met visie die mensen mee kan nemen in de verdere
  ontwikkeling naar een flexibele en dienstverlenende organisatie waarin persoonlijk ondernemerschap, creativiteit, lef en innovatie kernbegrippen zijn. Je hebt sterke communicatieve en contactuele vaardigheden en gevoel voor de menselijke maat;
 • heb je ruime ervaring met organisatie in verandering;
 • heb je een antenne voor trends en kan je anderen inspireren om te vernieuwen;
 • heb je passie voor werken bij de overheid en een duidelijke visie op de (veranderende) rol hiervan.
  Ken je de politiek-bestuurlijke context en stuurt op resultaat. Je kunt richting geven en hebt een coachende stijl;
 • weet je samen te werken met de andere directeur. Ben je overtuigend en samenwerkingsgericht;
  druk je je eigen stempel op de ontwikkeling, maar stelt de koers en uitgangspunten niet ter discussie. Je geeft leidinggevenden en medewerkers ruimte, verantwoordelijkheid en positie;
 • als cultuurdrager straal je de beoogde cultuur en kernwaarden consequent uit in je dagelijks handelen en laat je anderen schitteren;
 • ben je jong van geest maar rijp in leiderschap.

Als gemeentesecretaris van Sint-Michielsgestel:
ken je de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context van Sint-Michielsgestel.
Je bent adviesvaardig, bestuurs-sensitief, objectief en omgevingsbewust. Je hebt voeling met de gemeente, de inwoners en de cultuur.

Als linking pin tussen het bestuur van Sint-Michielsgestel en MGD:

 • ben je in staat telkens af te wegen hoe je het belang van Sint-Michielsgestel én van MGD combineert;
 • weet je bruggen te slaan, ben je resultaat- en oplossingsgericht;
  ben je je bewust van het verenigen van de rollen van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer in één functie;
 • draag je bij aan het harmoniseren van beleid tussen Sint-Michielsgestel en Boxtel;
  sta je open voor ontwikkelingen en durf je die te introduceren in het bestuur van Sint-Michielsgestel en bij MGD (lef en moed tonen).

 

FUNCTIE-EISEN

De ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris/directeur beschikt over:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • relevante (eindverantwoordelijke) managementervaring, opgedaan in een gemeentelijke context;
 • relevante ervaring met politiek-bestuurlijke advisering en ondersteuning, opgedaan in een context die qua complexiteit vergelijkbaar is met Sint-Michielsgestel en Boxtel;
 • ervaring met ontwikkeling en/of doorontwikkeling van een organisatie, die qua grootte en/of complexiteit vergelijkbaar is met MGD;
 • ervaring met (inter)gemeentelijke samenwerking is een pré;
 • aantoonbare ervaring en resultaat in het tot stand brengen van relevante verbindingen.


COMPETENTIES & PERSOONLIJKHEID
Naast de algemene competenties digitaal vaardig, veerkrachtig en integraal werken, zijn de volgende competenties van belang:

 • straalt rust en senioriteit uit, onafhankelijk in denken
 • (strategische) denkkracht
 • verbindend en daadkrachtig
 • politieke en bestuurlijke sensitiviteit
 • flexibel in denken en (zelf)reflectie
 • mens- en relatiegericht
 • warme persoonlijkheid met humor
 • in staat gevoel en zakelijkheid te combineren

ARBEIDSVOORWAARDEN
De functie is gewaardeerd in schaal 15 met een salaris van maximaal € 7.790,- bruto per maand. Daarnaast biedt de gemeente een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden (17,05% IKB). Aanstelling vindt plaats voor een jaar en wordt bij goed functioneren omgezet in aanstelling voor onbepaalde tijd.

DE PROCEDURE
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, senior adviseur bij VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie.
Zowel deze werving als de vacante positie van gemeentesecretaris/directeur bij de gemeente Boxtel zijn twee belangrijke functies voor MGD en worden op hetzelfde moment opengesteld. De twee burgemeesters zullen in beide procedures participeren.

De vacature wordt in- en extern gelijktijdig opengesteld. 

Een ontwikkelassessment alsmede een teamassessment met de toekomstige collega directeur, zijn onderdeel van de wervingsprocedure.

Het is wenselijk voor de gemeente Sint-Michielsgestel dat de nieuwe gemeentesecretaris / directeur MGD zo spoedig mogelijk start.

BEN JE ENTHOUSIAST GEWORDEN EN HERKEN JE JEZELF IN HET PROFIEL?  Dan zien wij je motivatiebrief en cv graag vóór 7 maart 2022 tegemoet, reageren kan via de volgende 'button': solliciteer hier!
In verband met de krokusvakantie is de reactietermijn met een week verlengd tot 14 maart 2022 

Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via het mobiele nummer 06 – 86 86 34 37.

PLANNING
Reactietermijn: tot 7 maart 2022
Voorselectiegesprekken met VDH Selectie: week 10 t/m 12
Presentatie shortlist: week 13 
Selectiegesprekken: week 14 en 15
Ontwikkelassessment: week 16
Benoeming door het college: week 17, maandag 25 april