Directeur-Bestuurder - 36 uur uur - Oosterhout

OVER BIBLIOTHEEK THEEK 5

Een is een maatschappelijke, actieve en betrokken bibliotheek. En het is een veranderende bibliotheek in een veranderende samenleving: dát is Bibliotheek Theek 5! Zij maakt kennis- en talentontwikkeling mogelijk voor de 165.000 inwoners van ons werkgebied in Noord-Brabant. Zodat iedereen kan meedoen en bijdragen aan de informatiesamenleving.

 

Theek 5 heeft elf bibliotheekvestigingen in de gemeenten Oosterhout, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en Baarle-Nassau/Baarle-Hertog. In Alphen-Chaam wordt het programma ‘de Bibliotheek op school’ uitgevoerd en in Oosterhout heeft Theek 5 de verantwoordelijkheid voor de VVV. Daarnaast levert Theek 5 diensten aan andere bibliotheken en culturele instellingen. Onder andere op het gebied van planning & control, ICT-dienstverlening, en aanschaf van boeken en andere media.

 

MISSIE/VISIE

Bibliotheek Theek 5 draagt bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van het individu en van de samenleving. Men wil inwoners stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de kennis- en informatiesamenleving.

Hierbij ontwikkelt zij zich tot een moderne sociaal-culturele marktplaats op plekken die toegankelijk en  laagdrempelig zijn, zonder commercieel karakter. Op deze wijze biedt zij meerwaarde op sociaal-cultureel vlak in stad, wijk en dorp, en draagt men wezenlijk bij aan gemeenschapsvorming en cohesie.

 

DE ORGANISATIE

Theek 5 kent een eenhoofdige directeur-bestuurder en werkt volgens het Raad van Bestuur – Raad van Toezichtmodel. Samen met een manager bedrijfsvoering en een manager marketing vormt de directeur-bestuurder het managementteam. De organisatie is ingedeeld in een aantal teams: jeugd, mediawijsheid, communicatie, specialisten en collectie. Daarnaast kent zij een programmateam, een team bedrijfsvoering en de zes teams gekoppeld aan de bibliotheeklocaties.

 

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen en de inhoudelijke en financiële resultaten van de bibliotheek. Hij of zij is belast met het integraal management met het zwaartepunt op ontwikkeling van het strategisch beleid. Deze opdracht wordt bewaakt door de Raad van Toezicht. Die volgt het beleid en de ontwikkeling van de organisatie op afstand, en heeft als ‘sparring partner’ een adviserende functie.

De organisatie beschikt over 75 (42 fte) medewerkers en 220 vrijwilligers. Zij kent een open cultuur, betrokken en sociaal die door nieuwkomers ervaren wordt als een warm bad. Er wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke en professionele ontwikkeling om te komen tot een de Bibliotheek Nieuwe Stijl.

 

ONTWIKKELINGEN

Om de missie/visie te bereiken, heeft Theek 5 de afgelopen jaren hard gewerkt aan de transitie van een traditionele naar een maatschappelijke bibliotheek.

Uitgangspunten bij deze nieuwe koers zijn:

1.      Van collectie naar connectie

2.      Sterke relatie tussen fysiek en digitaal

3.      Gevoel voor en aansluiten bij de omgeving

4.      Ruimte voor innovatie

5.      Een ondernemende houding

6.      Imagoverandering

 

De reorganisatie in 2016 (inclusief structuurwijziging) heeft deze ontwikkeling ondersteund. Kwaliteit is hierbij uitgangspunt.

Het realiseren van de missie, visie en uitgangspunten gaat via drie programmalijnen:

·       taal- en leesbevordering

·       zelfredzaamheid & participatie

·       een leven lang leren

 

De eerste aanzetten voor de uitvoering van de programmalijnen zijn gemaakt, echter doorontwikkeling c.q. herijking is nodig om aan te blijven sluiten op maatschappelijke ontwikkelingen en wenselijke effecten te kunnen bereiken.

 

Naast genoemde herijking wil de organisatie grote stappen maken. Zo wordt komend jaar stevig ingezet op de zichtbaarheid (en bereikbaarheid) van Theek 5, de nieuwe rol en expertise van de organisatie bij alle gebruikers en ketenpartners middels de juiste inzet van PR/marketing. 

Wil men actief de omgeving - inwoners en organisaties binnen de betreffende gemeenten – betrekken bij de invulling, en zo mogelijk ook realisatie van de programmalijnen. Ook vindt de komende jaren in verschillende gemeenten nieuwbouw dan wel verbouw plaats.

 

Samen met gemeenten, maatschappelijke partners en inwoners werkt men aan een toekomstgerichte bibliotheek: in 2025 is Bibliotheek Theek 5 een knooppunt van kennis. Een moderne sociaal-culturele marktplaats en het kloppend hart van de gemeenschap. Met als basis de publieke waarden: onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en pluriformiteit.

 

Voor meer informatie over de ambitie en transitie verwijzen wij u naar de website www.theek5.nl. Het Beleidsplan “De bibliotheek in transitie” en Jaarverslag 2017.

