Directeur - 36-40 uur -

OVER DE KVLO
De KVLO is de belangenvereniging voor alle professionals die kinderen in en rond de school goed leren bewegen. De KVLO bevordert lichamelijke opvoeding binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. Als grootste lerarenvereniging van Nederland maakt de KVLO zich al ruim 160 jaar hard voor voldoende en goed onderwijs in bewegen & sport en voor de belangen van de ruim 11.000 leden in 24 actieve afdelingen. Naast belangenbehartiging op onderwijskundig, beroepsinhoudelijk, arbeidsvoorwaardelijk en rechtspositioneel vlak, is de KVLO een kennisorganisatie. De KVLO levert actief een bijdrage aan de vakkennis en vakbekwaamheid van de leden.

Het motto van de KVLO is: ‘Goed leren bewegen – een leven lang actief!’

BESTURINGSMODEL
Sinds 1 januari dit jaar kent de KVLO een hoofdbestuur (HB) en een Ledenraad. Een wijziging waarbij van een Algemene Leden Vergadering (ALV) met vertegenwoordigers van de afdelingsbesturen naar een democratische ledenraad is gegaan, rechtstreeks gekozen door de leden. Het HB bestuurt de vereniging op afstand en is daarmee vooral toezichthoudend en kaderstellend. Dit neemt niet weg dat het HB een betrokken bestuur is en aan de Ledenraad actief verantwoording aflegt voor het te voeren en gevoerde beleid.
De voorzitter van het HB geeft in collegiale samenwerking met het hoofdbestuur, leiding aan de vereniging. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het bureau en draagt zorg voor de uitvoering van het beleid en ondersteunt de afdelingen en commissies.

DE ORGANISATIE
De KVLO wordt ondersteund door het bureau. Dit bestaat uit ongeveer 25 betrokken en gedreven medewerkers en kent een warme, samenwerkingsgerichte cultuur.
Het bureau kent een platte organisatiestructuur, medewerkers worden direct aangestuurd door de directeur. Overleg vindt plaats met een aantal (vaste) afgevaardigden per team. 

De KVLO voert een combinatie van taken en activiteiten uit. Van reguliere werkzaamheden tot nieuwe initiatieven die van tijdelijke aard zijn en bijvoorbeeld projectmatig worden opgepakt. Dit betekent dat naast een aantal vaste medewerkers, er gewerkt wordt met een flexibele schil waarbij medewerkers - voor soms langere periode - verbonden zijn aan een specifiek project/opdracht bij de KVLO en worden vrijgesteld van hun reguliere werkzaamheden (vakbondsverlof).

DE FUNCTIE
Op dit moment is de KVLO volop in beweging. Er is stabiliteit, tegelijkertijd ligt er een aantal mooie uitdagingen voor de nieuwe directeur. De KVLO is over vijf jaar een eigentijdse, actieve vereniging met betrokken leden, die zichtbaar is binnen de beroepsgroep en zich profileert in de samenleving. Op basis van het  koersdocument 2020-2024, richt de KVLO zich op het realiseren van de hierin gestelde doelen; bijvoorbeeld alle kinderen en jongeren op school goed leren bewegen, ambassadeur zijn voor het beweegbeleid in en om de school, het belang van bewegen en sport onder de aandacht van de samenleving brengen én het samen met partners (zoals NOC*NSF, Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport en Bewegen) stimuleren van bewegen en sport. Het is de ambitie dat de leden trots zijn en blijven op een gezonde vereniging die zo georganiseerd is dat zij zich betrokken voelen, constructief meedenken, meewerken, zich thuis voelen, gezien en gehoord voelen, ongeacht hun leeftijd en ongeacht hoe ze werkzaam zijn als professional in het werkveld van bewegen en sport.

Er ligt een goed fundament om op verder te bouwen, gebaseerd op een gezonde financiële positie. Modernisering van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld HRM-cyclus, financiële systemen, stijl van leiderschap) is hierbij wenselijk. Vanzelfsprekend wordt deze ontwikkeling vanuit de rol van directeur ingezet, met een helikoper-view, faciliterend en coachend naar de teams en zonder zelf primair op de voorgrond te willen treden. Indien nodig hakt de directeur wel knopen door. Het is een open deur dat deze ontwikkeling vanuit rolzuiverheid en in goede afstemming met het HB ingezet wordt.

DE OPGAVE
De nieuwe directeur blinkt – in de geest van bewegen en sport – uit in veelzijdigheid en wendbaarheid. De directeur initieert, faciliteert en modereert het verder uitrollen en implementeren van het koersdocument 2020-2024 en vertaalt dit samen met het team naar te maken keuzes. Dit gerelateerd aan de organisatie, dienstverlening en positionering in de sport-specifieke en maatschappelijke omgeving. Het zorgen voor draagvlak bij onder meer de 24 afdelingen, is hierbij van essentieel belang. Als leidinggevende is de directeur, waar nodig, positief-kritisch én stimulerend, sturend én steunend, stevig én ontvankelijk.

