Afdelingshoofd Ruimte / MT lid - 36 uur - Hilvarenbeek

PROFIELSCHETS AFDELINGSHOOFD RUIMTE / MT-LID GEMEENTE HILVARENBEEK

Stevige en toegankelijke verbinder met visie en overzicht. Autonoom in denken en handelen.

(Schaal 13 - voor excellente kandidaten is een toelage bespreekbaar)

__________________________________________________________________________________

OVER DE GEMEENTE HILVARENBEEK
Aan de rand van de Brabantse Kempen ligt de gemeente Hilvarenbeek. Een levendige gemeente met zes dorpskernen, waar het aantrekkelijk is om te wonen en leven. De inzet en betrokkenheid van inwoners is groot en zij hebben hun visie gegeven op de toekomst van onze gemeente. Dit is vastgelegd in de Toekomstvisie. Met 16.000 inwoners heeft Hilvarenbeek een landelijk karakter, met de groene Vrijthof als kloppend hart. Bij de gemeente Hilvarenbeek werken ongeveer 150 medewerkers. De organisatie is opgebouwd uit de afdelingen Samenleving, Ruimte en Dienstverlening.

Onze samenleving verandert in hoog tempo en vraagt een andere rol van de (lokale) overheid. Voor de gemeente Hilvarenbeek betekent dit dat zij actieve betrokkenheid van inwoners en initiatieven vanuit de samenleving stimuleert. Het hierop aansluiten van de gemeentelijke organisatie is essentieel. Dit om goed samen te werken met inwoners, en partners, te begrijpen wat er leeft en de dienstverlening op niveau te houden. Hilvarenbeek maakt graag het verschil voor haar inwoner.

Missie: samen met het bestuur en de samenleving creëren van, gelukkig wonen, werken en verblijven in de gemeente Hilvarenbeek.

Ontwikkelingen
Het realiseren van de missie krijgt vorm met het collegeprogramma, de organisatie goed laten aansluiten op de ingezette koers vraagt permanente organisatieontwikkeling.
Hiervoor wordt gewerkt aan een bestuursopdracht ‘organisatieontwikkeling’. Hierbij wordt de huidige organisatieontwikkeling herijkt om te komen tot een programma voor de komende jaren. Dit aan de hand van de evaluatie van het huidige programma (Samen Krachtig Vooruit), het onderzoek democratische vernieuwing, de nulmeting Ruimte en de verdieping op gesignaleerde cultuurpatronen.

Sturing & grip
De afgelopen jaren is gewerkt aan meer sturing en grip door het managementteam (MT). Dit heeft geleid tot een nieuw sturingsconcept. Belangrijkste verandering hierin is het verdelen van concerntaken over het gehele MT. Daarmee is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan waarbij ieder MT-lid verantwoordelijk is voor de resultaten over het gehele concern.

De organisatie van Hilvarenbeek wil een lerende organisatie zijn die werkt volgens het principe van de PDCA-cyclus (plan-do-check-act cyclus). Dit in combinatie met Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren. Doel daarbij is dat teams en individuele medewerkers met elkaar SMART doelen formuleren en elkaar aanspreken op resultaat. Er wordt in toenemende mate programmatisch gewerkt op basis van een procesaanpak. Projectmatig werken vindt plaats volgens de PMC-methodiek. Zoveel mogelijk samen en over de afdelingen heen: integraal en in samenhang.  

AFDELING RUIMTE
De afdeling Ruimte bestaat uit ca. 55 medewerkers en is verantwoordelijk voor de volgende beleidsterreinen:

 • Buitendienst
 • Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen
 • Veiligheid, Toezicht & Handhaving
 • Openbare Werken en Afvalinzameling
 • Economische Zaken, Toerisme en Recreatie
 • Verduurzaming en Energietransitie

De teams Buitendienst, Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen en Veiligheid, Toezicht & Handhaving worden aangestuurd door een teamleider.
De overige medewerkers vallen onder directe verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd.

