Lid Raad van Toezicht - nevenactiviteit uur - Venlo

De Bibliotheek Venlo is dé plek voor persoonlijke ontwikkeling

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT
De Bibliotheek Venlo werkt voortvarend en innovatief aan deze maatschappelijke opgaven als een laagdrempelig en onafhankelijk Huis van Informatie en persoonlijke ontwikkeling.
In samenwerking met culturele, educatieve en maatschappelijke partners vormt de Bibliotheek Venlo een centrale en onmisbare voorziening, waar de inwoners van Venlo terecht kunnen voor een leven lang lezen, leren, ontwikkelen en ontmoeten.

Drie grote maatschappelijke opgaven staan centraal bij de ambitie van de bibliotheek:

 • een geletterde samenleving;
 • participatie in de informatiesamenleving;
 • een leven lang ontwikkelen;

Zij streeft ernaar dat alle kinderen en jongvolwassenen van 0 tot 25 jaar toegang hebben tot rijke informatie, ongeacht de betrokkenheid van ouders of opvoeders. Dit gebeurt in de hoedanigheid van een sterke educatieve partner in zowel het voorschoolse onderwijs als het primair en het voortgezet onderwijs. Met vestigingen in Arcen, Belfeld, Blerick, Tegelen, Velden en Venlo is er altijd een Bibliotheek dichtbij.

Maak alvast kennis met de bibliotheek in Venlo en lees het inspirerende beleidsplan 2019-2022 en het jaarverslag op de website van Bibliotheek Venlo.

DE RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht bestaat uit vijf personen met een diverse achtergrond en expertise.
Tenminste vijf keer per jaar komt zij bijeen in overleg met directeur-bestuurder, Geja Olijnsma. De raad heeft een beleidsbepalende en controlerende taak en werkt volgens de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed toezicht in onze sector.
De Raad vervult haar rol met gedrevenheid en de ambitie het nóg beter te doen. Vanuit oprechte interesse en de behoefte aan (verdere) professionalisering laat de Raad zich momenteel ondersteunen bij de doorontwikkeling van haar rol. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal twee keer vier jaar. Wegens de afloop van de termijn van één van de leden zoekt de raad een nieuw lid

TAKEN & ROLLEN TOEZICHTHOUDER  
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De raad toetst of de bestuurder steeds een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van iedereen die bij de stichting is betrokken. Hieruit vloeit voort dat de raad van toezicht diverse rollen heeft ten opzichte van de bestuurder: als toezichthouder, klankbord en werkgever. In het Reglement van de raad van toezicht worden deze rollen verder ingevuld en geduid.

WAT WORDT VAN JE VERWACHT

 • affiniteit heeft met de doelstellingen en maatschappelijke functie van de Bibliotheek en bereid is daaraan concreet bij te dragen;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten heeft, liefst met aantoonbare relevante ervaring;
 • innovatief is, gericht op ontwikkeling en vernieuwing;
 • midden in de maatschappij staat en contacten onderhoudt in een relevant netwerk;
 • beschikt over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • cultureel-maatschappelijk betrokken is en – bij voorkeur – bekend met ontwikkelingen in de gemeente Venlo;
 • de Governance Code Cultuur onderschrijft;
 • communicatief vaardig is en voldoende beschikbaar.

PROFIEL & INHOUDELIJK ACCENT
In het in september 2020 bekrachtigde Bibliotheekconvenant leggen het Bibliotheekstelsel en rijk, provincie en gemeente vast dat zij zich gezamenlijk gaan focussen op leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang leren.

 • Met het oog op deze maatschappelijke opgaven en de sleutelrol die de Bibliotheek hierin speelt hebben wij een sterke voorkeur voor een kandidaat die kennis en ervaring heeft op het gebied van duurzaam en een leven lang (informeel) leren en ontwikkelen; educatie in de brede zin van het woord;
 • Je hebt goed zicht op de ontwikkeling van onze informatiesamenleving en wat er nodig is om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot deze samenleving. 

De Raad zoekt daarnaast een intrinsiek gemotiveerde, deskundige en professionele teamspeler die (op hoofdlijnen) bekend is met ontwikkelingen binnen de sector (c.q. het maatschappelijk domein) en vanuit de rol als toezichthouder op verbindende wijze sparringpartner kan zijn voor de bestuurder. Die op basis van een gezonde dosis lef en innovatief vermogen, anders kan denken en handelen. En die het échte gesprek met elkaar kan en wil voeren.

WAT WORDT GEBODEN

 • Een divers en open team van rvt-leden waarbinnen je een boeiende en verantwoordelijke functie mag verwachten als toezichthouder bij een innovatieve organisatie in een interessant maatschappelijk en politiek werkveld.
 • Een nieuwsgierige Bibliotheek, een koploper, daadkrachtig en met lef, die op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau actief is en haar stem laat horen.
 • Een Bibliotheek, nabij en toegankelijk, met jaarlijks 325.000 bezoekers (2019), 43 gemotiveerde medewerkers en ruim 100 vrijwilligers.

PERSOONSKENMERKEN
Teamspeler met reflectief vermogen, die denk en handelt vanuit het collectief. Iemand die met open vizier en respect voor het bestaande, bijdraagt aan de verdere professionalisering van de Raad.

(ON)BEZOLDIGING
Momenteel vervullen de leden van de raad van toezicht van de Bibliotheek Venlo deze functie onbezoldigd. Op termijn zal bekeken worden óf en wélke financiële mogelijkheden er zijn om tot een eventuele (geringe) vergoeding over te gaan.

VOEL JIJ JE STERK VERBONDEN MET DE SLEUTELROL VAN DE BIBLIOTHEEK BIJ DE DRIE GROTE MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN? 
Reageer dan zeker!

INFORMATIE & SOLLICITEREN
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden / VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Op 27 juni vindt de cv voordracht aan de opdrachtgever plaats.

Relevante data:

 • 1e gespreksronde: op 29 juni 2022 tussen 14.00-18.00 uur

                                  met de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht.

 • 2e gespreksronde: op 1 juli 2022  in de ochtend

                                  met de directeur-bestuurder van bibliotheek Venlo.

Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, senior adviseur bij VDH Selectie. Telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37. Heb je belangstelling in deze boeiende en ontwikkelgerichte rol dan zien wij je cv en motivatiebrief graag vóór 29 mei 2022 tegemoet.

Reageren kan via de volgende tekst: solliciteren kan hier!