De directeur heeft hierbij zowel de blik naar binnen én zeker ook naar buiten. Het investeren in de relatie en samenwerking met partners (zoals NOC*NSF, Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport en Bewegen) is een belangrijk accent in de functie. De directeur is onafhankelijk in denken en handelen en heeft tegelijkertijd uitstekend ontwikkelde voelsprieten voor wat leeft en speelt in alle geledingen van de KVLO en het aanpalende werkveld. Initieert verandering, geeft proactief, transparant en daadkrachtig richting aan actuele en urgente onderwerpen die nu om aandacht vragen en zorgt, zowel intern als extern, daarbij óók voor duidelijkheid, stabiliteit en vertrouwen.

Is een vanzelfsprekend, proactief, initiërend en ondernemend boegbeeld en ambassadeur van de organisatie. Weet goed wanneer een zichtbare rol nodig is én wanneer de expertise, ervaring en bijdrage van anderen op de voorgrond dienen te staan. De directeur is daarmee voor medewerkers op het bureau een inspirator, aanjager, coach en kompas. Biedt betrokkenheid, scherpte en perspectief met oog voor de menselijke maat. Is toegankelijk en makkelijk benaderbaar. Humor wordt hierbij zeer zeker gewaardeerd. Versterkt de samenwerking met partners in het uitdagende en dynamische werkveld, denkt daarbij vanuit kansen en mogelijkheden, creëert doelmatige én aansprekende synergie. De nieuwe directeur weet vanuit veelzijdigheid en wendbaarheid, koersvast en creatief bij te dragen aan een maatschappelijk relevante, toekomstbestendige en levendige ontwikkeling van de KVLO vanuit het idee dat alle kinderen en jongeren op school goed leren bewegen.

WAT PAST BIJ DE KVLO?
De ideale kandidaat:

 • heeft leidinggevende ervaring in een (maatschappelijke) organisatie of vereniging;
 • heeft bovengemiddelde affiniteit met bewegen en sport;
 • heeft een enthousiasmerende werking op de omgeving;
 • heeft affiniteit met bedrijfsvoering;
 • heeft ervaring in een bestuurlijke context;
 • is een gedreven en ambitieuze professional;
 • is toegankelijk en benaderbaar en kan goed luisteren;
 • is besluitvaardig;
 • heeft ervaring met leiden van een organisatie in beweging;
 • heeft ervaring met het aansturen en coachen van professionals;
 • geeft richting en ruimte tegelijkertijd aan medewerkers;
 • is netwerkvaardig, verbindt partijen en stakeholders;
 • beschikt over WO+ werk- en denkniveau;
 • heeft humor;
 • durft buiten de gebaande paden te gaan als de situatie hier om vraagt.

 

WAT BIEDT DE KVLO?
Een dynamische omgeving met een enthousiaste en professionele organisatie.
Het salaris bedraagt max. € 108.000,00 bruto per jaar o.b.v. fulltime (gebaseerd op schaal 14 CAO het Rijk) inclusief 8% vakantietoeslag en een 13e maand (volledig maandsalaris verhoogd met vakantietoeslag). Er wordt een dienstverband aangegaan voor de duur van een jaar met de intentie dit om te zetten naar onbepaalde tijd.

PROCEDURE INFORMATIE
Deze werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden van VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. De cv-voordracht van potentieel passende kandidaten vindt 29 september 2023 plaats.

Relevante data:

 • 1e gespreksronde bij de KVLO vindt plaats op 4 oktober 2023 vanaf 13.00 uur.
 • 2e gespreksronde bij de KVLO vindt plaats op 11 oktober 2023 vanaf 14.00 uur.
 • Een gesprek met medewerkers van het bureau vindt plaats op 16 oktober 2023 vanaf 13.00 uur
 • Aansluitend zal een kennismaking plaatsvinden met het gehele HB.


Het streven is om de kandidaat per november 2023, uiterlijk januari 2024 te laten starten.
Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

SOLLICITEREN
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met VDH Selectie, telefonisch te bereiken via nummer 06 – 86 86 34 37.
Belangstelling in deze mooie en boeiende plek om de KVLO in alle opzichten nóg verder te brengen?
Reageren kan (door middel van het uploaden van een motivatiebrief en cv)
vóór 31 augustus 2023 via de volgende tekst: SOLLICITEER HIER!
Kandidaten dienen bij aanname, een VOG te kunnen overleggen.