Strategisch adviseur Asset Management en Infrastructuur Waterketen - 36 uur uur - Roermond

OVER WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG  

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) produceert gezuiverd afvalwater en doet dit door het afvalwater te transporteren en te zuiveren en ontwaterd slib te drogen. Het afvalwater is afkomstig van circa 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 Limburgse bedrijven die zijn aangesloten op het rioolstelsel. Jaarlijks produceert WBL 150 miljoen m³ gezuiverd afvalwater en 100.000 ton zuiveringsslib en vormt hiermee een belangrijke schakel in de waterketen.

 

WBL heeft innovatie en duurzaamheid hoog op de agenda staan. Met als uitgangspunt om dit tegen zo laag mogelijke kosten te doen. De door het Waterschapsbedrijf Limburg ontwikkelde modulaire zuiveringsinstallatie Verdygo is een voorbeeld van innovatie dat kan bijdragen aan nieuw ontwerp van de waterketen. WBL is de uitvoeringsorganisatie van Waterschap Limburg. Bij WBL werken circa 164 mensen waarvan de helft werkzaam is in het kantoorgebouw te Roermond; de andere helft werkt verspreid over de provincie Limburg op een van de 17 zuiveringsinstallaties.

 

De kernwaarden van WBL zijn: ondernemerschap, klantgerichtheid en vakmanschap.

Het eindresultaat: duurzame winst voor mens en milieu. 

 

(ORGANISATIE) ONTWIKKELINGEN

WBL staat voor de uitdagende opdracht om de bedrijfsvoering te innoveren en te verduurzamen. Hierbij is procesgericht werken het centrale uitgangspunt. Daarbij ligt de kracht in het denken vanuit de samenhang van de werkzaamheden en processen.

Om dit te realiseren is ‘operatie Waterkracht’ bedacht en gestart. Op basis hiervan werkt WBL aan een organisatie-ontwikkelingstraject met de volgende doelstellingen: 

·       het versterken van de executiekracht;

·       het versterken van de strategie- en innovatiekracht;

·       het versterken van de samenwerking in de waterketen;

·       een meer toekomstbestendige organisatie, flexibel en wendbaar. 

 

Het realiseren van operatie Waterkracht vraagt een organisatievorm die daar meer ondersteunend aan is. De nieuwe structuur bestaat uit naar 3 sectoren, 7 afdelingen en 4 teams:

1.      Strategie & innovatie

2.      Operatie & onderhoud (4 afdelingen en 4 teams)

3.      Bedrijfsondersteuning (3 afdelingen)

 

De sectoren worden aangestuurd door een sectordirecteur, de afdelingen door een manager en de teams voor een teamleider. De algemeen directeur vormt samen met de drie sectordirecteuren de directie van de organisatie. De drie directeuren zijn aangesteld, de overige bemensing hiervan is nog volop in gang.

 

DE SECTOR STRATEGIE & INNOVATIE / HET TEAM

De strategisch adviseur maakt onderdeel uit van de sector Strategie & innovatie. Deze sector is verantwoordelijk voor de strategische inhoudelijke sturing, opstellen van programma’s en projecten, initiëren van innovatie-activiteiten en bewaking van de realisatie van de PDCA-cyclus op strategisch niveau. De sector bepaalt en voert de regie over de toe te passen strategie ter realisering van de missie, visie en ambitie van de organisatie. Daarnaast behartigt de sector de vertaling van de strategie naar tactische keuzes om goed zicht te hebben op alle programma’s en projecten zodat kan worden (bij)gestuurd. Het takenpakket van deze sector omvat in hoofdlijnen de strategische advisering, behartiging van de planning & control cyclus, behartiging van portfoliomanagement, asset management en innovatie op strategisch niveau.

 

Het realiseren van de doelstelling van de sector vraagt scherp inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en goed contact heeft met in- en externe stakeholders en deskundigen. Het team strategisch adviseurs bestaat momenteel uit 2 personen.

