Lid College van Bestuur OZEO / speciaal onderwijs - uur - Middelburg

OVER OZEO
Ozeo is een organisatie voor specialistisch onderwijs in Zeeland. Zij is op 1 augustus 2021 ontstaan door het samengaan van twee stichtingen voor specialistisch onderwijs in Zeeland: Stichting Respont en Stichting De Korre.

Ozeo heeft zeventien scholen verdeeld over drie regio’s: Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en de Oosterschelderegio. Er zijn vier scholen voor speciaal basisonderwijs, tien scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en drie scholen voor praktijkonderwijs. Het (voortgezet) speciaal onderwijs is met name gericht op leerlingen met lichamelijk en/of verstandelijke beperking, langdurig zieke leerlingen (somatisch) en leerlingen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

Ozeo participeert in vijf Samenwerkingsverbanden PO en VO, in Opleidingsschool Zuidwest en in de Zeeuwse Stichting Maatwerk.  

Identiteit
De scholen zijn voor algemeen bijzonder onderwijs. Er wordt geen onderscheid gemaakt in levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen. Daarnaast is voor Ozeo elk mens en dus elke leerling, uniek.

Vakmanschap en expertise
Vakmanschap en expertise van medewerkers vormen de kracht. Er is ruim aandacht voor ontwikkeling en welbevinden. Professionals worden continu gestimuleerd. Er wordt geluisterd en is er is (veel) ruimte voor vrijheid van handelen. Ozeo heeft een open en sociaal werkklimaat waar vertrouwen en openheid leidend zijn. 

Meer informatie over Ozeo is te vinden op www.OZEO.nl en het filmpje op YouTube: Ozeo video 2022. Daarnaast is informatie over Ozeo te vinden op de websites van de Inspectie van het Onderwijs en Vensters voor Verantwoording.

MISSIE
Ozeo is er voor alle kinderen en jongeren uit Zeeland en omgeving met specifieke onderwijs- of ondersteuningsvragen. Op deze wijze wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van deze kinderen en jongeren en vergroten wij de kansen op een positief toekomstperspectief. Samen met partners wordt gewerkt aan een dekkend, zo inclusief mogelijk, onderwijs- en ondersteuningsaanbod in Zeeland.

Uitgangspunt is dat leerlingen eigenaar zijn van hun eigen groei. Dat ze continu mee-doen en ondersteuning krijgen. De organisatie streeft ernaar om elke leerling te begeleiden om zo zelfredzaam mogelijk te worden en adaptief te kunnen functioneren in de maatschappij.

VISIE
Het realiseren van de missie kan alleen met kwalitatief goed onderwijs. De onderwijsteams bestaan uit betrokken en gekwalificeerde medewerkers waarbij iedereen professionele ruimte krijgt én zelf neemt.

Succes vraagt autonomie en maatwerk. Elke school heeft zelf de ruimte om het onderwijs aan te laten sluiten bij de eigen omgeving en de specifieke vragen van de leerlingen. Binnen de kaders hebben scholen de autonomie om het pedagogisch en didactisch klimaat af te stemmen op de eigen leerlingen en de specifieke context van de school en haar omgeving.

Ozeo ziet samenwerkingsverbanden, organisaties voor de (jeugd)zorg, schoolbesturen en ouders/verzorgers als vanzelfsprekende partners om haar missie te realiseren. 

Door de kennisgebieden van al onze scholen nog nauwer met elkaar te verbinden willen wij de leerlingen nog meer helpen om maximaal tot ontwikkeling én leren te komen, zodat zij de bagage verwerven om hun eigen weg te vinden.

Samen met de samenwerkingspartners passend onderwijs heeft Ozeo een stevige ambitie als het gaat om leerlingen zo thuis nabij mogelijk en zo regulier mogelijk onderwijs te laten volgen. Net als elders in het land, zien we ook in Zeeland een flink aantal thuiszitters en meer en meer leerlingen met een aversie tegen schoolgebouwen. Inclusief betekent voor Ozeo dat ieder kind meedoet en daar heeft  Ozeo zichzelf de komende jaren een flinke opdracht gegeven.

DE ORGANISATIE
Bij Ozeo werken zo’n 700 medewerkers die zich dagelijks met veel betrokkenheid en passie inzetten voor ongeveer 2000 leerlingen. De organisatie wordt aangestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur. Zij zijn als collegiaal bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gehele organisatie. De scholen worden aangestuurd door directeuren. Het directieoverleg wordt gevormd door de bestuurders en de directeuren van de scholen.

Ozeo kent een Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert en ondersteunt daarnaast de bestuurder en fungeert als werkgever. Ozeo maakt gebruik van de Code Goed Bestuur van de PO-Raad.

De vacature ontstaat vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van het huidige lid College van Bestuur.

OPGAVE
Ozeo heeft sinds de fusie mooie stappen gezet. Sinds de fusie in 2021 ligt er een goed fundament en mensen werken er met plezier.

