Twee leden Raad van Toezicht - nevenactiviteit uur - Axel - Zeeuws-Vlaanderen

ERVAREN & DESKUNDIGE TEAMSPELERS MET HART VOOR GOED & NABIJ ONDERWIJS EN AFFINITEIT MET DE REGIO EN OMGEVING

OVER ELEVANTIO
Elevantio is een regionale (fusie-)onderwijsorganisatie voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, per augustus 2021 ontstaan. Het is een samenwerkingsverband van scholen voor Openbaar, Rooms-Katholiek, Protestant-Christelijk en interconfessioneel onderwijs. De 39 scholen bevinden zich in de gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst.

Elevantio heeft als missie: “Wij helpen jou om jezelf vanuit je wortels te ontwikkelen”.

De ontwikkeling van kinderen is gekoppeld aan de basis die zij van jongs af aan mee krijgen. Op deze wijze kan het kind het beste tot ontwikkeling komen. Het is dé basis voor groei en de persoonlijke vorming. In het verlengde van de missie hanteert Elevantio als motto: “Ontdek je eigen wijsheid”. Het als kind kunnen ontdekken en omarmen van de eigenheid in combinatie met het leren van het innerlijk weten, leidt tot een (goed) ontwikkelde persoonlijkheid die op de toekomst is voorbereid.

Elevantio is een netwerkorganisatie. De scholen en de bovenschoolse ondersteuning werken samen om er voor te zorgen dat er continu onderwijs van hoge kwaliteit wordt gegeven en dat ieder kind zo veel als mogelijk een plek heeft. Talenten van kinderen moeten zo veel als mogelijk tot ontplooiing komen. De scholen zijn ontmoetingsplaatsen waarbij onderwijsprofessionals met elkaar leren en van elkaar leren, binnen de maatschappelijke context. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn divers en volgen elkaar in snel tempo op. Voor Elevantio is een breed perspectief met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen, van belang. Niet alleen leerlingen ontwikkelen zich binnen de scholen van Elevantio. Medewerkers die zich gezien, uitgedaagd en gewaardeerd voelen zijn essentieel binnen de stichting.

Elevantio wil dan ook een werkgever zijn waar het goed en prettig werken is.
De uitgangspunten voor het bestuurlijk beleid zijn als volgt:

 • Scholen hebben hun eigen identiteit.
 • Binnen de bestuurs-kaders bepalen scholen een eigen richting en maken zij keuzes bij de uitvoering ervan.
 • De organisatie heeft weinig hiërarchische lagen. Verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Er wordt gestuurd op verantwoordelijkheden en resultaten in plaats van taken en beleid.
 • Elevantio is een besluitvaardige- en ontwikkelingsgerichte organisatie. Krachtenbundeling, solidariteit en delen van kennis leiden tot een kwaliteitsimpuls.


De kernwaarden van Elevantio en de Raad van Toezicht zijn: samen sterk- eigenheid – verbondenheid - trots – verwondering.

OVER DE RAAD VAN TOEZICHT 
De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op het meerjarig beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Zij staat de bestuurder met raad terzijde en geeft – in afstemming met het College van Bestuur – invulling aan de netwerkrol. Daarnaast heeft de bestuurder de verplichting om de Raad van Toezicht goedkeuring te vragen op onder meer de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (strategische) beleidsplannen.         

De Raad van Toezicht bestaat uit 5-7 leden (inclusief voorzitter).
Het lid wordt in principe benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij één herbenoeming mogelijk is. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk, kritisch en waar nodig complementair kunnen opereren. Er wordt gestreefd naar een gemengde samenstelling onder andere met betrekking tot geslacht, leeftijd en etniciteit. Zo ook ten aanzien van ervaring en achtergrond, persoonlijkheidsaspecten en beïnvloedingsstijlen. Diversiteit is geen doel op zich maar kan een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de raad als geheel.
De Raad van Toezicht vergadert circa 8 maal per jaar met het bestuur. Daarnaast zijn er vergaderingen van commissies en velddagen.

Er wordt gewerkt met drie commissies:

 • Remuneratie en governance.
 • Financiën en facilitair.
 • Onderwijs & kwaliteit en HRM.


