Vier leden raad van toezicht - maatschappelijke bijdrage uur - Tiel

OVER DE BIBLIOTHEEK RIVIERENLAND
De Bibliotheek is dé plek voor leesplezier, digitale vaardigheden en ontwikkeling voor en van iedereen. Elke dag wordt met veel inzet en passie gewerkt aan gelijke kansen, want goed kunnen lezen en digitale vaardigheid dragen hier aan bij. Er worden tal van activiteiten georganiseerd. Prikkelen de nieuwsgierigheid, geven inspiratie en nodigen uit tot ontmoeting. Jong en oud, lid of geen lid, iedereen kan binnenlopen. De samenleving verandert en de bibliotheek verandert mee!
Er wordt intensief samengewerkt met educatieve en maatschappelijke partners op de locaties waar de doelgroepen zich bevinden, om iedereen de kans te bieden zich te ontwikkelen naar behoefte en vermogen. Dit vanuit 21 locaties - inclusief drie Jeugdbibliotheken - en acht Bibliotheekpunten verspreid over negen gemeenten in Rivierenland.

Drie grote maatschappelijke opgaven staan centraal bij de ambitie van de bibliotheek:

 • een geletterde samenleving
 • participatie in de informatiesamenleving
 • een leven lang ontwikkelen

 

Ontwikkelingen
Naast de drie genoemde maatschappelijke opgaven zet de bibliotheek volop in op het aansluiten en vormen van diverse communities. Gericht op die doelgroepen in de diverse kernen binnen het werkgebied, die de bibliotheek nog niet weten te bereiken. De organisatie zoekt deze zelf actief op. Enerzijds zodat ook zij gebruik weten te maken van de diensten die de bibliotheek biedt om (nog) beter mee te doen in de samenleving, en er anderzijds om ‘op te halen’ waar vanuit hen behoefte aan is. De Community Librarian is dit jaar in gang gezet en vraagt een andere vorm van benadering: van aanbodgericht naar vraaggericht. Een relevant vraagstuk hierbij is marketing/communicatie, hoe bereikt de bibliotheek deze doelgroep?

Een andere ontwikkeling is de steeds complexer wordende samenleving. Meer en meer worden  groepen uitgesloten en vindt polarisatie plaats. Dit heeft effect op de rol (en de diensten) van de bibliotheek en raakt daarbij soms morele vraagstukken/afwegingen. Oog voor dergelijke vraagstukken en het waarborgen van de onafhankelijke rol van de bibliotheek zijn hierbij van essentieel belang.

Lees voor meer informatie over Bibliotheek Rivierenland op onze organisatiepagina: https://www.bibliotheekrivierenland.nl/over-ons/onze-organisatie.html op onze website en het jaarverslag 2022:
https://www.bibliotheekrivierenland.nl/dam/download/bibliotheek_rivierenlandjaarverslag2022def-ia.pdf.

OVER DE RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht (rvt) bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter. Tenminste vier keer per jaar komt zij bijeen in overleg met directeur-bestuurder. Daarnaast is er een jaarlijks evaluatiemoment en zijn er inspiratie-sessies met het management team. De rvt werkt vanuit de principes van de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed toezicht in de sector.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar diversiteit volgens de code diversiteit die we binnen Bibliotheek Rivierenland hanteren. De leden worden geselecteerd ten aanzien van ervaring en achtergrond, persoonlijkheidsaspecten en beïnvloedingsstijlen. Wij vinden het van belang dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk, kritisch en waar nodig complementair kunnen opereren.
Diversiteit is geen doel op zich, maar kan een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de raad als geheel. De rvt wil graag een afspiegeling zijn van de regionale bevolking.

De raad van toezicht regelt zijn eigen werkzaamheden en werkt met twee commissies:

 • Auditcommissie ten behoeve van het financiële toezicht.
 • Remuneratiecommissie ten behoeve van werkgeverszaken.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal drie keer drie jaar. Wegens de afloop van de termijn van vier leden - verspreid over het komende jaar - zoekt de raad vier leden die (eventueel gefaseerd) samen met de voorzitter de nieuwe raad gaan vormen.

TAKEN & ROLLEN TOEZICHTHOUDER 
De rvt ondersteunt de directeur-bestuurder van de stichting door haar met raad terzijde te staan en toezicht te houden op de besturing van de organisatie.
Zij houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De raad toetst of de bestuurder steeds een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van iedereen die bij de stichting is betrokken. Hieruit vloeit voort dat de raad van toezicht diverse rollen heeft ten opzichte van de bestuurder: als toezichthouder, klankbord en werkgever. In het Reglement van de raad van toezicht worden deze rollen verder ingevuld en geduid.

