Directeur-bestuurder - 36 uur - Hoorn

DE BIBLIOTHEEK HOORN: IEDEREEN DOET ER TOE
De Bibliotheek Hoorn is een actieve, maatschappelijk betrokken bibliotheek. Met drie vestigingen, een BiebPunt en ruim 265.000 bezoekers per jaar is de Bibliotheek Hoorn een van de drukst bezochte instellingen in de gemeente Hoorn. Bezoekers komen er om een groot aantal redenen: om boeken te lenen, een taalcursus te volgen, om te leren omgaan met de digitale overheid, voor een voorleesmiddag, een sollicitatietraining, om huiswerk te maken of gewoon om de krant te lezen met een kop koffie. De bibliotheek wordt steeds meer “de wegwijzer van de samenleving” en een “third place” waar je je kunt blijven ontwikkelen.

De Bibliotheek Hoorn is een veranderende bibliotheek in een sterk veranderende samenleving. Zij levert een belangrijke bijdrage aan kennis- en talentontwikkeling voor de 73.000 inwoners van de stad,  zodat iedereen kan meedoen en bijdragen aan de samenleving.
Vanuit de bibliotheeklocaties werken we actief samen met scholen, consultatiebureaus en educatieve instellingen aan het bevorderen van leesvaardigheid, digitale vaardigheden en als zodanig aan meer gelijkheid in onze samenleving.

MISSIE/VISIE
De Bibliotheek Hoorn staat voor een leven lang leren, voor iedereen die wil leren. In een samenleving waar het gevoel van sociale ongelijkheid groeit en de polarisatie groter wordt, neemt de kennis over het algemeen af. Een groeiende groep mensen kan niet meer meekomen. Dit druist in tegen het ideaal van een inclusieve maatschappij. De bibliotheek staat midden in de samenleving. Wij zorgen ervoor dat inwoners op eigen niveau kunnen meedoen, zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en vaardigheden aanleren, behouden of verdiepen die nodig zijn om te participeren. Onze professionele medewerkers, ondersteund door een groot aantal vrijwilligers, zetten hun kennis, ervaring en netwerk in om het verschil te maken in Hoorn.

“De Bibliotheek Hoorn: een essentiële ontmoetings- en ontwikkelplek voor iedereen”.

Voor meer informatie over de ambitie en transitie verwijzen wij u naar de website:
https://www.bibliotheekhoorn.nl/dam/Pdfs/bibliotheekhoorn-strategischekoers-2021-24-online.pdf

De Strategische koers van de Bibliotheek Hoorn, Ons kompas voor de toekomst en het Jaarverslag 2021.   

DE ORGANISATIE 
De Bibliotheek Hoorn valt onder (eind)verantwoordelijkheid van een directeur-bestuurder en werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. Samen met de Manager Bedrijfsbureau & Publieksservice (B&P) vormt de directeur-bestuurder het managementteam. Hierbij stuurt de directeur-bestuurder de teams Educatie, Collectie, Maatschappelijke Bibliotheek en de specialist Marketing & Communicatie aan. De manager Bedrijfsbureau & Publieksservice is verantwoordelijk voor de aansturing van de teams Publieksservice, het Bedrijfsbureau en de vrijwilligers. Daarnaast wordt er gewerkt met een kernteam waarin alle disciplines van de organisatie zijn vertegenwoordigd. In dit team worden diverse organisatiebrede (integrale) thema’s besproken.

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen en de inhoudelijke en financiële resultaten van de bibliotheek. Hij of zij draagt zorgt voor integraal management met het zwaartepunt op het financieel beleid en de ontwikkeling van het strategisch beleid. Deze opdracht wordt bewaakt door de Raad van Toezicht. Die volgt het beleid en de ontwikkeling van de organisatie op afstand, heeft daarbij een adviserende functie en fungeert als klankbord en sparringpartner van de directeur-bestuurder.

De organisatie bestaat uit 37 (19,2 fte) medewerkers en 85 vrijwilligers. De cultuur is open, betrokken en collegiaal. Verantwoordelijkheden worden bij voorkeur laag belegd. Er is veel ruimte voor initiatief en fouten maken mag. De Bibliotheek Hoorn werkt op basis van de volgende kernwaarden: inspirerend, verbindend en laagdrempelig.

