Lid Raad van Toezicht - profiel Onderwijs - nevenactiviteit uur - Tiel

OVER HET LINGECOLLEGE
Het Lingecollege is een openbare scholengemeenschap gevestigd en geworteld in Tiel. Al generaties lang is het dé middelbare school voor iedereen uit Tiel en omgeving. Het Lingecollege heeft een breed aanbod aan opleidingen verdeeld over vijf locaties: praktijkonderwijs, beroepscollege (VMBO), MAVO, lyceum (havo en VWO) en een internationale schakelklas (ISK). Het Lingecollege wordt bestuurd door een eenhoofdig bestuur met daaronder twee directeuren (onderwijs en bedrijfsvoering). Met circa 2.400 leerlingen, 275 medewerkers en een budget van € 19 miljoen werkt het Lingecollege actief aan het verzorgen van uitstekend onderwijs en goede verbinding met de samenleving. Dit vraagt een heldere en actuele onderwijsvisie en het professioneel neerzetten van de school in de regio.

Voor het Lingecollege gaat onderwijs verder dan alleen kennis overbrengen. Het gaat eveneens over persoonlijke groei. Het is dan ook de missie om jongeren te begeleiden om op zelfverzekerde en eigen wijze betekenis te kunnen geven aan hun toekomstige rol in de maatschappij. Een maatschappij die in snel tempo verandert en waarvan minder dan ooit duidelijk is hoe die er op termijn uit gaat zien.

OVER DE RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het Lingecollege. Zij staat de bestuurder met raad terzijde. Daarnaast heeft de bestuurder de verplichting om de Raad van Toezicht goedkeuring te vragen op onder meer de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (strategische) beleidsplannen. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden (inclusief voorzitter).

Het nieuwe lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij één herbenoeming mogelijk is. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk, kritisch en waar nodig complementair kunnen opereren. Er wordt gestreefd naar een gemengde samenstelling o.a. met betrekking tot geslacht, leeftijd en etniciteit. Zo ook ten aanzien van  ervaring en achtergrond, persoonlijkheidsaspecten en beïnvloedingsstijlen. Diversiteit is geen doel op zich, maar kan een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de raad als geheel. De Raad werkt met een remuneratie-, onderwijs- en een auditcommissie. De vacature is ontstaan doordat een van de huidige raadsleden een functie als bestuurder bij een andere VO-school heeft aangenomen.

TAKEN RAAD VAN TOEZICHT

 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van de stichting.
 • De rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van de stichting.
 • Het functioneren en handelen van het bestuur.
 • De effecten van belangrijke externe ontwikkelingen voor de ontwikkeling van de         uitvoeringsorganisatie binnen het onderwijs.
 • De communicatie met de belangrijkste interne (MR ouders en MR personeel) en externe (gemeenten, andere instellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) stakeholders.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur.
 • Het optreden als werkgever van het bestuur (benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag, rechtspositie, bezoldiging).

PROFIEL LID ONDERWIJS
De Raad van Toezicht zoekt een lid dat beschikt over een stevig onderwijskundig profiel. Iemand die samen met het andere lid van de onderwijscommissie positief kritisch meedenkt over de onderwijskundige aspecten van de organisatie.

Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van bestuur, organisatie en management in onderwijsorganisaties, meer specifiek in het voortgezet onderwijs. Je hebt een beeld bij onderwijsinnovatie en bent in staat deze beelden te vertalen naar processen in de scholen. Daarnaast heb je het vermogen om strategische (onderwijskundige) doelstellingen te beoordelen, in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen, zowel landelijk, regionaal als plaatselijk.

Het nieuwe lid heeft bij voorkeur een relevant netwerk in het onderwijsveld en een conceptuele visie op voortgezet onderwijs bij voorkeur gestoeld op een achtergrond in het onderwijsveld. Hierdoor is het nieuwe lid een constructieve gesprekspartner voor zowel de Raad van Toezicht als de bestuurder.

De ideale kandidaat is in staat om:

 • Vanuit hoofdlijnen (helicopterview) te beschouwen en beredeneren.
 • Relevante maatschappelijke c.q. regio-specifieke ontwikkelingen te signaleren en in te brengen in strategische discussies binnen de Raad van Toezicht.
 • Brengt ervaring mee (ook binnen/met het onderwijs) en heeft visie op proactief toezicht.


Tevens beschikt de kandidaat over de volgende competenties/vaardigheden:

 • Teamspeler.
 • Strategisch vermogen.
 • Lef en out off the box denken.
 • Netwerkvaardig.
 • Kennis van/ervaring bestuur en governance.
 • Ervaring als toezichthouder heeft de voorkeur.


HONORERING
Voor een lid van de Raad van Toezicht is de vergoeding € 475,- bruto per maand/€ 5.700,- per jaar. De Raad van Toezicht vergadert circa acht maal per jaar met het bestuur. Daarnaast zijn er vergaderingen van commissies.

PROCEDURE
Deze werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, senior adviseur bij VDH Selectie.
Zij verricht de voorselectie.

Voor deze wervingsprocedure zijn de volgende data vastgelegd:

 • 23 mei 2023: cv voordracht potentieel passende kandidaten
 • 07 juni 2023 (einde dag): gespreksronde Lingecollege 

Beoogde startdatum is de start van het nieuwe schooljaar, ca. september 2023.

SOLLICITATIE
Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06 – 86 86 34 37. Heb je belangstelling om als toezichthouder bij te dragen aan de ingezette ontwikkeling van deze boeiende organisatie, dan zien wij je motivatiebrief en cv graag voor 23 april 2023 tegemoet, reageren kan via de volgende tekst: SOLLICITEER HIER!