De nieuwe leden participeren in één van de commissies.
De vacatures zijn ontstaan door het verstrijken van de termijn.
 
TAKEN RAAD VAN TOEZICHT

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van de stichting;
 • de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van de stichting;
 • de effecten van belangrijke externe ontwikkelingen voor de ontwikkeling van de
  uitvoeringsorganisatie binnen het onderwijs;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur;
 • het optreden als werkgever van het bestuur (benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag, rechtspositie, bezoldiging);
 • het realiseren van een goed evenwicht tussen vertrouwen geven en controle uitoefenen, en tussen betrokkenheid en afstand;
 • de Raad van Toezicht werkt vanuit vertrouwen, handelt betrouwbaar en zorgvuldig, zoekt de samenwerking en zet zich volop in voor de toezichthoudende taak;
 • het verbinden met de interne en externe omgeving: de Raad van Toezicht weet wat er

    leeft in de samenleving en meer specifiek bij de eigen belanghebbenden en laat zien wat het
    daarmee doet.                                

LID MET PROFIEL HRM
De Raad van Toezicht zoekt een lid dat beschikt over een HR profiel en affiniteit met het onderwijs. Iemand die positief kritisch meedenkt over alle HR gerelateerde aspecten van de organisatie. Een deskundige teamspeler die op hoofdlijnen bekend is met ontwikkelingen binnen het (primair) onderwijs en vanuit de rol als toezichthouder op verbindende wijze sparringpartner kan zijn voor het College van Bestuur. Die op basis van creatief en innovatief vermogen, anders kan denken en handelen. Iemand zelfreflectief, die het échte gesprek met elkaar kan en wil voeren.
 
LID MET PROFIEL ONDERWIJS
De Raad van Toezicht zoekt een lid dat beschikt over een onderwijsprofiel, goed bekend met de processen binnen het onderwijs. Het nieuwe lid denkt mee over de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en speerpunten van de organisatie. Denk hierbij aan inclusief onderwijs en de ontwikkeling voor 0-12 jarigen. Een deskundige teamspeler met visie op onderwijsvernieuwing. Die goed bekend is met ontwikkelingen (VO, PO of anderszins) en vanuit de rol als toezichthouder op verbindende wijze sparringpartner kan zijn voor het College van Bestuur. Die op basis van ervaring en innovatief vermogen, anders kan denken en handelen. Iemand zelfreflectief, die het échte gesprek met elkaar kan en wil voeren.

Voor beide kandidaten geldt aansluiting op de strategische thema’s (2023-2027) van Elevantio:

 • KansRijk Onderwijs
 • Daar wil je werken
 • Samen
 • Met Partners in Verbinding


Beide nieuwe leden hebben bij voorkeur ervaring als toezichthouder en weten wat het betekent om in een bijpassende moderne governance-structuur van toegevoegde waarde te zijn.
Daarnaast zijn zij bekend met de regio Zeeuws-Vlaanderen en voelen zij zich op enige manier ermee verbonden.

PERSOONSKENMERKEN
Betrokken en energiek met een frisse, brede blik. Strategisch en analytisch. Humor.
Verbindend en relatiegericht. Gericht op samenwerking en samenhang.

HONORERING
De functie van lid Raad van Toezicht is een bezoldigde functie conform de richtlijnen van de VTOI.

PROCEDURE
Deze wervingsprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, adviseur bij VDH Selectie.
Zij verricht de voorselectie. Op 17 mei 2023 worden alle potentieel passende kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd.

De gespreksronden met de Raad van Toezicht vinden op twee momenten plaats, te weten:

 • 24 mei 2023 tussen 18.00-21.00 uur
 • 31 mei 2023 tussen 18.00-21.00 uur


De beoogde startdatum is het nieuwe schooljaar 2023/2024.
Bij voorkeur faseren de leden voor het einde van dit schooljaar al in.

SOLLICITATIE
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06 – 86 86 34 37. Heeft u belangstelling om als lid Raad van Toezicht bij te dragen aan het realiseren van de missie van Elevantio?
Dan zien wij uw motivatiebrief en cv graag vóór 14 april 2023 tegemoet, reageren kan via de volgende tekst: SOLLICITEER HIER!