Algemeen Directeur - 36 uur uur - Noord-Holland

Besluitvaardige en verbindende leider die de werkorganisatie BUCH verder brengt in de ontwikkeling naar een strategische, flexibele en trotse organisatie die de vier besturen, de inwoners en ondernemers optimaal bedient.

 

DE BUCH

De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Vier zelfstandige gemeenten (ruim 100.000 inwoners), met één gezamenlijke ambtelijke organisatie per 2017. En dat in een groen gebied aan de kust van Noord-Holland, tussen zee en Alkmaardermeer, rijk aan strand, duinen, bos en polder. Met als unieke plekken onder meer het kunstenaarsdorp Bergen en eiland De Woude. Natuur, landschap en uitstekende faciliteiten voor recreatie staan dan ook centraal in de BUCH.

 

Missie en visie

De BUCH werkorganisatie heeft de ambitie om een toekomstgerichte organisatie te zijn die inwoners bereikt door zich dichtbij hen te organiseren en op die wijze hen tot een zelfregulerende en zelf-creërende samenleving stimuleert. Dit door 24/7 bereikbaar te zijn, door zich dichtbij de inwoners te organiseren, door op interactieve wijze met de samenleving in gesprek te zijn en door zich flexibel, dynamisch en innovatief op te stellen. Een organisatie die daarin op een effectieve, efficiënte en professionele wijze, faciliterend en stimulerend optreedt. Hierbij heeft zij de ambitie om Top Dienstverlener te zijn.

 

De BUCH werkorganisatie is een gemeenschappelijke regeling (GR). Aan het hoofd van de organisatie staat het bestuur met daaronder een algemeen directeur die eindverantwoordelijk is voor de organisatie. De algemeen directeur legt verantwoording af aan het bestuur. De vier gemeenten hebben elk een eigen gemeentesecretaris die samen de raad van secretarissen gaan vormen.

 

BUCH BESTUUR

Het BUCH bestuur bestaat uit acht leden, per gemeente neemt een burgemeester en een wethouder deel. Vanuit het bestuur wordt een voorzitter gekozen. Het voorzitterschap rouleert tweejaarlijks. 

 

BUCH MT

De algemeen directeur vormt samen met de domeinmanagers het managementteam van de BUCH. De algemeen directeur is voorzitter van dit team.

 

GEMEENTESECRETARISSEN

De vier gemeentesecretarissen vervullen in de gemeente de ‘eigen’ natuurlijke rol en vormen vanuit de rol van opdrachtgever, de verbinding tussen het college en de BUCH werkorganisatie.

 

BUCH ORGANISATIE

Bij de BUCH werkorganisatie werken circa 800 medewerkers en is verdeeld in zes domeinen:

·       informatisering & automatisering

·       inwoners & ondernemers

·       ruimtelijke ontwikkeling

·       samenleven

·       beheer openbare ruimte

·       bedrijfsvoering

 

De BUCH werkorganisatie werkt op basis van vier principes:

·       resultaatgericht werken

·       kennis en ervaring bepalen jouw waarde

·       digitaal en activiteit gerelateerde werkplekken

·       thema’s, programma’s en projectmatig werken zijn leidend.

 

De kernwaarden van de organisatie zijn: samenwerken, professioneel, innoverend en verbindend. Daarnaast ben je OPEN: ondernemend, positief, empathisch en nabij.

 

ONTWIKKELINGEN

Sinds 2017 is de BUCH een feit. De startfase is achter de rug, de ambtelijke organisatie is zich aan het zetten en bevindt zich in de ontwikkelfase. Voor bestuur én medewerkers vergt dit een cultuuromslag. Schaalvergroting en slagkracht gaan samen met het continu afstemmen van producten en diensten op de lokale behoefte van inwoners, bedrijven en belangenverenigingen. Uitdaging ligt daarbij specifiek in het verenigen van de vier bestuurlijke en ambtelijke culturen, zónder dat in de advisering het karakter van iedere gemeente afzonderlijk uit het oog wordt verloren. Integraal werken en ambtelijk-bestuurlijk samenwerking vormen hierbij voorname uitgangspunten. Dit geldt ook voor de doorontwikkeling van bedrijfsvoering, aandacht voor de kwaliteit van medewerkers, cultuur, houding en gedrag. Kortom: de basis op orde.

