Plaatsvervangend directeur / regionaal commandant - uur - Breda e.o.

OVER VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Veiligheidsregio MWB) is een netwerkorganisatie. In onze regio werken 24 gemeenten, de brandweer, de politie, de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR) en het Openbaar Ministerie samen aan veiligheid en veerkracht. Veiligheidsregio MWB is ook een krachtige en gerespecteerde hulpdienst. Met onze brandweer-, crisisteams en centralisten staan wij 24/7 klaar om hulp te bieden. Samen met onze collega-hulpverleners en de gemeenten hebben we een krachtige crisisorganisatie staan. Onze sterke diensten bieden snel en daadkrachtig hulp, hebben slagkracht en houden dat ook nog eens lang vol. 

VEILIGHEID: DYNAMISCH EN VOLOP IN BEWEGING!
De samenleving en onze omgeving veranderen in een razendsnel tempo. Dit is van invloed op ons functioneren als Veiligheidsregio. Fysieke veiligheid en de klassieke incidenten zijn niet meer ons enige aandachtsveld. De Veiligheidsregio heeft ook tot taak om bij andersoortige gebeurtenissen en ontwikkelingen een rol te nemen. Deze kan coördinerend zijn, regisserend, ondersteunend of soms zelfs leidend. Voorbeelden: opvang vluchtelingen, vuurwerkproblematiek, boerenprotesten en uiteraard de coronacrisis. Voorbeelden van niet zozeer fysieke maar maatschappelijke veiligheidsvraagstukken en -opgaven. Gebeurtenissen en ontwikkelingen waarbij het voorkomen en bestrijden van maatschappelijke ontwrichting en het bewaken en herstellen van de maatschappelijke continuïteit aan de orde zijn. Hierbij hoort ook het empoweren van de samenleving in weerbaarheid en zelfredzaamheid.

Daarnaast spelen algemene trends als een veranderende arbeidsmarkt, de veranderende bevolkingssamenstelling, snelle technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, energietransitie en verduurzaming van de samenleving. Trends die ontegenzeggelijk ook invloed hebben op de manier waarop de Veiligheidsregio MWB zich moet voorbereiden op de toekomst.

DE ORGANISATIE
Samen met de algemeen directeur/regionaal commandant (AD/RC), drie districtsmanagers en twee sectorhoofden vorm je het Managementteam van de organisatie.
De AD/RC is verantwoordelijk voor de aansturing van de lijn, de plaatsvervangend AD/RC is in de rol van opdrachtgever verantwoordelijk voor organisatie-brede programma’s en projecten. De districtsmanagers zijn verantwoordelijk voor brandweerzorg in de regio. De sectormanagers zijn enerzijds inhoudelijk verantwoordelijk voor risico- en crisisbeheersing, en anderzijds voor bedrijfsvoering.

Bij Veiligheidsregio MWB werken dagelijks 595 medewerkers en 1300 vrijwilligers met volle inzet en passie aan het veiliger maken van de regio. De organisatie kenmerkt zich als betrokken, gedreven en  ontwikkelingsgericht. De cultuur is informeel en toegankelijk. Het is een lerende organisatie waar eigenaarschap en het nemen van initiatief oprecht welkom is. 

Bekijk het volgende filmpje: https://www.vrmwb.nl/organisatie/over-ons.

ONTWIKKELINGEN
Recentelijk is de transitie naar een compacte, flexibele en wendbare netwerkorganisatie ingezet. Dit om aan te sluiten op de ontwikkeling van klassieke brandweerzorg naar moderne crisisbeheersing. Hierbij treedt de rol van de Veiligheidsregio prominenter naar de voorgrond en vraagt een Veiligheidsregio die sterk is in extern leiderschap en toekomstgericht samenspel. Ook de brandweer zal meer moeten participeren als netwerkorganisatie in een breder domein van de veiligheid. Dit betekent een organisatie met deskundige medewerkers die hoogwaardige dienstverlening kunnen aanbieden en anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving. Wil de organisatie optimaal zijn toegerust voor de toekomst, dan zal in de komende periode blijvend aandacht nodig zijn voor thema’s als leiderschap en eigenaarschap (in navolging van het ingezette organisatieontwikkelingstraject).
Als organisatie geaccepteerd positie kiezen tussen de vakmatige wens tot optimalisering van veiligheid enerzijds en de weging die gemeenten moet maken over proportionaliteit en integrale afweging anderzijds. Concern-denken, integraliteit en samenwerken (in- en extern) zijn hierbij essentiële uitgangspunten.

ALS PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR/REGIONAAL COMMANDANT
WAT GA JE DOEN…
De ideale kandidaat is een sterke strategische en innovatieve manager die in staat is de transitie van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing plaats te laten vinden. Samen met de algemeen directeur neem je het voortouw in het voeren van een nieuwe manier van maatschappelijke dialoog: een Veiligheidsregio MWB die sterk is in extern leiderschap en een toekomstgerichte samenspel optimaal weet vorm te geven.

Je geeft op betrokken, verbindende en zakelijke wijze leiding aan een organisatie waarin zowel hoogwaardige netwerktaken als operationele brandweertaken zijn georganiseerd. Je zorgt dat sprake is van een verbinding en een natuurlijke samenwerking tussen de professionele verschillende kolommen, zodat een brede en krachtige Veiligheidsregio zichtbaar is waar de omgeving voorop staat en de blik naar buiten is gericht. Je stimuleert op strategisch niveau samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende kolommen.