ONTWIKKELINGEN
De organisatie van de Bibliotheek Hoorn is volop in ontwikkeling. Zij heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de transitie van een klassieke naar een maatschappelijke, educatieve bibliotheek: van het Huis van Boeken naar het Huis van Ontwikkeling. Behalve het bieden van een aansprekende collectie van boeken, vindt een breed scala aan activiteiten plaats om taalvaardigheid, digitale vaardigheden en mediawijsheid van leden en bezoekers te bevorderen. Voor jong en oud is er ruimte om te werken en gebruik te maken van tools ter bevordering van de eigen ontwikkeling.

De organisatie is halverwege de uitvoering van de Strategische koers 2021-2024. Corona heeft echter weer eens bewezen hoe onvoorspelbaar de omgeving kan zijn. Verder bouwen aan de ingezette lijn – met een doorkijk ná 2024 - is de komende jaren nodig om aan te blijven sluiten op maatschappelijke ontwikkelingen en wenselijke effecten te kunnen bereiken.

Daarnaast is het bereik van de juiste doelgroepen essentieel. Dit vraagt een stevige inzet op de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de Bibliotheek Hoorn alsmede op de nieuwe rol en expertise van de organisatie bij alle gebruikers en ketenpartners. Een goed en actief PR/marketingbeleid is hierbij van belang. De organisatie wil actief de omgeving, inwoners en organisaties binnen Hoorn, betrekken bij de invulling om te komen tot de realisatie van de strategische koers. Samen met de gemeente Hoorn, maatschappelijke partners en inwoners werkt men aan een toekomstbestendige bibliotheek.

INHOUDELIJKE SPEERPUNTEN
1. Geletterde samenleving – bevorderen geletterdheid & leesplezier
Doorlopende aandacht voor lezen en leesmotivatie in een netwerk van partners is essentieel voor resultaten. Hier is een consistente doorgaande leeslijn van 0-100 jaar voor nodig met de focus op leesplezier en een inzet gericht op laagtaalvaardige gezinnen, kinderen en jongeren (0-18 jaar) die extra hulp nodig hebben. 

2. Participatie in de informatiesamenleving - Digitale inclusie en digitaal burgerschap
Een lijn waarin enerzijds de focus ligt op de burger die niet in staat is om digitale middelen te gebruiken. Dit is hulp in de vorm van spreekuren en cursussen over de (digitale) overheid, programmeren en technologie. Anderzijds wordt er geïnvesteerd in digitaal burgerschap van jongs af aan, door kinderen mee te nemen in programmeren, technologie en ‘maken’ (bijvoorbeeld leren coderen, printen, etc.). Het is essentieel om in deze snel veranderende maatschappij 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen om mee te kunnen bewegen met de voortdurende technologische innovaties die zich op elk gebied in de maatschappij voordoen.  

3. Leven lang ontwikkelen – Basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid
Een aanpak ‘informeel leren’ die zich richt op de persoonlijke ontwikkeling, waarin mensen blijvend aan hun vaardigheden werken. Zowel basisvaardigheden als vaardigheden gericht op het zich verder ontwikkelen en een blijvende inzetbaarheid.

FUNCTIE 
De directeur-bestuurder is een inspirerende en besluitvaardige leidinggevende met oog voor vernieuwing en ontwikkeling. Hij of zij heeft visie die de organisatie richting en sturing geeft vanuit een strategische, bedrijfsmatige en innovatieve blik. Die werkt vanuit de kernwaarden inspirerend – verbindend – laagdrempelig en deze internaliseert bij medewerkers. Hij of zij is in staat om het goede van de organisatie te behouden en door te ontwikkelen daar waar nodig.

Hij of zij beschikt over een hedendaagse leiderschapsstijl; coachend, inspirerend en faciliterend. Is verbindend en heeft oprechte interesse in mensen. Neemt medewerkers op bevlogen wijze verder mee in de ingezette koers, prikkelt ze tot het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid. Brengt mensen verder in het uitoefenen van de professionele rol waarbij integraliteit, zichtbaarheid extern en het geven van feedback vanzelfsprekend is. 

De directeur-bestuurder heeft ondernemerszin, denkt in kansen en mogelijkheden middels een bedrijfsmatige blik. Is duidelijk zichtbaar bij subsidieverstrekkers en (regionale) ketenpartners, en participeert actief in regionale netwerken. Hij of zij is hands-on en schakelt soepel op alle lagen; operationeel, tactisch en strategisch niveau.  

