Twee leden Raad van Toezicht - nevenactiviteit uur - Middelburg e.o.

OVER SAMENWERKINGSVEBAND PASSEND ONDERWIJS WALCHEREN
Met de Wet Passend Onderwijs zijn in 2014 verplicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs ingesteld door de schoolbesturen (regulier en speciaal onderwijs samen). Het samenwerkingsverband heeft als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken, en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te geven. Op welke wijze dan ook.

Met iets meer dan 5500 leerlingen, vijftien schoollocaties en drie schoolbesturen (scholengemeenschap Mondia, Christelijke Scholengemeenschap Walcheren en Ozeo) is PVOW  een relatief klein samenwerkingsverband. Er zijn twaalf v(s)o-locaties op Walcheren en nog drie locaties voor specialistisch onderwijs in het Oosterschelde gebied. Er zijn twee arrangementen die tussen vo en vso in zitten, namelijk de structuurgroepen en Via BIT.
PVOW bedient het werkgebied van drie gemeenten: Vlissingen, Middelburg en Veere.

Het Samenwerkingsverband heeft zicht op alle (extra) ondersteuning aan leerlingen op onze aangesloten scholen. Zij realiseert gezamenlijk een dekkend netwerk van onderwijs en ondersteuning. Samenwerkingsverband Passend Voorgezet Onderwijs Walcheren (SWV PVOW) is een georganiseerde samenwerking. PVOW streeft zowel naar goed passend als naar inclusief onderwijs voor de leerlingen.

Missie/visie PVOW
PVOW streeft naar een zo passend mogelijke onderwijsplaats voor iedere leerling waarbij wordt uitgegaan van de capaciteiten en de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling, met als uiteindelijk doel het naar vermogen participeren in de samenleving.
PVOW staat voor “goed passend onderwijs, daar waar kan inclusief” voor alle leerlingen in alle vormen van het Voortgezet Onderwijs, woonachtig op Walcheren. Daarbij hebben de leerlingen recht op het niveau van onderwijs dat past bij hun mogelijkheden en de ondersteuning die zij nodig hebben om dat onderwijs te kunnen volgen.

Ontwikkelingen
PVOW is in 2013 opgericht. Bij aanvang was het uitgangspunt een beleidsarm samenwerkingsverband met een grote autonomie bij de individuele schoolbesturen. Passend bij het karakter van het samenwerkingsverband is toen gekozen voor een compact governancemodel, waarin schoolbesturen zowel vanuit het intern toezicht als bestuur grip houden op het beleid en functioneren van het samenwerkingsverband.

Inmiddels heeft PVOW heel wat stappen gezet, inhoudelijk, financieel en in de samenwerking. Hierdoor is er ruimte ontstaan voor het formuleren van een nieuw, meer beleidsrijk Ondersteuningsplan voor de periode 2023-2027.
Een ambitieus plan dat vraagt om implementatiekracht, een verdere verdieping van de samenwerking alsook een Raad van Toezicht die nóg meer meedenkt en spart vanuit het algemeen belang voor het kind en de jongere om onderwijs mogelijk te maken.

Deze ontwikkeling heeft geleid tot de keuze voor het (deels) nieuwe samen te stellen Raad van Toezicht bestaande uit drie onafhankelijke leden. Naast de huidige onafhankelijke voorzitter, zoekt PVOW twee onafhankelijke leden.

GOVERNANCE  
De drie organisaties Mondia, Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW) en Ozeo geven passend onderwijs op Walcheren dagelijks vorm en inhoud. De Raad van Toezicht bestaat uit twee onafhankelijke toezichthouders en een onafhankelijk voorzitter. De Raad van Toezicht en het bestuur vergaderen vijf keer per jaar. Er staat jaarlijks een werkbezoek op de planning. Het bestuur van het SWV PVOW bestaat uit de drie aangesloten schoolbestuurders. Alle respectievelijke schoolbesturen zijn lid van het bestuur en dragen verantwoordelijkheid voor met name de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van passend onderwijs. Het bestuur is verantwoordelijk en doet dat door vooral kaders vast te stellen waarbinnen de directeur, zijn ondersteuning, en de scholen samen de uitvoering vorm kunnen geven. Er wordt gewerkt volgens de Code Goed Toezicht van de VTOI/NVTK. 