Opgave/opdracht
De opgave voor het afdelingshoofd Ruimte is het door-ontwikkelen van de afdeling naar een toekomstgerichte en effectieve afdeling. Een afdeling die aansluit op de veranderende samenleving en de veranderende rol van de overheid. Vanuit de gedachte dat de basis op orde is, vraagt het realiseren hiervan een overzichtelijke, gestructureerde afdeling met grip en sturing. Waar medewerkers vanuit transparantie en zelfvertrouwen werken aan eigenaarschap en rolhelderheid. Met daarbij een zo optimaal mogelijke bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Voor het afdelingshoofd betekent dit - in nauwe samenwerking met de teamleiders - het creëren van overzicht en helderheid. In structuur, werkzaamheden en in koers. Taken en rollen zijn transparant en duidelijk. Zo ook de (werk)processen. Ze worden geborgd en nageleefd.

Uitwerking geven aan de maatschappelijke- en bestuurlijke opgave, weergegeven in het collegeprogramma, gebeurt langs de lijn van projectmatig werken. Je zorgt ervoor dat capaciteit, mensen en middelen in balans zijn met de ambitie en stuurt bij daar waar nodig. Zodanig dat er, in samenspraak met het bestuur, de juiste prioriteiten en realistische inhoudelijke keuzes kunnen worden gemaakt.

Het afdelingshoofd zorgt voor inbedding van nieuwe ontwikkelingen en weet medewerkers op motiverende wijze mee te nemen in veranderingen. Als lid van het managementteam lever je een bijdrage aan de ontwikkeling naar een eigentijdse organisatie en geef je invulling aan de (gezamenlijke) concernverantwoordelijkheid. Je bevordert de integraliteit door actief de samenwerking te zoeken met je collega’s van Samenleving en Dienstverlening. De gemeente Hilvarenbeek werkt intensief samen met de gemeenten Goirle en Oisterwijk. Als afdelingshoofd ruimte ben je in deze samenwerking een belangrijke trekker en gesprekspartner voor jouw collega’s in het domeinoverleg Ruimte. Jij initieert samenwerkingsprojecten en stimuleert jouw medewerkers hieraan deel te nemen.

DE FUNCTIE
Als afdelingshoofd Ruimte geef je leiding aan de afdeling en ben je integraal verantwoordelijk voor het afdelingsbeleid, met bijbehorende producten, en de inbreng van de afdeling in gemeente brede processen. Je zorgt voor een planmatige vertaling van politiek-bestuurlijke wensen en verwachtingen in beleids- en uitvoeringsprogramma's. Je bent (ambtelijk) opdrachtgever voor projecten. Je bent inhoudelijk betrokken bij het werk van de afdeling, je weet wat er binnen je afdeling speelt en hebt een visie op de beleidsvelden. Vanuit deze inhoud coach en inspireer je medewerkers van de afdeling. Je stimuleert medewerkers in hun eigen verantwoordelijkheid en maakt afspraken voor te leveren prestaties. Je hebt hierbij een scherp oog voor signalen uit de politiek, het bestuur, de organisatie en de samenleving. Je onderhoudt op actieve wijze de functionele relaties (bestuur/ambtelijk) en netwerken (andere overheden, maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen, inwoners, private ondernemingen). Je weet betrokken portefeuillehouders in positie te brengen en te houden.

Samen met de gemeentesecretaris en je collega afdelingshoofden draag je in het MT verantwoordelijkheid voor de koers van de organisatie. Het MT functioneert op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor elkaars rollen. Vanuit die hoedanigheid heeft ieder MT lid specifieke aandachtsgebieden. Deze worden bij de komst van het afdelingshoofd Ruimte herijkt en zo nodig opnieuw verdeeld.  

