Districtsmanager Markiezaten - 36 uur - Breda e.o.

PROFIELSCHETS DISTRICTSMANAGER MARKIEZATEN - VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - APRIL 2024

OVER VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Veiligheidsregio MWB) is een netwerkorganisatie. In onze regio werken 24 gemeenten, de brandweer, de politie, de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR) en het Openbaar Ministerie samen aan veiligheid en veerkracht. 
Veiligheidsregio MWB is ook een krachtige en gerespecteerde hulpdienst. Met onze brandweer-, crisisteams en centralisten staan wij 24/7 klaar om hulp te bieden. Samen met onze collega-hulpverleners en de gemeenten hebben we een krachtige crisisorganisatie staan. Onze brandweer biedt snel en daadkrachtig hulp, heeft slagkracht en houdt dat ook nog eens lang vol.  

VEILIGHEID: DYNAMISCH EN VOLOP IN BEWEGING!
De samenleving en onze omgeving veranderen in een razendsnel tempo. Dit is van invloed op ons functioneren als Veiligheidsregio. Fysieke veiligheid en de klassieke incidenten zijn niet meer ons enige aandachtsveld. De Veiligheidsregio heeft ook tot taak om bij andersoortige gebeurtenissen en ontwikkelingen een rol te nemen. Deze kan coördinerend, regisserend, ondersteunend of soms zelfs leidend zijn. Voorbeelden: opvang vluchtelingen, vuurwerkproblematiek, boerenprotesten en uiteraard de coronacrisis. Voorbeelden van niet zozeer fysieke maar maatschappelijke veiligheidsvraagstukken en -opgaven. Gebeurtenissen en ontwikkelingen waarbij het voorkomen en bestrijden van maatschappelijke ontwrichting en het bewaken en herstellen van de maatschappelijke continuïteit aan de orde zijn. Hierbij hoort ook het empoweren van de samenleving in weerbaarheid en zelfredzaamheid. 

Daarnaast spelen algemene trends als een veranderende arbeidsmarkt, de veranderende bevolkingssamenstelling, snelle technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, energietransitie en verduurzaming van de samenleving. Trends die ontegenzeggelijk ook invloed hebben op de manier waarop de Veiligheidsregio MWB zich moet voorbereiden op de toekomst.

DE ORGANISATIE
Samen met de algemeen directeur/regionaal commandant (AD/RC) en haar plaatsvervanger, twee districtsmanagers en twee sectorhoofden vorm je het Managementteam van de organisatie.
De AD/RC is verantwoordelijk voor de aansturing van de lijn, de plaatsvervangend AD/RC is in de rol van opdrachtgever verantwoordelijk voor organisatie-brede programma’s en projecten. De districtsmanagers zijn verantwoordelijk voor brandweerzorg in de regio en hebben Veiligheidsregio brede (beleidsinhoudelijke) portefeuilles. De sectormanagers zijn enerzijds inhoudelijk verantwoordelijk voor risico- en crisisbeheersing, en anderzijds voor bedrijfsvoering. De concerncontroller is adviserend lid en neemt vanuit die hoedanigheid deel aan MT-vergaderingen.

Bij Veiligheidsregio MWB werken dagelijks ongeveer 600 medewerkers en 1300 vrijwilligers met volle inzet en passie aan het veiliger maken van de regio. De organisatie kenmerkt zich als betrokken, gedreven en ontwikkelingsgericht. De cultuur is informeel en toegankelijk. Het is een lerende organisatie waar eigenaarschap en het nemen van initiatief oprecht welkom is. 

Bekijk het volgende filmpje: https://www.vrmwb.nl/organisatie/over-ons.

ONTWIKKELINGEN
Vanaf 2020 is de transitie naar een compacte, flexibele en wendbare netwerkorganisatie ingezet. Dit om aan te sluiten op de ontwikkeling van klassieke brandweerzorg naar moderne crisisbeheersing. Hierbij treedt de rol van de Veiligheidsregio prominenter naar de voorgrond en vraagt een Veiligheidsregio die sterk is in (extern) leiderschap en toekomstgericht samenspel. Ook de brandweer zal meer moeten participeren als onderdeel van de netwerkorganisatie in een breder domein van de veiligheid. Dit betekent een organisatie met deskundige medewerkers die hoogwaardige dienstverlening kunnen aanbieden en anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving. Wil de organisatie optimaal zijn toegerust voor de toekomst, dan zal in de komende periode blijvend aandacht nodig zijn voor thema’s als leiderschap en eigenaarschap (in navolging van het ingezette organisatieontwikkelingstraject). Als organisatie geaccepteerd positie kiezen tussen de vakmatige wens tot optimalisering van veiligheid enerzijds en de weging die gemeenten moet maken over proportionaliteit en integrale afweging anderzijds. Concern-denken, integraliteit en samenwerken (in- en extern) zijn hierbij essentiële uitgangspunten.