ONDERSTEUNEND BUREAU
Om goed uitvoering te kunnen geven aan het beleid passend onderwijs is er tevens een ondersteunend bureau opgericht. Dit bureau heeft als kernkwaliteit; zicht op de onderwijsbehoeften van leerlingen en op het aanbod dat daarbij past en beoordeelt de toekenning.
Het bureau is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het vastgestelde beleid uit het Ondersteuningsplan. Daarnaast voert het bureau eigen beleid dat aansluit op het Ondersteuningsplan. Het bureau bestaat uit een directeur en een aantal medewerkers. 

DE FUNCTIE LID RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor: 

 • het fungeren als klankbord voor het bestuur, door mee te denken en door zijn/haar ervaring,  kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen;
 • het als volwaardige/professionele tegenkracht, namens de samenleving, toezicht houden op het functioneren van het bestuur;
 • het al of niet verlenen van goedkeuring aan door het bestuur te nemen majeure besluiten (bijvoorbeeld ondersteuningsplan, jaarplan, begroting, jaarverslag);


De bevoegdheden van de raad van toezicht worden nader uitgewerkt in de (nieuw op te stellen) statuten en reglement.

SAMENSTELLING EN TAKEN
De leden van de Raad van Toezicht brengen een combinatie mee van kennis/expertisegebieden;  
gemeentelijk/sociaal domein, jeugdhulp domein en financieel/economisch domein.
Een lid wordt benoemd op voordracht van de OPR (Ondersteuningsplanraad; een medezeggenschapsorgaan waarin ouders en medewerkers vertegenwoordigd zijn).

De samenstelling van de Raad is zodanig dat zij in gezamenlijkheid voldoen aan de volgende uitgangspunten:

 • affiniteit met de doelstellingen en functie van het samenwerkingsverband waaronder affiniteit met passend onderwijs in de regio;
 • beschikken over een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 • er een spreiding is van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines en vermelde expertisegebieden;
 • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 • er adequaat wordt voorzien in de toezicht, advies- en klankborgfunctie ten behoeve van het bestuur.


COMPETENTIES / VAARDIGHEDEN
De leden van Raad van Toezicht brengen idealiter de volgende competenties/vaardigheden mee:

 • maatschappelijk trends herkennen en deze vertalen naar het samenwerkingsverband;
 • netwerkvaardig (in het leggen van verbanden en zoeken naar verbinding);
 • helicopterview;
 • affiniteit met onderwijs, in het bijzonder op passend onderwijs;
 • reflectief en aanspreekbaar;
 • verbindend, vernieuwend, brede blik.


Vanzelfsprekend is complementariteit en diversiteit (in brede zin) wenselijk bij de samenstelling van de Raad.

AANSTELLING & HONORERING
Leden ontvangen een reiskostenvergoeding en hebben recht op een scholings-/professionaliseringsbudget.

De Raad van Toezicht vergadert circa 5 maal per jaar naast een aantal andere inhoudelijke en/of expertise bijeenkomsten. 

PROCEDURE
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden/ VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. De cv voordracht van potentieel passende kandidaten vindt medio juni plaats.

De gespreksronde bij PVOW vindt plaats op: woensdag 21 juni en/of vrijdag 23 juni 2023
tussen 09.00-17.00 uur.

De commissie bestaat onder andere uit de voorzitter Raad van Toezicht van PVOW, een bestuurder van een van de deelnemende organisaties en de voorzitter van de OPR.

SOLLICITEREN
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden/ senior adviseur VDH Selectie, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37. Hebt u belangstelling in deze boeiende positie dan zien wij uw cv en motivatiebrief graag vóór 7 juni 2023 tegemoet.
Reageren kan via www.vdhselectie.nl (uploaden cv en motivatiebrief)/via de volgende tekst: SOLLICITEER HIER!