 

Huidige ontwikkelingen vragen om het flexibel inrichten van de werkorganisatie. Zelf-organiseren, resultaatgericht werken, flexibel organiseren van eigen inzet en opgavengericht werken zijn hierbij belangrijke elementen. Medewerkers worden gestimuleerd om eigenaarschap te tonen, om initiatief te nemen en innovatief te zijn. Hierbij staat niet het eigen proces maar de klant centraal. Dit kan leiden tot een kanteling van de organisatie die opgavegericht werkt en georganiseerd is rondom opgaven.

 

Om de missie/visie te realiseren werkt de organisatie langs de lijn van zes programma’s c.q. organisatiedoelen, elk onder verantwoordelijkheid van een domeinmanager:

·       Top dienstverlener: we zijn een OPEN dienstverlener, we zetten in op High Touch & High Tech.

·       Financieel gezond: we zijn in control en hebben maatregelen genomen om de risico’s te beperken.

·       Duurzame bedrijfsvoering: we hebben een doelmatige en duurzame bedrijfsvoering.

·       Van buiten naar binnen werken: inwoners en gemeenten werken samen op basis van gelijkwaardigheid.

·       Goed werkgeverschap: we hebben vertrouwen in elkaar, plezier in ons werk en we zijn trots op wat we doen.

·       Sterk en betrouwbaar in de regio: we staan sterk in de regio en zijn een professionele en betrouwbare partner.

 

Deze programma’s c.q. organisatiedoelen zijn leidend voor de doorontwikkeling van de organisatie.

 

DE FUNCTIE

De algemeen directeur is adviseur (en tevens secretaris) van het dagelijks bestuur, is eindverantwoordelijk en WOR-bestuurder. Hij/zij werkt vanuit de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer met het dagelijks bestuur van de werkorganisatie. Daar waar nodig vertegenwoordigt hij/zij zelfstandig de werkorganisatie en behartigt haar belangen.

 

DE OPDRACHT

Van de algemeen directeur wordt verwacht dat deze de missie/visie en bijbehorende keuzes onderschrijft en deze op een inspirerende en energieke wijze uitdraagt. Concreet betekent dit een doorontwikkeling van de organisatie naar meer bedrijfsmatig werken, strategisch denken en handelen. Het verbeteren c.q. optimaliseren van de samenwerking mét het bestuur (en inwoners/ondernemers), de integrale advisering en een professionele bedrijfsvoering inclusief de aandacht voor onderdelen die nog niet geharmoniseerd zijn. Binnen de bestuurlijke kaders krijgt de algemeen directeur hierbij de ruimte om zijn/haar visie op de verdere inrichting uit te rollen.

 

De eerste periode zal de algemeen directeur veel investeren in het bestuur, de domeinmanagers, de organisatie en de relatie met de gemeentesecretarissen. Hij/zij verstaat de kunst van het snel en efficiënt schakelen op alle niveaus. Samen met de domeinmanagers is de algemeen directeur  toegankelijk en zichtbaar voor medewerkers en bestuur. Zorgt hij/zij voor een wederkerige aansluiting tussen de vier gemeentebesturen, ‘hun’ gemeentesecretarissen en de BUCH werkorganisatie enerzijds, en de BUCH medewerkers anderzijds.

