Lid Raad van Toezicht - nevenactiviteit uur - Goes

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT VOOR KIBEO MAATSCHAPPELIJKE KINDEROPVANG & OMNIS KINDCENTRA - PRIMAIR ONDERWIJS - JULI 2024

KIBEO & OMNISSCHOLEN
Stichting Kibeo heeft een personele unie met Stichting Omnis. Dit betekent dat het lidmaatschap van de RvT van Omnis, tevens het lidmaatschap van de RvT van Kibeo inhoudt.

Kibeo
Bij kinderopvang Kibeo kan je kind terecht voor dagopvang, peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal of crèche) of buitenschoolse opvang. Ouders worden ontzorgd en kinderen ontwikkelen zich optimaal op basis van de diverse ontwikkelingsarrangementen. Dankzij een combinatie van opvang, begeleiding en talentontwikkeling biedt Kibeo kinderen een zo goed mogelijke toekomst. Met haar wijdvertakte netwerk zorgt zij ervoor dat kinderopvang toegankelijk blijft en een bijdrage levert aan de (economische) vitaliteit van het werkgebied.
Kibeo streeft naar groei; om meer kinderen te bereiken en met meer middelen aandacht te hebben voor innovatie en kwaliteit. Vanzelfsprekend betekent dit een optimale en efficiënte bedrijfsvoering, om zo veel als mogelijk de missie en visie te kunnen realiseren.

Omnis Kindcentra
De Omnis Kindcentra zijn gevestigd in de gemeente Borsele. Een gemeente met ongeveer 22.800 inwoners in 15 dorpen. De Omnis Kindcentra hebben in zes van deze kernen een school. Per augustus komt daar een school bij. In drie van de zes dorpen is de openbare school de enige school van het dorp. In Borssele, ’s-Gravenpolder en Heinkenszand zijn ook basisscholen van andere denominaties aanwezig. De dorpskernen liggen verspreid in een – geografisch gezien – vrij groot gebied.

De kernwaarden van Kibeo zijn: groei, samen en vertrouwd.
De kernwaarden van Omnis zijn: ‘optimaal ontwikkel- en leerresultaat’, ‘klaar voor de toekomst’ en ‘samen’.

OVER DE RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht van Kibeo/Omnis Kindcentra bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter. Zij heeft als primaire taak toezicht te houden op de uitvoering van het beleid door de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichtingen. De Raad van Toezicht staat hiernaast de bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De leden van de Raad van Toezicht zien erop toe dat advisering niet de toezichthoudende en goedkeuringstaak in de weg staat. Bij het houden van toezicht gaat de Raad van Toezicht uit van de vraag of de geldende wet- en regelgeving wordt gevolgd en of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap en de maatschappelijke doelstelling van de stichting.

De leden worden in principe benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij één herbenoeming mogelijk is. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk, kritisch en waar nodig complementair kunnen opereren. Er wordt gestreefd naar een gemengde samenstelling onder andere met betrekking tot geslacht, leeftijd en etniciteit. Zo ook ten aanzien van ervaring en achtergrond, persoonlijkheidsaspecten en beïnvloedingsstijlen. Diversiteit is een belangrijk uitgangspunt voor de raad, met als doel dat het een bijdrage levert aan het verhogen van de kwaliteit van de raad als geheel.

De Raad van Toezicht komt 6-7 keer per jaar in vergadering bijeen. Daarnaast zijn er jaarlijks tenminste 1-2 themamiddagen en in samenspraak ad hoc bijeenkomsten. De inzet wordt gemiddeld geschat op ongeveer 8 uur per maand. Voor beide stichtingen vinden de Raad van Toezicht-bijeenkomsten opeenvolgend plaats op dezelfde data.

De Raad van Toezicht werkt als collectief met integraliteit als uitgangspunt. Dit betekent dat er – behoudens een remuneratiecommissie – geen specifieke commissies zijn ingesteld. Van de leden wordt verwacht dat dat zij vanuit een brede blik op hoofdlijnen mee kunnen denken, sparren en adviseren. 