Voor het College van Bestuur zijn voor de komende jaren de volgende speerpunten benoemd:

 • opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan 2024-2028;
 • verstevigen samenwerking met partners binnen het onderwijs;
 • bevorderen samenwerking met strategische partners binnen bijvoorbeeld de (jeugd)zorg en  gemeenten;
 • anticiperen op veranderende omstandigheden van enerzijds het invulling geven rondom inclusief onderwijs en anderzijds de toename van een grotere maatschappelijke complexiteit (waaronder ‘thuiszitters’);
 • het bevorderen van de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen en het realiseren van meer efficiency binnen de organisatie zodat de organisatie (nog) meer in control komt;
 • zorgen voor een betere afstemming tussen de overkoepelende bedrijfsvoering en de individuele scholen;
 • bevorderen van kennisdeling tussen medewerkers van de scholen en professionalisering van medewerkers;
 • aantrekken en behouden van voldoende medewerkers die bekwaam en duurzaam inzetbaar zijn.


DE FUNCTIE: LID COLLEGE VAN BESTUUR
Als lid College van Bestuur ben je samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het integraal bestuur en management van Ozeo. In gezamenlijkheid ontwikkel en formuleer je het strategisch beleid op alle beleidsterreinen en weet je de organisatie extern te profileren waarbij de voorzitter primair het gezicht is naar buiten. Samen met de voorzitter geef je leiding aan de (school)directeuren en direct aan de medewerkers van het bestuursbureau, en vertegenwoordig je bestuurlijk de organisatie in samenwerkingsverbanden en overleggen met gemeenten en netwerkpartners.

Het lid College van Bestuur heeft als accent het professionaliseren van de interne organisatie, met als uitgangspunt een ‘platte’ organisatie waar de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd zijn.

Als lid College van Bestuur schakel je makkelijk en snel met de voorzitter en breng je met een open, transparante en eerlijke houding constructief tegengeluid. Vanuit een gelijkwaardige verhouding  houd je overzicht en bewaak je de koers. Je brengt focus daar waar nodig. Je zorgt voor een consequente en consistente afstemming naar de directeuren en het bestuursbureau.

Je werkt primair op basis van vertrouwen en legt de verantwoording daar waar hij hoort. Sturing vindt plaats op basis van resultaten, houding en gedrag. Je bent besluitvaardig als de situatie daarom vraagt en denkt graag creatief en vernieuwend mee in het realiseren van de koers.

Je hebt hart voor (speciaal) onderwijs of voelt de natuurlijke drive om je daarin te verdiepen. Je zoekt verbinding met de mensen in de organisatie en met het werkveld.

De functie lid College van Bestuur wordt opengesteld voor een periode van in principe vier jaar.
Na deze periode zal de Raad van Toezicht een besluit nemen over de samenstelling van het College van Bestuur. Vanzelfsprekend is dit grotendeels afhankelijk van de situatie van dat moment.

FUNCTIE-EISEN

 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over (ruime) ervaring in een eindverantwoordelijke managementfunctie.
 • Je hebt ervaring met verandermanagement in een organisatie met betrokken professionals.
 • Ervaring in het onderwijs of in een met het onderwijs verbonden sector is een pré.
 • Je hebt een scherp beeld bij inclusief onderwijs en bent bekend met recente ontwikkelingen binnen Samenwerkingsverbanden PO en Samenwerkingsverbanden VO.
 • Je hebt affiniteit met risicomanagement, kwaliteitszorg, planning en control en bedrijfsvoerings-processen.
 • Je bent in staat om (mede) koers te bepalen voor de langere termijn en dit te vertalen naar organisatiedoelen en – in afstemming met de directeuren - het concretiseren daarvan in beleids- en actieplannen.
 • Je bent maatschappelijk betrokken, beschikt over een voor de functie relevant netwerk en bent bereid een actieve rol te vervullen in het verbinden van Ozeo met relevante stakeholders in de maatschappelijke omgeving binnen Zeeland.


KERNCOMPETENTIES
Sturen en samenwerken, flexibiliteit, opbouwen en onderhouden van relaties, assertiviteit en communicatieve vaardigheden.

PERSOONSKENMERKEN
Energiek, open, eerlijk. Evenwichtig en vertrouwenwekkend. Makkelijk benaderbaar en humor/relativeringsvermogen.

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Het lid College van Bestuur wordt aangesteld voor een periode van vier jaar.
 • Beloning vindt plaats conform de CAO bestuurders Funderend Onderwijs, schaal BD
  (exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) op basis van een 40-urige werkweek.
 • De pensioenvoorziening via ABP is van toepassing.


PROCEDURE-INFORMATIE
Deze werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden van VDH Selectie.
Zij verricht de voorselectie.

Voor deze wervingsprocedure is de volgende planning vastgesteld:

 • Cv voordracht van potentieel passende kandidaten aan Ozeo vindt plaats op 18 april 2023.
 • 1e gespreksronde bij Ozeo vindt plaats op 20 april 2023 tussen 09.00-14.00 uur.
 • 2e gespreksronde bij Ozeo vindt plaats op 25 april 2023 tussen 09.00-13.00 uur.


Het streven is om de wervingsprocedure voor de zomer af te ronden.
De vacature wordt in- en extern gelijktijdig opengesteld.
Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van deze wervingsprocedure.

SOLLICITEREN
Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden van VDH Selectie, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37. Heb je belangstelling voor deze functie dan zien wij je cv en motivatiebrief graag vóór 2 april 2023 tegemoet.
Reageren (uploaden brief en cv) kan via de vogende tekst: SOLLICITEER HIER!