Voorzitter raad van toezicht - nevenactiviteit uur - Rosmalen

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OUDERENZORG ANNENBORCH ROSMALEN - DECEMBER 2023

OVER ANNENBORCH: ‘UN GOEIEN AARD’
Stichting Annenborch is een kleinschalige en gemoedelijke organisatie voor ouderenzorg in
Rosmalen. Met ca. 220 unieke cliënten per jaar, 130 vrijwilligers en ca. 190 medewerkers is het
een begrip in de ‘Rosmalense’ samenleving; mensen kennen elkaar, medewerkers zijn betrokken en hebben meer dan gemiddelde aandacht voor de cliënten. Gastvrijheid en hoogwaardige
dienstverlening staan dan ook hoog op agenda van Annenborch.

Bij Annenborch draait het om wat alle mensen goed doet, elke dag, om zo gezond mogelijk
oud te worden en te blijven. Dit invulling geven om zo de gezondheid (en het levensgeluk!) van
ouderen in Rosmalen te bevorderen, is ervoor gekozen om te werken volgens vier
gezondheidsprincipes:

 • Lekker eten en drinken
 • Sociale contacten
 • Bewegen
 • Zin in de dag

         
Annenborch staat voor Un goeien aard en het zijn van een goede buur in de lokale en sociale samenleving van Rosmalen. Een betekenisvolle relatie aangaan, dat is waar Annenborch voor
staat. Medewerkers binnen Annenborch werken vanuit vier leidende kernwaarden: oprecht,
zorgzaam, enthousiast en gastvrij.

Ontwikkelingen
De kracht van Annenborch is tevens haar kwetsbaarheid. Als kleinschalige en persoonlijke
ouderen organisatie, hoogwaardige dienstverlening blijven bieden en toekomstbestendig 
zijn (en blijven), is een uitdaging. Dit met aankomende veranderde financieringsstromen en de
toename van complexe zorgvragen die niet alleen kunnen worden opgepakt.
De organisatie hierin meenemen is nodig om op efficiënte wijze sturing en inrichting te kunnen
geven aan de inhoudelijke opgave. Hier wordt dan ook met passie en gedrevenheid hard aan
gewerkt.

OVER DE RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Annenborch. De raad staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. Daarnaast heeft de directeur-bestuurder de verplichting om de raad van toezicht goedkeuring te vragen op onder meer de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (strategische) beleidsplannen. Vanuit haar rol staat zij open voor signalen vanuit de lokale samenleving en is zij alert op landelijke ontwikkelingen. De raad van toezicht bestaat uit drie leden (inclusief voorzitter).

De raad van toezicht volgt de governancecode voor de Zorg en vormt een collegiaal orgaan: ieder lid draagt verantwoordelijkheid voor alle aan de raad van toezicht toebedeelde taken. Van alle leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat ze voldoende beschikbaar zijn om de directeur-bestuurder terzijde te staan. Daarbij verstaan ze de kunst om tegelijkertijd evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en afstand, en waar nodig richting en ruimte te geven.

De raad van toezicht hanteert bij de uitvoering van haar rol de volgende uitgangspunten:

 • Lange termijn – continuïteit
 • Geschraagd Vertrouwen
 • Gericht op waarden
 • Op afstand dichtbij
 • Qua stijl: gericht op het dialoog.


Centraal hierbij staan: kwaliteit, ontwikkeling van zorg, personeel en financiën.

De raad van toezicht vergadert ten minste 6 maal per jaar met de directeur-bestuurder. 
Tenminste tweemaal per jaar vindt er overleg plaats met de medezeggenschapraad en eenmaal per jaar met de cliëntenraad. Thema bijeenkomsten vanuit de organisatie vinden veelal tijdens de
reguliere vergaderingen plaats.

Een voorzitter/lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij één herbenoeming mogelijk is. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk, kritisch en waar nodig complementair kunnen opereren. Een gemengde samenstelling van de raad (man/vrouw, leeftijd, etc.) is geen doel op zich maar kan een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de raad als geheel.

De raad van toezicht werkt met een remuneratiecommissie ten behoeve van werkgeverszaken.

De vacature ontstaat vanwege het verstrijken van de termijn per januari 2025. Daarmee is er ruimte om in te groeien in de rol.   

PROFIEL VOORZITTER
De raad van toezicht zoekt een betrokken en verbindende voorzitter. Makkelijk benaderbaar. Die vanuit natuurlijk leiderschap en gevoel voor nuance, stuurt en richting geeft. Die vanuit rust en overzicht ruimte creëert voor het voeren van het goede, professionele gesprek.
Iemand die omgevingssensitief is en luistervaardig, in staat om de huidige transparante en constructieve sfeer te behouden. Zowel binnen de raad, met de directeur-bestuurder als met de medezeggenschap (OR en Cliëntenraad). De voorzitter is eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder en is daarmee een belangrijke sparringpartner op strategisch niveau. Commitment en bereikbaarheid/beschikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor de rol van voorzitter.

De nieuwe voorzitter beschikt over een helicopterview en heeft een brede, strategische blik. Is  maatschappelijk georiënteerd en overziet het speelveld van ouderenzorg. Kan Annenborch positioneren en plaatsen in het brede maatschappelijke domein alsook in regionaal verband.

Beschikt over het vermogen om strategische (organisatie-brede) doelstellingen - in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen, zowel landelijk, regionaal als lokaal - te beoordelen.

Dit met aandacht voor de belangen van de verschillende stakeholders, en oog voor samenwerking binnen de stichting en met partners in de regio.

Gevraagde expertise:

 • Bestuurlijk
 • Bedrijfsvoering
 • Organisatieontwikkeling/algemeen management

De voorzitter heeft affiniteit met de (specifieke kenmerken van) regio en is netwerkvaardig.
Hij/zij staat dichtbij ouderenzorg en onderschrijft de missie, visie en doestellingen van Annenborch. 
       
Ervaring als toezichthouder op basis van de actuele governance code is een pré.
Evenals een relevant (regionaal) netwerk en ervaring als voorzitter.

PERSOONSKENMERKEN
Oprechte en betrokken teamspeler met natuurlijk overwicht. Verbindend en besluitvaardig.
Toegankelijk en zichtbaar wanneer nodig. Iemand met humor en relativeringsvermogen. Reflectief en omgevingssensitief.    

HONORERING
De vergoeding voor een voorzitter raad van toezicht is gebaseerd op de WNT klasse II.  

PROCEDURE-INFORMATIE
Deze werving & selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, adviseur bij VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie.

 • Cv-voordracht van potentieel passende kandidaten aan de opdrachtgever vindt
  op 25 januari 2024 plaats.
 • De gespreksronde met de raad van toezicht en directeur-bestuurder vindt plaats op
  1 februari 2024 vanaf 18.00 uur.
 • Aansluitend heeft de beoogd voorzitter twee separate gesprekken met zowel de medezeggenschapsraad als met de cliëntenraad.
  Deze vinden - onder voorbehoud - plaats op 5 februari 2024 om 15.00 uur en respectievelijk 16.00 uur.


De beoogde startdatum van de nieuwe voorzitter is het voorjaar 2024.

SOLLICITEREN
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via
nummer 06 – 86 86 34 37. Hebt u belangstelling om als voorzitter bij te dragen aan het verder
bouwen aan deze mooie organisatie, dan zien wij uw motivatiebrief en cv graag
vóór 8 januari 2024 tegemoet. Reageren kan via de volgende tekst: SOLLICITEER HIER!