Algemeen directeur - 38 uur - Terneuzen

PROFIELSCHETS ALGEMEEN DIRECTEUR LODEWIJK COLLEGE - FEBRUARI 2024

OVER HET LODEWIJK COLLEGE


Het Lodewijk College is een brede VO-school met circa 2.200 leerlingen en circa 200 fte in Terneuzen voor vmbo, havo en (tweetalig) vwo (atheneum en gymnasium). Daarnaast verzorgt de school de Eerste Opvang voor Anderstaligen (EOA). De vakmanschapsroute techniek wordt gedeeltelijk verzorgd in het Centrum voor TopTechniek (CTT). De school is gehuisvest op twee locaties: locatie Oude Vaart voor het vmbo en de EOA (respectievelijk 826 en 125 leerlingen) en locatie Zeldenrustlaan voor de havo en het (tweetalig) vwo (1.250 leerlingen).

De school is in 2018 ontstaan uit een fusie tussen het Zeldenrust-Steelantcollege en de Stedelijke Scholengemeenschap De Rede en maakt deel uit van de Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen (VO ZV). Naast de harmonisatie van de onderwijsorganisatie en de ondersteunende processen is de school enkele jaren geleden gestart met een transitie naar onderwijsteams, waarmee de school het eigenaarschap voor onder andere onderwijsontwikkeling, onderwijsuitvoering en kwaliteitszorg in de onderwijsteams wenst te stimuleren. Dit in lijn met het opgestelde professionele statuut.

BESTURINGSMODEL
Het Lodewijk College behoort tot de Stichting VO ZV. Deze Stichting bestaat uit vier scholen: het Reynaertcollege, Praktijkschool Hulst, het Zwin College en het Lodewijk College. De Stichting werkt met een raad van toezichtmodel waarbij het college van bestuur verantwoording aflegt aan de raad van toezicht.

Elke school wordt aangestuurd door een algemeen directeur die verantwoording aflegt aan het college van bestuur. Het Lodewijk College kent daarnaast twee locatiedirecteuren met daaronder meerdere teamleiders. De locatiedirecteuren zijn samen met de teamleiders verantwoordelijk voor de uitvoering en ontwikkeling van het school brede beleid op de locatie en de dagelijkse gang van zaken. De locatiedirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun onderwijsafdelingen en op onderdelen is een meer locatiegewijze aanpak mogelijk.

Het college van bestuur en de algemeen directeuren zetten zich in om meerwaarde te creëren door actief de samenwerking op te zoeken tussen de scholen. Zij tonen vooral een kwaliteit in sturing op visieontwikkeling en gedeeld commitment. De algemeen directeur heeft ruimte om, rekening houdend met het collectieve belang, een eigen profiel te creëren en onderwijs te organiseren dat past bij de ambities en mogelijkheden van de school.

MEDEZEGGENSCHAP/ADVIES
Het Lodewijk College beschikt over een medezeggenschapsraad bestaande uit 16 leden gekozen uit en door het personeel (acht) en uit en door de ouders/verzorgers (vier) dan wel leerlingen (vier). Tevens beschikt de school over een raad van advies (maatschappelijke partners) die fungeert als klankbord voor de algemeen directeur.

DE FUNCTIE
De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de aansturing van het management van het Lodewijk College. Hij/zij bepaalt binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van de Stichting de missie/visie van de school, het strategisch beleid en realiseert de vertaling daarvan in concrete doelstellingen. Vertegenwoordigt de school intern en extern en is eerste aanspreekpunt voor de medezeggenschapsraad.

OPDRACHT & PROFIEL ALGEMEEN DIRECTEUR
Het Lodewijk College heeft sinds de fusie flinke stappen gezet in het samenvoegen van twee scholen met een eigen identiteit naar één school met een nieuwe, ‘eigen’ identiteit. Daarmee ligt er een basis om verder te bouwen aan het verstevigen van het fundament. In de afgelopen jaren is door een focus op de samenvoeging en organisatiestructuur minder aandacht geschonken aan onderwijs(kwaliteit) en professionalisering. De school heeft recentelijk een breed gedragen en veelomvattend verbeterplan opgesteld dat de gewenste verbeteringen hierin omvat, gericht op duurzame onderwijsontwikkeling. De eerste aanzet van dit verbeterplan is gemaakt en vraagt de komende periode verdere implementatie. Dit uiteraard in samenwerking met de schoolleiding en het personeel van de school. Ontwikkeling en professionalisering zijn nodig om leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen en om medewerkers trots te laten zijn op de school waar ze werken.

Een heldere koers en visie (‘het verhaal’) is de basis voor al het denken en handelen. Een visie die met alle betrokken medewerkers wordt vertaald en geconcretiseerd voor alle lagen van de organisatie. Die door iedereen wordt herkend en eenduidig wordt nageleefd en uitgedragen. Een visie die ook voor de andere locaties herkenbaar is en zo bijdraagt aan de gezamenlijke opdracht van de Stichting en daarmee eveneens aan de regio. Strategisch vermogen om koers te bepalen en te houden is hierbij essentieel.

Vanuit affiniteit met onderwijs heeft de ideale kandidaat vanuit de maatschappelijke- en regionale ontwikkelingen een langetermijnvisie op de ontwikkeling van het Lodewijk College. Bewaakt deze visie waarin de school als belangrijk onderdeel binnen de Stichting opereert en antwoorden ontwikkelt op de relevante thema’s. Draagt een helder en toekomstgericht onderwijsconcept uit dat aansluit bij de Stichting en de regio en weet dit positief uit te nutten.