VAN ALLE LEDEN WORDT VERWACHT DAT ZIJ

  • Over inzicht en overzicht beschikken ten aanzien van het geheel van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en functie van de Raad van Toezicht.
  • Het vermogen en de houding om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan.
  • Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht te toetsen.
  • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur ingebrachte aangelegenheden.
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
  • Kennis hebben van de bestaande sectorale Governance Codes (Kinderopvang en Primair Onderwijs) en naleving hiervan.
  • Een juist evenwicht hanteren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand, waarbij zo nodig de grenzen in deze context worden opgezocht vanuit organisatiebelang.
  • Over zodanige ervaring en eigenschappen beschikken dat zo nodig of op verzoek van het bestuur extern een rol in het belang van de stichting vervuld kan worden.
  • Beschikken over een academisch werk- en denkniveau.


PROFIEL
Voor alle leden van de Raad van Toezicht van Kibeo/Omnis Kindcentra wordt verwacht dat zij beschikken over een brede, strategische en generalistische blik waarbij zij in staat zijn om beide Stichtingen te plaatsen in het brede perspectief van ‘maatschappelijk ondernemen’. En zich bewust zijn van de bijbehorende risico’s. De leden omarmen en onderschrijven de missie, visie van zowel Kibeo als Omnis Kindcentra met de bijbehorende ingezette groeiplannen van Kibeo. De leden zijn deskundige en professionele teamspelers met visie die actief en positief-kritisch meedenken over (de desbetreffende) inhoudelijk ontwikkelingen en speerpunten van de organisatie. Beschikken over een ondernemersgeest en hebben kennis van/ervaring met het reilen en zeilen van een grote organisatie.
De leden weten op verbindende wijze de rol te vervullen van sparringpartner voor het bestuur, zijn rolbewust en rolvast. De leden van de Raad van Toezicht zijn zelf-reflectief en verstaan de kunst om op basis van respect het échte gesprek met elkaar te voeren. En kunnen, op basis van ervaring en innovatief vermogen, anders denken en handelen.

Als lid Raad van Toezicht heb je aantoonbare ervaring in een bestuurlijke en/of toezichthoudende functie, bij voorkeur op basis van de huidige Governance Code.
Tevens kun je je vinden in het opgestelde toezichtkader van Kibeo en Omnis Kindcentra.
Je beschikt over inhoudelijke kennis van kinderopvang en onderwijs of hebt de bereidheid je dit eigen te maken. Een relevant (regionaal) netwerk is een pré.  

PERSOONSKENMERKEN
Een prettige, enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met gevoel voor ondernemen binnen een maatschappelijke context. Consistent in richting en besluitvorming. Strategisch en analytisch. Humor/relativeringsvermogen. Gericht op samenwerking en samenhang, gecommitteerd aan beschikbaarheid en bereikbaarheid.

HONORERING
Kibeo en Omnis Kindcentra hebben een eigen vergoedingsregeling en kan, indien gewenst, opgevraagd kan worden.
Omwille van de bereikbaarheid vinden vanaf 2025 de vergaderingen van de Raad van Toezicht
bij Kibeo in Dordrecht plaats.

PROCEDURE
Deze wervingsprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, adviseur bij VDH Selectie.
Zij verricht de voorselectie. Op 30 september 2024 worden alle potentieel passende kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd.

Het gesprek met de selectiecommissie - bestaande uit de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder als adviserend lid - vindt plaats op maandag 14 oktober 2024 tussen 13.00-17.00 uur.

Deelname aan een profielverkenning op basis van managementdrives, is onderdeel van deze wervingsprocedure en zal aansluitend worden ingezet.

SOLLICITATIE
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06 – 86 86 34 37. Heeft u belangstelling om als lid Raad van Toezicht bij te dragen aan het realiseren van de missie & visie van Kibeo en Omnis Kindcentra.  

Dan zien wij uw motivatiebrief en cv graag vóór 18 augustus 2024 tegemoet, reageren kan via de volgende tekst: SOLLICITEER HIER!
In verband met de vakantieperiode is een langere reactietermijn van toepassing.