DISTRICT MARKIEZATEN
Markiezaten is één van de drie districten binnen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het gebied waarvoor het district verantwoordelijk is, telt 7 gemeenten (Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht) en bestaat uit 23 posten: drie met een 24-uurs beroepsbezetting (waarvan twee gecombineerd met vrijwilligers) en 20 posten die volledig met vrijwilligers draaien. Het district telt ongeveer 162 medewerkers  en 432 vrijwilligers.

Binnen het district kennen we de afdelingen Brandweerzorg en Techniek, Facilitair en Logistiek. De portefeuilles Operationeel Centrum Brandweer/Veiligheidsregio, Piketorganisatie en Techniek, Facilitair en Logistiek zijn toebedeeld aan het district Markiezaten. Over de positionering van het onderdeel Facilitair zal in de loop van 2024 een keuze worden gemaakt. Een portefeuillehouder is verantwoordelijk voor regiobrede (strategische) beleidsontwikkeling op het betreffende thema en vertegenwoordigt de regio in landelijke overleggen. Met een groot aantal risicovolle bedrijven (onder andere op het haven- en industrieterrein Moerdijk Haven), de vliegbasis Woensdrecht, spoor- en snelwegen, zorginstellingen en jaarlijks terugkerende grootschalige evenementen heeft het district een uitdagend risicoprofiel.

ALS DISTRICTSMANAGER MARKIEZATEN, WAT GA JE DOEN…
Als districtsmanager heb je de volgende verantwoordelijkheden:

 

 • Als MT lid ben je - vanuit het collectief - mede verantwoordelijk voor het uitzetten en realiseren vande strategische koers van Veiligheidsregio MWB. Je geeft invulling aan het beleidsplan en aan de veranderthema’s om de organisatie te versterken en wendbaarder te maken.
 • Je bent leidinggevende op strategisch niveau en eindverantwoordelijk voor je eigen organisatieonderdeel en een aantal belangrijke portefeuilles.
 • Je faciliteert en ontwikkelt je medewerkers.
 • Binnen de budgettaire randvoorwaarden en de inzet van mensen en materiële middelen, weet je op integrale wijze en in nadrukkelijke samenwerking met je collega MT leden, de doelen te realiseren;
 • Je kunt in de rol van opdrachtnemer verantwoordelijk zijn voor het realiseren van strategische, sector-overstijgende portefeuilles en/of projecten.
 • Je vertegenwoordigt Veiligheidsregio MWB binnen het district, binnen de VRMWB  en naar buiten.

OPDRACHT
Je bent het boegbeeld van het district en verantwoordelijk voor een adequate brandweerzorg. De brandweerzorg is volop in ontwikkeling en het is jouw verantwoordelijkheid om deze veranderingen door te vertalen en in goede banen te leiden. Je bent gesprekspartner voor de burgemeesters over de veiligheid en brandweerzorg in jouw district. Je vervult een operationele rol in de crisisorganisatie.

Je bouwt verder aan een sterk team, waarin verschillende vakdisciplines vertegenwoordigd zijn en waarin – met respect voor elkaars vak - samenwerken steeds vanzelfsprekender wordt. Samen met het team draag je de ontwikkelopgave uit en maken jullie het verschil om de organisatie en de collega’s verder te laten groeien.

Je draagt bij aan vernieuwing door medewerkers binnen kaders de ruimte te geven om de wereld van buiten naar binnen te halen. 

Naast de aansturing van het district vervul je een actieve rol binnen het MT in het realiseren van de koers van de organisatie inclusief de ingezette organisatieontwikkeling. Hierbij staan collegialiteit, samenwerken en feedback geven en ontvangen, hoog in het vaandel. 