Naast leiderschap en kwaliteit van onderwijs, is een professionele bedrijfsvoering van belang; ondersteunende processen zoals HRM, financiën en ICT, dienen vooral ter ondersteuning van het primaire proces. Zodanig dat management op integrale wijze kan (bij)sturen en zo organisatiedoelen kan behalen. Een deel van de ondersteunende diensten is centraal georganiseerd.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen gaande over nieuwbouw op één nieuwe locatie die waarschijnlijk in 2028 haar intrede vraagt. De verdere inrichting van deze locatie vraagt aandacht van het management in het maken van de juiste keuzes om de school vanuit diverse oogpunten zo modern en aantrekkelijk mogelijk te maken.

Bovengenoemde opgave tot succes brengen, vraagt een besluitvaardige, zichtbare en verbindende algemeen directeur. Een boegbeeld die de organisatie verder brengt naar een professionele, ambitieuze en trotse onderwijsorganisatie. Iemand die het nieuw op te stellen schoolplan vertaalt, verder vorm geeft én effectueert. Die het goede behoudt en verbeteringen waar nodig doorvoert.

Een algemeen directeur met de blik naar buiten, die netwerken inzet en die samenwerkingsverbanden weet aan te gaan. Die op basis van gespreid leiderschap mensen enthousiasmeert en ontwikkelt in het tonen en nemen van eigenaarschap, wendbaarheid en resultaatgerichtheid. Die mensen coacht en uitdaagt/aanmoedigt tot ontwikkeling en samenwerking, daarbij ruimte en richting tegelijk geeft. Iemand met hart voor goed onderwijs, gedreven, stabiel en communicatief vaardig. In staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden. Een algemeen directeur die door een open en transparante wijze van handelen, het werken vanuit integriteit en vertrouwen weet te bevorderen. Die vanuit persoonlijkheid, natuurlijk overwicht en verbinding doelen tot succes brengt.

COMPETENTIES/VAARDIGHEDEN
De volgende rollen zijn van belang voor een optimale invulling van de functie:

Leiderschap 
Een zichtbare en toegankelijke algemeen directeur die de visie van het Lodewijk College aanvult daar waar nodig, concretiseert en voorleeft/uitdraagt. Mensen inspireert hun bijdrage te leveren. Die intrinsiek gemotiveerd is om in mensen te investeren en vanuit dat gegeven in staat is richting collega’s te spiegelen en te reflecteren en dit vanzelfsprekend ook te ontvangen. 

Visie
Neemt medewerkers mee in een proces om vanuit de missie/visie te komen tot een kwalitatief sterk en aantrekkelijk onderwijsaanbod dat aansluit op de Zeeuws-Vlaamse samenleving. Formuleert heldere verwachtingen en weet mensen daarin mee te nemen. Creëert een cultuur waarbij werken vanuit vertrouwen vanzelfsprekend is.

Resultaatgerichtheid
Stuurt vanuit de visie op het samen realiseren van doelen en is daarbij doelgericht, transparant, besluitvaardig en zorgt ervoor dat iets af is. Heeft daarbij oog voor de kwaliteit van het primaire proces. Bewerkstelligt verdere klantgerichtheid en dienstverlening naar alle stakeholders; leerlingen, ouders en alle samenwerkingspartners in Terneuzen en de regio. Komt zelf afspraken na en neemt verantwoordelijkheid. Is zich bewust van de publieke waarde die het Lodewijk College vertegenwoordigt.

Verbinder
De algemeen directeur is een verbinder zowel intern als extern tussen stakeholders en organisatie. Iemand die actief in contact is met collega’s, het college van bestuur en de regio. Een leider die ruimte geeft aan professionele medewerkers en die vertrouwen geeft. Een bruggenbouwer die samenhang en samenwerking bevordert.

FUNCTIE-EISEN

  • Academisch werk- en denkniveau;
  • Ruime ervaring als directeur, bij voorkeur in de publieke sector en een vergelijkbare (omvang) organisatie;
  • Ervaring in dan wel aantoonbare affiniteit met de onderwijssector;
  • Ruime ervaring met verbetertrajecten en het systematisch werken aan kwaliteit;
  • Ruime affiniteit met bedrijfsvoering en goed cijfermatig inzicht;
  • Externe oriëntatie en de bereidheid zich te bewegen in de Zeeuws-Vlaamse c.q. regionale
    netwerksamenleving.

PERSOONLIJKHEID
Boegbeeld. Vlot en soepel in omgang en communicatie. Toegankelijk en benaderbaar. People manager. Stabiel en energiek. Doorpakker. Onafhankelijk denker. Overtuigend en standvastig. Kan schakelen op alle niveaus.

ARBEIDSVOORWAARDEN
VO ZV biedt vanzelfsprekend een marktconform salaris. Daarnaast kent de Stichting interessante aanvullende arbeidsvoorwaarden passend bij de functie in dit unieke gebied. De functie wordt aangeboden op tijdelijke basis voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

PROCEDURE INFORMATIE
De werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, senior adviseur VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. De cv-voordracht van potentiële kandidaten vindt op dinsdag 26 maart 2024 plaats.

Relevante data:

  • De eerste gespreksronde met een benoemingsadviescommissie (BAC) vindt plaats op donderdag 4 april 2024 tussen 09.30 – 15.00 uur.
  • De tweede gespreksronde met een benoemingsadviescommissie (BAC) vindt plaats op woensdag 10 april tussen 12.30 – 17.00 uur.


De vacature wordt intern- en extern gelijktijdig opengesteld.
Een (ontwikkel)assessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure.

SOLLICITEREN
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Djamilla van der Heijden van VDH Selectie, telefonisch te bereiken via nummer 06 – 86 86 34 37.
Belangstelling in deze uitdagende en dynamische functie om het Lodewijk College in alle opzichten nóg verder te brengen? Reageren middels een motivatiebrief en cv kan vóór 10 maart 2024 via de volgende tekst: SOLLICITEER HIER!