Lid raad van toezicht - financieel profiel - uur - Bergen op Zoom e.o.

OVER WIJ ZIJN TRAVERSE GROEP
WijZijn Traverse Groep is een brede organisatie voor maatschappelijk welzijn, werkzaam in zeven gemeentes in West-Brabant en Zeeland. WijZijn Traverse Groep helpt voorkomen dat mensen buiten de boot vallen door kwetsbaarheid op tijd te signaleren. Mensen worden ondersteund om (weer) zelfredzaam te worden én gestimuleerd om zich in te zetten voor elkaar en voor de gemeenschap. WijZijn Traverse Groep gelooft dat ieder mens ooit hulp nodig kan hebben, maar ook dat iedereen iets voor een ander kan betekenen. Iedereen kan gebruikmaken van de diensten zonder verwijsbriefje. De werkwijze is altijd gericht op het versterken van krachten en zelfredzaamheid van mensen.

Het aanbod van WijZijn Traverse Groep is breed. Iedereen kan terecht voor hulp, informatie en advies. Bijvoorbeeld individueel, in een groep of online. Ook worden er activiteiten in de buurt georganiseerd. WijZijn Traverse Groep biedt welzijnsdiensten waardoor mensen zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Mantelzorgers worden ondersteund om het langer vol te houden.

WijZijn Traverse Groep draagt bij aan een veilige buurt waar iedereen met plezier kan wonen.

Oplossingsgericht werken
WijZijn Traverse Groep werkt vanuit de benaderingswijze van het oplossingsgericht werken en verkiest daarin de rol van ‘inspirator’. Zij helpt en stimuleert mensen om hun eigen kracht naar boven te halen. WijZijn Traverse Groep richt zich niet op tekortkomingen en problemen, maar op mogelijkheden en oplossingen. Samen met mensen wordt er gekeken naar oplossingen die mensen zelf al in huis hebben en nog meer toegepast kunnen worden. Door kleine successen te boeken, gaan mensen zich sterker voelen. Er ontstaat weer kracht om hun eigen leven vorm te geven. Ook in wijken en buurten werkt het: medebewoners gaan samen op zoek naar antwoorden en ontdekken zo de kracht van de buurt.

WELKRACHT
Begin 2023 is er nieuw loot aan de tak van WijZijn Traverse Groep toegevoegd: Welkracht. Een vernieuwende zorgorganisatie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De organisatie maakt onderdeel uit van WijZijn Traverse Groep.

Welkracht biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg. De organisatie is ontstaan vanuit het welzijns- en maatschappelijk werk en is verankerd in de wijk. Hierdoor kan de hulpvraag worden aangesloten op alles wat er in de wijk al is. Dat maakt herstellen veelomvattender, gemakkelijker én duurzamer. Met als doel dat iemand weer zonder Welkracht het leven aan kan. Het vertrekpunt hierbij is het individu met zijn eigen wensen en behoeften. De nauwe samenwerking met het welzijns- en maatschappelijk werk, woningbouwcorporaties en huisartsen maakt de behandeling van Welkracht aanvullend aan de ondersteuning en zorg die op dit moment in de wijken wordt geboden. Naast behandeling, wordt er toe geleid naar ondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening en financiën, wonen en activiteiten. Juist door deze integrale benadering wordt er gezorgd voor duurzaam herstel.

Welkracht kent een zelfstandige raad van commissarissen met eigenstandige bevoegd- en verantwoordelijkheden.

OVER DE RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen WijZijn Traverse Groep. De raad staat de bestuurder met raad terzijde. Daarnaast heeft de bestuurder de verplichting om de raad van toezicht goedkeuring te vragen op onder meer de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (strategische) beleidsplannen.
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden (inclusief voorzitter).

De raad van toezicht volgt de Governancecode voor de Zorg 2022 en vormt een collegiaal orgaan: ieder lid draagt verantwoordelijkheid voor alle aan de raad van toezicht toebedeelde taken. Van alle leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met de doelstelling en de functie van WijZijn Traverse Groep. Ze zijn voldoende beschikbaar om de bestuurder terzijde te staan. Daarbij verstaan ze de kunst tegelijkertijd evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en afstand en waar nodig richting en ruimte te geven.

De raad van toezicht komt regulier zes keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn er vergaderingen van commissies. De oprichting van Welkracht brengt met zich mee dat er sprake is van getrapt toezicht. Dit betekent dat twee leden van de raad van toezicht van WijZijn Traverse Groep tevens lid zijn van de raad van commissarissen van Welkracht.  