 

FUNCTIE

De directeur-bestuurder is een inspirerend, authentiek leider die politiek bewust is. Die de organisatie richting en sturing geeft vanuit een strategische, bedrijfsmatige en innovatieve focus. Die werkt vanuit onze kernwaarden Trots, Innovatie en Samenwerken en deze internaliseert bij medewerkers. Een gedreven visionair. In staat om het goede te behouden en door te ontwikkelen waar nodig.

 

Hij/zij beschikt over een hedendaagse leiderschapsstijl; coachend, inspirerend en faciliterend. Is verbindend en heeft oprechte interesse in mensen. Neemt medewerkers op bevlogen wijze verder mee in de ingezette koers, prikkelt ze tot het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid. Brengt mensen verder brengt in het uitoefenen van de professionele rol waarbij zichtbaarheid en het geven van feedback vanzelfsprekend wordt.

 

De persoon heeft ondernemerszin, denkt in kansen en mogelijkheden. Met een bedrijfsmatige en zakelijke blik. Is duidelijk zichtbaar bij subsidieverstrekkers en (regionale) ketenpartners, en participeert actief in landelijke netwerken. Schakelt soepel op alle lagen en op operationeel, tactisch en strategisch niveau. 

 

OPDRACHT

De directeur-bestuurder heeft als voornaamste opgave om de nieuwe rol van Theek 5 en haar toegevoegde waarde, nog meer herkenbaar en zichtbaar te maken. Dit vraagt herijking/doorontwikkeling van het huidige beleidsplan en betekent het actief betrekken (en faciliteren) van alle ketenpartners en afnemers/gebruikers om in het hart van de samenleving te staan. Het inzetten c.q. verleiden aanboren van bestaande netwerken en zo mogelijk aanboren van een nieuw netwerk op bestuurlijk niveau is daar onderdeel van. Zowel binnen de publieke sector als binnen het bedrijfsleven. Het creatief nadenken over alternatieve geldstromen is een actueel item en mag verder uitgediept worden.

Vanzelfsprekend zal de organisatie op het gebied van competenties, processen en bedrijfsvoering op deze ontwikkeling moeten aansluiten. Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij/zij de medewerkers hierin meeneemt. Dit vraagt visie en focus, doelgerichtheid en  gezamenlijkheid.

 

FUNCTIE-EISEN

 • Is in staat de verbinding aan te gaan met andere partijen en om op zakelijke wijze als ambassadeur, belangenbehartiger en onderhandelaar van de organisatie op te treden.
 • Is een uitstekende netwerker, iemand die kansen ziet en benut. Iemand die visie en ideeën weet over te brengen waardoor anderen in beweging komen.
 • Geeft richting aan de interne organisatie en zorgt samen met de manager bedrijfsvoering, programmamanager, HRM-adviseur voor betrokkenheid en draagvlak bij medewerkers en vrijwilligers.

 

KENNIS EN ERVARING

 • Aantoonbare affiniteit met de rol van de bibliotheek. Hart voor en visie op de bibliotheek nieuwe stijl.
 • Ervaring met het (en het vermogen om te) werken, beïnvloeden en onderhandelen in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
 • WO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld in bedrijfseconomische richting
 • Goed gevoel voor de bedrijfsvoeringsfuncties en gedegen bedrijfsmatig inzicht.
 • Ervaren manager met een coachende stijl van leidinggeven, in staat diverse managementstijlen in te zetten.
   

PERSOONLIJKHEID / COMPETENTIES / VAARDIGHEDEN

 • Betrokken, inspirerend en verbindend leider met natuurlijk gezag.
 • In staat om tegelijk ruimte en richting te geven.
 • Handelen in kansen en mogelijkheden (ondernemerschap).
 • Heeft oog voor talent en weet goed te stimuleren en motiveren.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

Het salaris bedraagt € 75.000,- bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) op basis van een 36-urige werkweek. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar waarna bij wederzijdse tevredenheid de overeenkomst wordt omgezet naar onbepaalde tijd. Theek 5 heeft een uitstekende werkomgeving en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.

 

Gelet op het belang van regionale samenwerking, hecht Theek 5 veel waarde aan een veelvuldige aanwezigheid van de directeur-bestuurder in het werkgebied. Woonachtig zijn in de directe omgeving van Bibliotheek Theek 5 is dan ook wenselijk, dan wel de bereidheid om naar de regio te verhuizen. Het bijwonen van (relevante) bijeenkomsten c.q. netwerken vraagt daarnaast regelmatige aanwezigheid in de avonduren en weekenden.

 

PROCEDURE

Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & Van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. Begin december worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd. De gespreksronden bij de organisatie zijn medio december en bestaan uit twee gesprekken met een selectiecommissie bestaande uit de voorzitter en vice voorzitter van de Raad van Toezicht. De 2e gespreksronde participeert ook de manager Bedrijfsvoering. Het streven is de nieuwe directeur-bestuurder februari/maart 2019 te laten starten. Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure.

 

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Hebt u belangstelling in deze boeiende functie dan zien wij uw reactie graag vóór 16 november aanstaande tegemoet via de button: solliciteer hier!