WELKE KANDIDATEN PASSEN?
Naast de inhoudelijke opdracht die hoort bij deze functie zijn we vooral op zoek naar een inspirerende, resultaatgerichte en koersvaste leider én bouwer die op basis van natuurlijk overwicht de ingezette leiderschapsfilosofie onderschrijft, invulling geeft en uitdraagt. Je toont (persoonlijk) leiderschap, door invulling te geven aan de missie en kernwaarden van de organisatie.

Om deze doelen te bereiken weet je op basis van een heldere koers en richting, medewerkers te coachen, faciliteren en stimuleren in het nemen van initiatief en eigen verantwoordelijkheid.

Je herkent je in de competenties; samenwerkingsgericht, betrouwbaar, transparant en integer. Je schakelt makkelijk van strategisch naar operationeel niveau, zorgt voor verbinding en creëert snel vertrouwen.

Je beschikt over een meer dan gemiddeld reflectief vermogen. Geeft en ontvangt makkelijk feedback en schroomt niet het ‘echte’ gesprek te voeren. Je staat open voor voortdurende persoonlijke ontwikkeling. Je geeft ruimte voor tijd- en plaats-onafhankelijk werken, stuurt op slim en efficiënt werken en je omarmt integraal en digitaal werken. Je staat in nauw contact met medewerkers en samenwerkingspartners en je beschikt ruimschoots over omgevings- en bestuurlijke sensitiviteit, zowel in- als extern. Je werkt graag mee aan nieuwe kansen en uitdagingen. Dat vraagt om lef, een innovatieve blik en een helikopterview. Je hebt hart voor de brandweer en bent bereid om je in de vakinhoud te verdiepen.

Alle MT leden vervullen een piketfunctie binnen de VRMWB.

Voor alle MT leden gelden de volgende persoonskenmerken: concerndenkers met verbindend vermogen en natuurlijk overwicht, humor, teamspelers, resultaatgericht, toegankelijk, benaderbaar en koersvast. Praktisch met een zakelijke en bedrijfsmatige inslag.

BENODIGDE KENNIS EN ERVARING

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau, waarbij een relevant diploma de voorkeur geniet.
 • Ruime leidinggevende ervaring met oog voor talent.
 • Leiderschap gebaseerd op vertrouwen en waarbij je in staat bent richting en ruimte tegelijk te geven;
 • Ervaring met acteren in een organisatie fors in ontwikkeling.
 • Kennis van en aantoonbare affiniteit met het veiligheidsdomein en bij voorkeur de brandweer.
 • Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Het vermogen om de ontwikkelingen in de omgeving, zowel in- als extern, door te vertalen naar de organisatie als geheel en naar het ‘eigen’ organisatieonderdeel.
 • Visie vorming en strategisch vermogen.
 • Innovatief en procesmatig onderlegd.

ARBEIDSVOORWAARDEN
De functie is ingedeeld in schaal 15 (check min. € 6.089,- max € 8.521,- bruto op peildatum april 2024) bij een 36-urige werkweek. (het jaarsalaris bedraagt max. € 121.302,-bruto inclusief 18,63% IKB). Daarnaast ontvang je onder andere een thuiswerkvergoeding €3,- per dag en een budget om je thuiswerkplek goed in te richten. Je mag gebruikmaken van een dienstvoertuig.

Voor externe kandidaten: Er wordt een dienstverband aangegaan voor de duur van een jaar met de intentie dit om te zetten naar onbepaalde tijd.
Voor interne kandidaten: Het behoort tot de mogelijkheden dat de functie wordt gestart met een proefperiode van een jaar.

PROCEDURE INFORMATIE
Deze werving & selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, directeur/senior adviseur VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Het is de wens om de districtsmanager per 1 augustus of 1 september 2024 te laten starten.

Procedure informatie:

 • 1e gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op 3 of 4 juni 2024 (’s middags).
 • 2e gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op 10 juni 2024 (begin van de ochtend of ’s middags).
 • 3e gespreksronde met de adviescommissie vindt plaats op 17 juni 2024 van (’s middags).
 • Klikgesprek met een aantal burgemeesters vindt plaats op een nog nader te plannen moment.
   

De vacature wordt in- en extern tegelijk uitgezet.
Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

SOLLICITEREN
Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via
06 – 86 86 34 37 of via info@vdhselectie.nl. Heb je belangstelling dan zien wij graag je motivatiebrief en cv tegemoet voor 12 mei 2024.
Het uploaden van de brief en het cv kan via de volgende tekst: SOLLICITEER HIER!