 

DE WERKZAAMHEDEN

Als strategisch adviseur ben je verantwoordelijk voor het strategische thema ‘Asset Management en Infrastructuur Waterketen’. Je ontwikkelt visie op en geeft richting aan toekomstbestendig assetmanagement en transitie van de huidige infrastructuur. Je ontwikkelt, samen met inhoudelijk deskundige collega’s, de optimale mix van prestaties, risico’s en kosten. Daarnaast zoek je mogelijkheden om door middel van ketenintegratie en vernieuwende (decentrale) zuiveringsconcepten en bouwwijzen bij te dragen aan de bestuurlijke ambities van het Waterschapsbedrijf (schoon water, duurzaamheid, kostenbeheersing).

 

Als strategisch adviseur zorg je voor de integraliteit ten aanzien van alle aspecten die met infrastructuur van doen hebben. Vanuit je rol zorg je ervoor dat, in afstemming met collega’s en externe partners, resultaten behaald worden. Je bent bekend met landelijke ontwikkelingen op het vakgebied en weet deze te vertalen naar kansen en mogelijkheden. Hierin ben je proactief adviserend, enthousiast en op gepaste wijze vasthoudend. Je kunt schakelen op meerdere niveaus, zowel in- als extern. Je legt nieuwe en onderhoudt bestaande contacten met externe partijen zoals de waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijf WML, kennisinstellingen en bedrijfsleven en bent een volwaardig gesprekspartner. Je bevordert een open uitwisseling van kennis en smeedt strategische samenwerkingsrelaties door verschillende partijen en belangen aan elkaar te verbinden.

 

FUNCTIE-EISEN, KENNIS EN VAARDIGHEDEN

  • Een afgeronde relevante opleiding op WO-niveau, bijvoorbeeld technische planologie of technische bestuurs- of bedrijfskunde; ervaring, persoonlijkheid en competenties/vaardigheden zijn relevanter dan de opleiding.
  • Ervaring met strategische beleidsadvisering, inclusief het inrichten van de processen en het implementeren ervan.
  • Ervaring met de vertaling van operationele belangen naar tactische en strategische thema’s en andersom.
  • Ervaring met lange termijn investeringscalculaties en het opstellen van value cases. Goed bekend met live cycle costing, beslismodellen en ISO 55001.
  • Bij voorkeur ervaring op het gebied van infrastructuren in transitie en/of (water)ketensamenwerking.
  • Goed ontwikkeld analytisch vermogen en ervaring met het beoordelen van bestuurlijke vraagstukken;  
  • Netwerkvaardigheden gericht op het ontwikkelen van effectieve allianties, maar ook het kunnen zien van kansen, weten te initiëren en inspireren en vervolgens ook beweging te organiseren;
  • Teamspeler, gericht op het op elkaar afstemmen van belangen en daarbij oog houdend voor het doel en de te volgen koers.
     

COMPETENTIES

Helicopterview, visievorming, strategisch vermogen, samenwerkingsgericht, organisatie-en politiek-bestuurlijk sensitief, daadkrachtig, proactief, initiatief. De kandidaat is in staat om zowel conceptueel als buiten kaders te kunnen denken en beschikt over meer dan gemiddelde affiniteit met water en techniek.

 

HET AANBOD

Kom werken in een high performance organisatie. Onze mensen zijn het hart van ons bedrijf. Daarom bieden we al die faciliteiten die ertoe bijdragen dat jij je werk optimaal en met plezier kunt doen. Dat geldt niet alleen voor de werkomstandigheden maar ook voor het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Jouw aanstelling is voor de duur van 12 maanden met de intentie tot een vaste aanstelling bij goed functioneren. Je salaris (incl. individueel keuze budget van circa 20%) is maximaal circa € 80.270 bruto per jaar. Je werkweek is 36 uur met als basisstandplaats ons kantoor in Roermond.

 

PROCEDURE

De werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & Van der Heijden. Voor meer informatie over de vacature, kun je contact opnemen met haar via 085-0479149.

Begin maart worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd. Daarna vindt de eerste gespreksronde bij de opdrachtgever plaats en aansluitend het (selectie)assessment. Bij een positief assessment, vinden direct de tweede en derde gespreksronden bij de opdrachtgever plaats. 

 

SOLLICITEREN

Heb je interesse dan zien wij je reactie graag vóór 15 februari aanstaande tegemoet.