Het nieuwe lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij één herbenoeming mogelijk is. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk, kritisch en waar nodig complementair kunnen opereren. Er wordt gestreefd naar een gemengde samenstelling onder andere met betrekking tot geslacht, leeftijd en etniciteit. Zo ook ten aanzien van  ervaring en achtergrond, persoonlijkheidsaspecten en beïnvloedingsstijlen. Diversiteit is geen doel op zich, maar kan een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de raad als geheel. De raad werkt met een remuneratiecommissie, commissie HRM en kwaliteit en een commissie financiën, ICT en innovatie. De vacature is ontstaan doordat de termijn van twee zittende leden binnenkort afloopt.

TAKEN RAAD VAN TOEZICHT

 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van de stichting.
 • De rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van de stichting.
 • Het functioneren en handelen van het bestuur.
 • De effecten van belangrijke externe ontwikkelingen voor de ontwikkeling van de         uitvoeringsorganisatie binnen het onderwijs.
 • De communicatie met de belangrijkste interne (ondernemingsraad en klantenraad) en externe (gemeenten, andere instellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) stakeholders.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder.
 • Het optreden als werkgever van de bestuurder (benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag, rechtspositie, bezoldiging).


PROFIEL LID FINANCIEEL
De raad van toezicht zoekt een lid dat beschikt over een goed onderlegd financieel profiel, zowel qua achtergrond, opleiding als professionele werkomgeving. Iemand die samen met de andere leden van de raad van toezicht positief kritisch meedenkt over de financiële aspecten van de organisatie. Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van financiën, organisatie(s) in ontwikkeling én van moderne governance in relatie tot toezichthouden. Je hebt een goed beeld bij innovaties in de maatschappelijke dienstverlening en wat de mogelijke effecten hiervan kunnen zijn op WijZijn Traverse Groep. Je kunt deze innovaties abstraheren en vervolgens ben je in staat deze beelden te vertalen naar de relevantie voor financiële processen en procedures binnen WijZijn Traverse Groep. Vanzelfsprekend ben je lid van de commissie financiën, ICT en innovatie en lever je ook daar je deskundige en professionele bijdrage. Daarnaast zie je het als een mooie uitdaging om als mogelijk toezichthouder van Welkracht de financiële aspecten en bijvoorbeeld de planning & control-cyclus mee te optimaliseren. Je beschikt over het vermogen om strategische én maatschappelijke doelstellingen te beoordelen en deze langs de ‘financiële lat’ te leggen.

Het nieuwe lid heeft bij voorkeur een relevant (financieel) netwerk in het veld van de maatschappelijke dienstverlening en heeft een conceptuele visie hier op. Hierdoor is het nieuwe lid een constructieve gesprekspartner voor zowel de raad van toezicht als de bestuurder.

De ideale kandidaat is in staat om:

 • Vanuit hoofdlijnen (helicopterview) te beschouwen en beredeneren.
 • Relevante maatschappelijke c.q. regio-specifieke ontwikkelingen te signaleren en in te brengen in strategische discussies binnen de raad van toezicht.
 • Brengt ervaring mee (ook binnen het sociaal domein) en heeft visie op proactief toezicht.
 • Visie op maatschappelijke dienstverlening.
 • Ervaring met het aangaan en onderhouden van samenwerkingsverbanden, overwegend vanuit financieel perspectief.
 • Financiële ontwikkelingen te interpreteren en te vertalen naar mogelijk relevante effecten voor WijZijn Traverse Groep en voor Welkracht.

Tevens beschikt de kandidaat over de volgende competenties/vaardigheden:

 • Teamspeler.
 • Strategisch vermogen.
 • Integer en transparent.
 • Netwerkvaardig.
 • Betrokken en nieuwsgierig.
 • (Zelf)reflectief vermogen, gericht op ontwikkeling.
 • Aanmoedigend, teamspeler.
 • Ervaring als toezichthouder heeft de voorkeur.
 • Kennis van en ervaring met bestuur en governance.

 

HONORERING
De honorering wordt jaarlijks door de raad van toezicht bepaald.

PROCEDURE
Deze werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, senior adviseur bij VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Relevante data:

 • Cv voordracht van alle potentieel passende kandidaten is op 1 november 2023.
 • Gespreksronde met de Raad van Toezicht vindt plaats op 10 november 2023.
 • Kennismakingsgesprek(ken) met een delegatie van de ondernemingsraad en klantenraad organisatie vindt plaats op 28 november 2023.
  Beoogde startdatum is 1 januari 2024.


SOLLICITATIE
Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via
nummer 06 – 86 86 34 37. Heb je belangstelling om als toezichthouder bij te dragen aan deze
boeiende en vooruitstrevende organisatie, dan zien wij je motivatiebrief en cv graag
voor 1 oktober 2023 tegemoet, reageren kan via de volgende tekst (middels het uploaden van
een cv en motivatiebrief): SOLLICITEER HIER!