Als plaatsvervangend directeur/regionaal commandant ligt het accent van de functie op de daadwerkelijke realisatie van de ingezette reorganisatie en bijbehorende cultuurontwikkeling (genaamd: het Veranderkompas). De structuurwijziging - ondersteunend aan de transitie – is reeds doorgevoerd. De komende drie tot vijf jaar zal er veel aandacht uitgaan naar de cultuur- en gedragsaspecten van de reorganisatie om te komen tot een toekomstgerichte, flexibele en wendbare organisatie.   

Dit betekent onder andere het stimuleren van samenwerking over de kolommen heen. Het stimuleren en bevorderen van concern-denken alsmede een integrale wijze van werken. Dit met als doel het realiseren van een soepel samenspel met de strategische partners van de Veiligheidsregio MWB.

Naast de verdere invulling van het Veranderkompas, ben je tevens verantwoordelijk voor het  vormgeven van programmamanagement. Programma’s helpen ons focus te houden en energie te zetten op de grote opgaven van onze organisatie en de verbinding te houden intern en met onze partners. Om onze ambities waar te maken ligt de komende jaren de nadruk op drie grote opgaven: toekomstbestendige brandweerzorg, risicogerichtheid en informatiepositie.
En uiteraard draai je naast dit alles, mee in het piketrooster.

WAT BRENG JE MEE?
Naast de inhoudelijke opdracht die hoort bij deze functie zoekt de Veiligheidsregio MWB vooral een inspirerende, resultaatgerichte en koersvaste leider die op basis van natuurlijk overwicht de ingezette leiderschapsfilosofie onderschrijft, invulling geeft en uitdraagt. Je toont (persoonlijk) leiderschap, door invulling te geven aan de kernwaarden van de organisatie: slagvaardig, vakbekwaam, zichtbaar en samenwerkingsgericht.

Om deze doelen te bereiken weet je op basis van een heldere koers en richting, medewerkers te coachen, faciliteren en stimuleren in het nemen van initiatief en eigen verantwoordelijk.

Je herkent je in de competenties; samenwerkingsgericht, betrouwbaar, transparant en integer. Je schakelt makkelijk van strategisch naar operationeel niveau, zorgt voor verbinding en creëert snel vertrouwen.

Je beschikt over een meer dan gemiddeld reflectief vermogen. Geeft en ontvangt makkelijk feedback en schroomt niet het ‘echte’ gesprek te voeren. Je staat open voor voortdurende persoonlijke ontwikkeling. Je geeft ruimte voor tijd- en plaats-onafhankelijk werken, stuurt op slim en efficiënt werken en je omarmt digitaal werken. Je staat in nauw contact met medewerkers en samenwerkingspartners en je beschikt ruimschoots over omgevings- en bestuurlijke sensitiviteit, zowel in- als extern. Je werkt graag mee aan nieuwe kansen en uitdagingen. Dat vraag om lef, een innovatieve blik en helikopterview.

Gewenste persoonskenmerken 
Toegankelijk en benaderbaar. Bindend vermogen en natuurlijk overwicht. Sterke teamspeler, zichtbaar.
Praktisch, koersvast en resultaatgericht. Analytisch en strategisch vermogen. Netwerkvaardig, extern georiënteerd. Overall-view, relativerend en humor. Omgevingssensitief. Politiek-bestuurlijke affiniteit.

BENODIGDE KENNIS EN ERVARING

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau;
 • Ruime leidinggevende ervaring bij voorkeur op (eindverantwoordelijk) managementniveau;
 • Verbindende en coachende leiderschapsstijl gebaseerd op vertrouwen en waarbij je in staat ben richting en ruimte tegelijk te geven;
 • Ervaring in het begeleiden van complexe veranderopgaven binnen een dynamische, bestuurlijke, politieke en maatschappelijke omgeving;
 • Aantoonbare ervaring met cultuurverandering;
 • Affiniteit met het veiligheidsdomein. Kennis van of ervaring met de brandweer en/of risico- en crisisbeheersing is een pré;
 • Aantoonbaar succesvol in multidisciplinair denken en handelen;
 • Sterk in het creëren van draagvlak, zowel intern als extern;
 • Succesvolle samenwerkingservaring binnen netwerken;
 • Ervaring met- en kennis van de gemeentelijke sector;
 • Affiniteit met programmatisch werken en digitale ontwikkelingen.


BEN JIJ DE STERKE TEAMSPELER MET ERVARING IN GROOTSCHALIGE VERANDEROPGAVEN WAARVOOR MENSEN IN ACTIE KOMEN?  
Reageer dan op deze uitermate boeiende vacature!

ARBEIDSVOORWAARDEN
De functie is ingedeeld in schaal 16; max € 8.757,- bruto (het jaarsalaris bedraagt max. € 123.015,-bruto inclusief 17,03 IKB). Er wordt een dienstverband aangegaan voor de duur van een jaar met de intentie dit om te zetten naar onbepaalde tijd.

PROCEDURE INFORMATIE
Deze werving & selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, directeur/senior adviseur VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Het is de wens om de plaatsvervangend directeur/regionaal commandant per september te laten starten.

Procedure informatie:

 • 1e gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op 18 mei 2022 in de ochtend
 • 2e gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op 23 mei 2022 in de ochtend
 • 3e gespreksronde met de adviescommissie vindt aansluitend plaats (datum volgt spoedig)
 • Klikgesprek bestuur 


De vacature wordt in- en extern tegelijk uitgezet.
Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

SOLLICITEREN
Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via
06 – 86 86 34 37 of via info@vdhselectie.nl. Heb je belangstelling dan zien wij graag vóór 26 april 2022 je motivatiebrief en cv tegemoet door middel van het uploaden van je gegevens via de volgende link: uploaden motivatiebrief en cv!