De ideale kandidaat brengt mee …
Een stijl van leidinggeven die als mens- en resultaatgericht kan worden getypeerd. Je weet mensen daadwerkelijk te bereiken. Je hebt aandacht voor en toont betrokkenheid bij medewerkers, hebt inzicht in de inhoud van het werk, bent besluitvaardig en toont daadkracht. Je gaat op een  prettige maar duidelijke wijze het gesprek met de ander aan. Je ontvangt en geeft makkelijk feedback. Je bent in staat om, samen met medewerkers, doelen te formuleren en de daaruit voortkomende activiteiten te plannen, te organiseren en bij te sturen. Hierbij werk je gestructureerd en planmatig, je weet vanuit je visie en helicopterview de juiste prioriteiten te stellen in onderlinge samenhang. Je stimuleert een open, professionele houding van medewerkers naar elkaar, naar de andere afdelingen, naar het bestuur en de samenleving in Hilvarenbeek. Je vertrouwt op de expertise van medewerkers en voert het échte gesprek wanneer nodig. Je bent hard op inhoud en zacht op de relatie. Je vervult een voorbeeldfunctie; bent betrouwbaar, integer en loyaal. Komt afspraken na. Je hebt visie, bent innovatief en durft keuzes te maken. Je weet de afdeling Ruimte goed te positioneren.

Naast de eigen organisatie ben je een volwaardig gesprekspartner voor je collega’s in de regio. Je weet buiten te verbinden met binnen. Je benut kansen om (sub)regionaal samen te werken en staat open voor nieuwe samenwerkingen.

PERSOONSKENMERKEN
Een enthousiaste, van nature stevige persoonlijkheid en verbinder. Communicatief vaardig. Oprecht, vriendelijk en toegankelijk. Scherp in analyse. Heeft overzicht en ziet de samenhang der dingen. Is ‘conceptueel’ oplossingsgericht. Is transparant en to-the-point en hakt knopen door wanneer nodig. Schakelt op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.

FUNCTIE-EISEN

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ruime leidinggevende ervaring;
 • inzicht en gevoel voor maatschappelijke verhoudingen;
 • goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk inlevingsvermogen;
 • analytisch en strategisch denkvermogen;
 • ervaring en affiniteit met het ruimtelijk domein en met de beleidsterreinen van de afdeling;
 • visie op de toekomstige ontwikkelingen binnen het lokaal openbaar bestuur;
 • visie op het vormgeven en realiseren van (nieuwe) ontwikkelingen in een dynamische omgeving;
 • aantoonbare ervaring met/kennis van projectmatig- en programmatisch werken.


ARBEIDSVOORWAARDEN
Het salaris bedraagt max. € 7.417,- bruto per maand (salaristabel per 1 oktober 2024) op basis van een 36-urige werkweek. We beschikken over een goede pensioenregeling, daarnaast ontvang je 17,05% Individueel Keuzebudget. Je kunt zelf bepalen wat je hiermee wilt doen, bijvoorbeeld tussentijds uitbetalen of meer vrije dagen kopen. Voor excellente kandidaten is een (arbeidsmarkt)toelage bespreekbaar. 

PROCEDURE
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden van VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. De cv voordracht van potentiële kandidaten aan de opdrachtgever vindt 21 mei 2024 plaats.

De volgende data zijn gereserveerd:

 • De 1e gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op 30 mei 2024
  tussen 09.30-12.30 uur.

 • De 2e gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op 5 juni 2024

    tussen 09.00-12.00 uur.

 • De 3e gespreksronde met de adviescommissie vindt plaats op 13 juni tussen 13.00-16.00 uur.


Deze wervingsprocedure wordt in- en extern gelijktijdig opengesteld. 
Een (ontwikkel)assessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure.

SOLLICITEREN
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden / adviseur VDH Selectie, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37.
Heb je belangstelling in deze boeiende functie dan zien wij je cv en motivatiebrief graag
vóór 12 mei 2024 tegemoet.
Reageren kan via de volgende tekst: SOLLICITEER HIER!