OPDRACHT
De directeur-bestuurder heeft als voornaamste opgave om de Bibliotheek Hoorn toekomstbestendig te laten zijn en blijven. Inhoudelijk en financieel. Dit betekent verder bouwen op de ingezette koers van de bibliotheek en haar toegevoegde waarde, deze herkenbaar en nóg meer zichtbaar te maken.

Tevens betekent dit het actief betrekken (en faciliteren) van stakeholders waaronder de gemeente, alle ketenpartners en afnemers/gebruikers om in het hart van de samenleving te staan. Het uitbouwen van bestaande netwerken dan wel aanboren van nieuwe netwerken op bestuurlijk niveau is daar onderdeel van. Zowel binnen de stad als regionaal. Zowel binnen de publieke sector als binnen het bedrijfsleven. Het creatief en innovatief denken over alternatieve geldstromen is een actueel onderwerp en staat hoog op de agenda. 
Vanzelfsprekend zal de organisatie op het gebied van competenties, processen en bedrijfsvoering op deze ontwikkeling moeten aansluiten. Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij of zij de medewerkers hierin meeneemt. Dit vraagt visie, focus, doelgerichtheid en samenwerking. 

FUNCTIE-EISEN
Is in staat de verbinding aan te gaan met andere partijen en om op zakelijke wijze als ambassadeur, belangenbehartiger en onderhandelaar van de organisatie op te treden.
Is een uitstekende netwerker, iemand die kansen ziet en benut. Iemand die visie en ideeën weet over te brengen waardoor anderen in beweging komen.
Geeft richting aan de interne organisatie en zorgt samen met de Manager Bedrijfsbureau & Publieksservice en het kernteam, voor betrokkenheid en draagvlak bij medewerkers en vrijwilligers.
 
KENNIS EN ERVARING

 • Aantoonbare affiniteit met de rol van de bibliotheek. Hart voor en visie op de bibliotheek van de toekomst.
 • HBO+/WO werk- en denkniveau.
 • Goed ontwikkeld gevoel voor de bedrijfsvoeringsfuncties en gedegen bedrijfsmatig inzicht.
 • Ervaring met een organisatie in (voortdurende) ontwikkeling.
 • Ervaren, hands-on manager met een coachende stijl van leidinggeven, in staat diverse managementstijlen in te zetten.
 • Affiniteit met de aansturing van betaalde medewerkers en vrijwilligers.
   

PERSOONLIJKHEID / COMPETENTIES / VAARDIGHEDEN

 • Open en toegankelijke persoonlijkheid. Transparant in communicatie.
 • Inspirerend, verbindend en besluitvaardig leider met natuurlijk gezag.
 • Coachende en faciliterende leidinggevende stijl, in staat om ruimte en richting te geven.
 • Handelend in kansen en mogelijkheden (maatschappelijk ondernemerschap).
 • Politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Heeft oog voor talent en weet goed te stimuleren en motiveren.
   

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het salaris bedraagt minimaal € 62.592,- en max. € 69.996,- bruto per jaar, exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering (schaal 12 CAO openbare bibliotheken en afhankelijk van kennis en ervaring) op basis van een 36-urige werkweek. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar waarna bij wederzijdse tevredenheid, de overeenkomst wordt omgezet naar onbepaalde tijd.

Gelet op het belang van (regionale) samenwerking, hecht de Bibliotheek Hoorn veel waarde aan een veelvuldige aanwezigheid van de directeur-bestuurder in het werkgebied. Het bijwonen van relevante bijeenkomsten c.q. netwerken vraagt soms aanwezigheid in de avonduren en weekenden. 

PROCEDURE-INFORMATIE
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, eigenaar/senior adviseur van VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie.

Relevante data:
30 september   : cv voordracht van potentiële kandidaten aan de opdrachtgever.
5 oktober          : eerste gespreksronde bij de Bibliotheek Hoorn.
12 oktober        : tweede gespreksronde bij de Bibliotheek Hoorn.
 
Het streven is de nieuwe directeur- bestuurder per december, uiterlijk januari 2023 te laten starten.
Een ontwikkelassessment kan onderdelen uitmaken van de wervingsprocedure.

SOLLICITEREN
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37. Hebt u belangstelling in deze boeiende functie dan zien wij uw motivatiebrief en cv graag vóór 4 september 2022  tegemoet. 

Reageren kan door middel van het uploaden van uw gegevens via de tekst: SOLLICITEER HIER!

In verband met de zomerperiode is gekozen voor een extra lange reactietermijn.