De leden van de rvt vertegenwoordigen verschillende expertisegebieden, waarmee ze vanuit hun specialisme een klankbord vormen voor de directeur-bestuurder. De leden van de rvt dragen hun verantwoordelijkheid gezamenlijk. Zij doen dit in een positieve omgeving, willen van elkaar leren en vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan gelijke kansen en een betere samenleving.

WAT WORDT VAN JE VERWACHT

 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten, liefst met aantoonbare relevante ervaring;
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren en zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over het organisatiebeleid;
 • innovatief, gericht op ontwikkeling en vernieuwing;
 • een brede maatschappelijke belangstelling en vanuit een zakelijke context de publieke taak van de Bibliotheek goed weten te duiden;
 • regionale verankering in het werkgebied van de Bibliotheek Rivierenland en bogen op een netwerk in de regio;
 • commitment c.q. voldoende beschikbaarheid;
 • beschikken over één of meerdere genoemde expertisegebieden.

 

PROFIEL & INHOUDELIJK ACCENT
De Raad zoekt vier enthousiaste, deskundige, rolbewuste en intrinsiek gemotiveerde teamspelers die op hoofdlijnen bekend zijn met ontwikkelingen binnen de sector c.q. het maatschappelijk domein. Die vanuit de rol van toezichthouder op verbindende wijze sparringpartner kunnen zijn voor de directeur-bestuurder. Die de missie, visie van Bibliotheek Rivierenland omarmen en onderschrijven. Alsmede de bijbehorende ingezette (organisatorische) veranderingen. Die vanuit een brede, generalistische blik maatschappelijke en sociale trends herkennen en dit kunnen koppelen aan de doelstellingen van de Bibliotheek. Die op basis van een gezonde dosis lef en innovatief vermogen, anders denken en handelen. En vanuit nature gericht zijn op een open en transparante samenwerking en sfeer. Vanuit die hoedanigheid constructief kritisch zijn en die het échte gesprek met elkaar kunnen en willen voeren.

Relevante expertisegebieden:

 • bestuurlijke expertise (bekendheid gemeentelijke overheid)
 • juridische expertise
 • financiële/economische expertise (bedrijfsvoering)

Op welke wijze de expertise vanuit de nieuwe toezichthouders ingezet worden, wordt in onderlinge afstemming door de raad bepaald.
Een relevant (regionaal) netwerk, evenals ervaring in een toezichthoudende rol (vanuit de huidige Governance Code) is een pré.

PERSOONSKENMERKEN
Teamspelers met een vernieuwende en brede blik. Generalisten, denkend en handelend vanuit het collectief. Flexibel en communicatief vaardig. Oprecht, betrokken en toegankelijk. Humor. Adviesvaardig en reflectief.

VERGOEDING
Als vergoeding geldt de maximale vrijwilligersvergoeding.

VOEL JIJ JE VERBONDEN MET DE SLEUTELROL VAN DE BIBLIOTHEEK BIJ DE DRIE MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN VAN DE BIBLIOTHEEK? Reageer dan zeker!


INFORMATIE & SOLLICITEREN
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden / VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Op 26 oktober 2023 vindt de cv voordracht aan de opdrachtgever plaats.

Relevante gespreksdata:

 • 1e optie gespreksronde : donderdag 2 november 2023 tussen 13.00-17.00 uur                                                                             met de voorzitter en een lid van de Raad van toezicht.
 • 2e optie gespreksronde : dinsdag 7 november 2023 tussen 13.00-17.00 uur
                                           met de voorzitter en een lid van de Raad van toezicht.
 • 3e optie gespreksronde:  maandag 13 november 2023 tussen 13.00-17.00 uur

                                            met de voorzitter en een lid van de Raad van toezicht.

Aansluitend volgt een kennismaking met de directeur-bestuurder van bibliotheek Rivierenland.

Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, senior adviseur bij VDH Selectie. Telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37.

Heb je belangstelling in deze boeiende en ontwikkelgerichte rol dan zien wij je cv en motivatiebrief graag vóór 16 oktober 2023 (verlengde termijn) tegemoet. Reageren kan via www.vdhselectie.nl (door middel van het uploaden van een cv en motivatiebrief) via de volgende tekst: SOLLICITEER HIER!