 

Dit realiseren vraagt een besluitvaardige, zichtbare en verbindende leider, een boegbeeld die de werkorganisatie verder brengt in ontwikkeling naar een strategische, flexibele en trotse organisatie! Een stevige regisseur, politiek-bestuurlijk sensitief, die kan coachen en aanmoedigen tot ontwikkeling en tot samenwerking, die stabiel en communicatief is. Meer dan gemiddelde wendbaarheid, flexibiliteit en inventiviteit is nodig om goed te kunnen acteren in de (complexe) BUCH-context.

 

KERNCOMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN

 

De volgende rollen zijn van belang voor een optimale invulling van de functie:

 

Leiderschap 

Een zichtbare en toegankelijke algemeen directeur die de visie van de BUCH werkorganisatie concretiseert en uitdraagt, en mensen motiveert hun bijdrage te leveren. In staat is richting bestuurders en medewerkers te spiegelen en te reflecteren en dit vanzelfsprekend ook te ontvangen.  

 

Visie / organisatieontwikkelaar

Heeft ruime ervaring met processen van organisatieontwikkeling en de implementatie daarvan. Kan medewerkers vanuit de missie/visie inspireren tot vernieuwing om meer flexibel om te gaan met de vragen vanuit de samenleving en de veranderende rol van de lokale overheid. Formuleert heldere verwachtingen en weet mensen daarin mee te nemen.

 

Resultaatgerichtheid

Bewerkstelligt verdere klantgerichtheid en dienstverlening naar inwoners, ondernemers en bestuur;

komt zelf afspraken na en neemt verantwoordelijkheid, is besluitvaardig en handelt vanuit de rol opdrachtgever-opdrachtnemer.

 

Verbinder

De algemeen directeur is een verbinder tussen inwoners, verenigingen, bestuur en ambtelijke organisatie. Iemand die actief in contact is met de collega’s, bestuur en met de omgeving. Een leider die ruimte geeft aan professionele medewerkers en die vertrouwen geeft. Een bruggenbouwer die samenhang en samenwerking bevordert.

 

Politiek - bestuurlijk sensitief

De algemeen directeur heeft een sterk ontwikkelde antenne voor politiek-bestuurlijke en maatschappelijke vragen, handelt daarnaar en neemt initiatief indien nodig. Heeft een visie op de rol van de overheid en op de ontwikkeling naar participatie van inwoners en betrokkenen.

 

FUNCTIE-EISEN

·       Academisch werk- en denkniveau;

·       Ruime ervaring als directeur/integraal manager bij voorkeur in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving;

·       Ervaring met organisatieontwikkeling en procesmanagement, bij voorkeur binnen een overheidsorganisatie;

·       Ruime affiniteit met bedrijfsvoering;

·       Bij voorkeur ervaring in een 100.000+ organisatie en/of een samenwerkingsverband van vergelijkbare omvang.

 

Daarnaast herken je jezelf in de genoemde uitgangsprincipes en kernwaarden van de organisatie.

 

PERSOONLIJKHEID

Stevige, karakter tonende, energieke en resultaatgerichte leider en verbinder die doortastend, daadkrachtig en besluitvaardig is. Inspirerende, integere en standvastige strateeg. Toegankelijk en benaderbaar. No-nonsens, nuchter, stabiel en stressbestendig. Boegbeeld. Creatief.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

De functie algemeen directeur is ingedeeld in schaal 16 met een salaris van maximaal

€ 112.000,-bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek, dit is inclusief individueel keuzebudget van 17,05 %. BUCH biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerken. De aanstelling is voor een jaar met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten naar een vast dienstverband.

 

PROCEDURE

De werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & Van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. Eind november vindt de voordracht van kandidaten aan de opdrachtgever plaats, en aansluitend de gespreksronden bij de organisatie. Het streven is om de procedure voor de feestdagen af te ronden. 

 

Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

 

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Heeft u belangstelling in deze uitermate boeiende baan, dan zien wij uw reactie graag vóór 3 november a.s. tegemoet, reageren kan via: info@vanhvanh.nl