Lid raad van toezicht - profiel onderwijs - nevenactiviteit uur - Terneuzen

OVER STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS ZEEUWS-VLAANDEREN
Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen is het schoolbestuur voor voortgezet onderwijs in Zeeuws- Vlaanderen. Zij staat voor goed, eigentijds en regionaal geworteld onderwijs, waar alle leerlingen
zich welkom voelen en hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. De doelstelling is het
waarborgen van breed en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor elke leerling in Zeeuws-Vlaanderen.

Onder de stichting VO Zeeuws-Vlaanderen vallen, naast de Praktijkschool in Hulst, drie brede
scholengemeenschappen in de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen:

  • Het Reynaertcollege in Hulst
  • Het Zwin College in Oostburg
  • Het Lodewijk College in Terneuzen


Iedere scholengemeenschap kent een schooldirectie, die wordt voorgezeten door een algemeen directeur. De algemeen directeur van het Reynaertcollege stuurt tevens de directeur van de Praktijkschool Hulst aan. Het College van Bestuur geeft leiding aan de algemeen directeuren.

OVER DE RAAD VAN TOEZICHT
De scheiding van toezicht en bestuur is vormgegeven in het two-tiermodel: een raad van toezicht en een college van bestuur. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht en het college van bestuur zijn vastgelegd in de statuten, het reglement van de raad van toezicht en het bestuursreglement. De raad van toezicht kent een rooster van aftreden.

Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen staat voor transparant en toegankelijk bestuur (good governance), waarbij het op een heldere wijze afleggen van interne en externe verantwoording centraal staat. Raad van toezicht en college van bestuur onderschrijven de code Goed Bestuur van de VO-raad.

Het nieuwe lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij één herbenoeming mogelijk is. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk, kritisch en waar nodig complementair kunnen opereren. Er wordt gestreefd naar een gemengde samenstelling onder andere met betrekking tot geslacht, leeftijd en etniciteit. Zo ook ten aanzien van  ervaring en achtergrond, persoonlijkheidsaspecten en beïnvloedingsstijlen.
Diversiteit is geen doel op zich, maar kan een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de raad als geheel.

De raad van toezicht regelt zijn eigen werkzaamheden en werkt met de volgende commissies:

  • Auditcommissie ten behoeve van het financiële toezicht , integrale huisvesting en ICT-zaken.
  • Remuneratiecommissie (werkgeverszaken).
  • Commissie identiteit, personeel en organisatie (IPO).
  • Commissie onderwijs en kwaliteit


De vacature is ontstaan vanwege het verstrijken van de termijn.

TAKEN RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Zij staat de bestuurders met raad terzijde. Daarnaast heeft het college van bestuur de verplichting om de raad van toezicht goedkeuring te vragen op onder meer de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (strategische) beleidsplannen. Vanuit haar rol staat zij open voor signalen vanuit de Zeeuws- Vlaamse samenleving en is zij alert op landelijke ontwikkelingen. De raad van toezicht bestaat uit zes leden inclusief voorzitter.

De raad van toezicht vergadert circa 6 maal per jaar met het bestuur. Daarnaast zijn er vergaderingen van commissies, velddagen, leerbijeenkomsten en regionale bijeenkomsten.
Tenminste twee maal per jaar vindt er overleg plaats met de gmr (gemeenschappelijke medezeggenschapraad).

PROFIEL LID MET ACCENT ONDERWIJS - TEVENS LID VAN DE COMMISSIE ONDERWIJS & KWALITEIT
De raad van toezicht zoekt een lid dat beschikt over een stevig onderwijsprofiel.
Iemand die samen met het andere lid van de commissie onderwijs & kwaliteit, kritisch meedenkt over de onderwijsinhoudelijke aspecten van de organisatie. Een deskundige teamspeler met een beeld bij onderwijsinnovatie (in het vo), die in staat is deze beelden te vertalen naar processen in de scholen. Iemand met het vermogen om strategische (onderwijskundige) doelstellingen - in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen, zowel landelijk, regionaal als lokaal - te beoordelen.
Dit met aandacht voor de belangen van de verschillende stakeholders en oog voor samenwerking binnen de stichting en met partners in de regio.

Het nieuwe lid heeft bij voorkeur een relevant netwerk in het onderwijsveld (vo, po of anderszins) en een conceptuele visie op voortgezet onderwijs bij voorkeur gestoeld op een achtergrond in het onderwijsveld. Hierdoor is het nieuwe lid een constructieve gesprekspartner voor zowel de raad van toezicht als de bestuurders. Die op basis van ervaring en innovatief vermogen, anders kan denken en handelen. Iemand met zelf-reflecterend vermogen die het échte gesprek met elkaar kan en wil voeren.

Overige aandachtsgebieden raad van toezicht breed:

  • Toegankelijkheid onderwijs (dunbevolkte en vergrijzende regio)
  • Innovatie onderwijs (in relatie tot integratie en toegankelijkheid)

Het nieuw lid heeft bij voorkeur ervaring als toezichthouder en weet wat het betekent om in een bijpassende moderne governancestructuur van toegevoegde waarde te zijn.
Daarnaast heeft de persoon aantoonbare affiniteit met de regio Zeeuws-Vlaanderen.  

PERSOONSKENMERKEN
Teamspelers, betrokken. Nieuwsgierig en leergierig. Vernieuwend.

HONORERING
Voor een lid raad van toezicht is de vergoeding € 9.450,- bruto per jaar.

PROCEDURE
De werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, adviseur bij VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Op 4 juli 2023 worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd. Aansluitend vindt op 7 juli 2023 de gespreksronde met de raad van toezicht plaats. Beoogde startdatum is de start van het nieuwe schooljaar 2023.

SOLLICITATIE
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06 – 86 86 34 37. Hebt u belangstelling om als toezichthouder bij te dragen aan de ingezette ontwikkeling van deze boeiende organisatie, dan zien wij uw motivatiebrief en cv graag vóór 11 juni 2023 tegemoet. Reageren kan via de volgende tekst: SOLLICITEER HIER!