Voorzitter Raad van Toezicht - nevenactiviteit uur - Eindhoven

OVER HET LORENTZ CASIMIR LYCEUM
Het Lorentz Casimir Lyceum (VO) is een kleine grootstedelijke school, verscholen in het groen, op
een prachtige plek aan de rand van Eindhoven. Een rustgevende, groene omgeving waarin zo’n 1200 jongeren zich via havo, atheneum of gymnasium voorbereiden op een mooie rol in de maatschappij.
De school behoort tot de vier oudste Nederlandse lycea op algemene grondslag. Een school met
een rijke historie waarvan de basis ooit is gelegd door Rommert Casimir. De rijke historie klinkt
door in het nu. Als Brainportschool voelt de school zich thuis in deze hightech regio; er hangt een
ondernemende en innovatieve geest met design denken als basis. Het onderwijs beweegt zich
dan ook langs de assen innovatie & technologie versus ondernemerschap & duurzaamheid
(Sustainable Development Goals; SDG’s).

De resultaten passen bij de ambities; elk jaar scoort de school hoog onder de VO-scholen van
Nederland. Een hecht en betrokken team wijst daarin de weg en daagt de leerlingen uit om op
ontdekkingstocht te gaan: intellectueel, in zichzelf en in de wereld. Leerlingen heb­ben veel
keuzevrijheid en krijgen onderwijs aangeboden in een veilige omgeving. Op het Lorentz Casimir
Lyceum kan en mag een leerling zichzelf zijn; het is een warme school met een hechte community.

De kernwaarden zijn leidend voor het gedrag van leerlingen en het personeel: uitdaging, nieuwsgierigheid, verant­woordelijkheid, saamhorigheid, plezier en respect.

Ontwikkelingen
Een kwalitatief goede school blijven, betekent meegaan in de huidige tijd. Een geheel nieuw, modern schoolgebouw waar de school in 2024 haar intrede kan doen, sluit hier goed op aan.   
       
Overige ontwikkelingen

 • Organisatieontwikkeling: het behouden van de kracht van de school versus ontwikkelingen die
  nodig zijn om toekomstbestendig te blijven.
 • Leerlingenaantal: voorbereid zijn op een potentiële groei enerzijds als onderdeel van een sterk economisch groeiende regio en anderzijds door het aangaan van samenwerkingen met andere VO scholen.
 • ICT in relatie tot onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en in relatie tot cybersecurity.

             

OVER DE RAAD VAN TOEZICHT
De scheiding van toezicht en bestuur is vormgegeven in het two-tiermodel: een raad van toezicht en een rector/bestuurder. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht en de rector/bestuurder zijn vastgelegd in de statuten en het reglement van de raad van toezicht.
Het Lorentz Casimir Lyceum staat voor transparant en toegankelijk bestuur (good governance), waarbij het op een heldere wijze afleggen van interne en externe verantwoording centraal staat. Raad van toezicht en het bestuur onderschrijven de code Goed Bestuur van de VO-raad.

Een voorzitter/lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij één herbenoeming mogelijk is. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk, kritisch en waar nodig complementair kunnen opereren. Er wordt gestreefd naar een gemengde samenstelling onder andere met betrekking tot geslacht, leeftijd en etniciteit. Zo ook ten aanzien van  ervaring en achtergrond, persoonlijkheidsaspecten en beïnvloedingsstijlen.

Diversiteit is geen doel op zich, maar kan een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de raad als geheel.

De raad van toezicht regelt zijn eigen werkzaamheden en werkt met twee commissies

 • Auditcommissie ten behoeve van het financiële toezicht.
 • Remuneratiecommissie ten behoeve van werkgeverszaken.


De vacature is ontstaan vanwege het verstrijken van de termijn.

TAKEN RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Zij staat de rector/bestuurder met raad terzijde. Daarnaast heeft de rector/bestuurder de verplichting om de raad van toezicht goedkeuring te vragen op onder meer de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (strategische) beleidsplannen. Vanuit haar rol staat zij open voor signalen vanuit de Eindhovense samenleving en is zij alert op landelijke ontwikkelingen. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden inclusief voorzitter. De raad van toezicht vergadert ten minste 6 maal per jaar met het bestuur. Daarnaast zijn er vergaderingen van commissies, velddagen, leerbijeenkomsten en regionale bijeenkomsten. Tenminste éénmaal per jaar vindt er overleg plaats met de medezeggenschapraad.

PROFIEL VOORZITTER
De raad van toezicht zoekt een voorzitter die beschikt over natuurlijk leiderschap. Iemand omgevingssensitief die met gevoel voor nuance, op natuurlijke wijze stuurt en richting geeft. Iemand luistervaardig, die vanuit rust en overzicht ruimte creëert voor het voeren van het goede, professionele gesprek. In staat om de huidige open, transparante en vertrouwde sfeer te behouden en borgen.
De voorzitter is eerste aanspreekpunt voor de rector/bestuurder en is daarmee een belangrijke sparringpartner. Commitment/frequente beschikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de rol van voorzitter.

De nieuwe voorzitter beschikt over een helicopterview en heeft een brede, strategische blik. Is  maatschappelijk georiënteerd en overziet het speelveld. Beschikt over het vermogen om strategische (organisatie-brede) doelstellingen - in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen, zowel landelijk, regionaal als lokaal - te beoordelen. Dit met aandacht voor de belangen van de verschillende stakeholders en oog voor samenwerking binnen de stichting en met partners in de regio.

Hierbij is het wenselijk dat de voorzitter de volgende expertise meebrengt:

 • Bestuurlijke expertise.
 • Organisatie/algemeen management.
 • De voorzitter heeft affiniteit met de regio en is netwerkvaardig. Staat dichtbij het (Voortgezet)
 • Onderwijs en onderschrijft de missie, visie en doestellingen van het Lorentz Casimir Lyceum. 

       
Een relevant (regionaal) netwerk, evenals ervaring als voorzitter in een toezichthoudende rol is een pré.

PERSOONSKENMERKEN
Teamspeler. Natuurlijk overwicht. Betrokken en omgevingssensitief. Humor. Reflectief vermogen. Open blik. Vernieuwend.   

HONORERING
Voor een voorzitter raad van toezicht is de vergoeding € 4.000,00 bruto per jaar.

PROCEDURE
Deze werving & selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, adviseur bij VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie.

 • Cv-voordracht van potentieel passende kandidaten aan de opdrachtgever vindt
  op 20 september 2023 plaats.
 • De gespreksronde met de vier leden van de raad van toezicht vindt plaats op
  25 september 2023 van 18.00 – 21.45 uur.
 • Aansluitend heeft de beoogde voorzitter een kennismakingsgesprek met de rector/bestuurder op maandag 2 oktober 2023 tussen 16.00 – 17.00 uur.
       

De beoogde startdatum van de nieuwe voorzitter is oktober 2023 of zoveel eerder als mogelijk.

SOLLICITEREN
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via
nummer 06 – 86 86 34 37. Hebt u belangstelling om als toezichthouder bij te dragen aan de
ingezette ontwikkeling van deze boeiende organisatie, dan zien wij uw motivatiebrief en cv graag
vóór 31 augustus 2023 tegemoet (een langere reactietermijn in verband met de zomerperiode).    
Reageren kan via de volgende tekst: SOLLICITEER HIER!