Manager Lokale Teams - 36 uur uur - Tiel

OVER BIBLIOTHEEK RIVIERENLAND

Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland bestaat sinds 2006 en levert Bibliotheekwerk aan inwoners en samenwerkingspartners van de gemeenten Culemborg, Druten, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Deze gemeenten hebben hiertoe in 2006 onderling een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Sinds 2012 maken de deelnemende gemeenten en de Bibliotheek met behulp van een convenant meerjarige uitvoeringsafspraken.

 

Bibliotheek Rivierenland is een open en toegankelijke plek voor persoonlijke ontwikkeling waar iedereen welkom is om elkaar te ontmoeten, zich te ontspannen, informatie te vergaren en zichzelf te ontwikkelen naar behoefte en vermogen. Bij het programmeren van activiteiten voor de lokale samenleving neemt de Bibliotheek, als netwerkorganisatie, steeds vaker de rol van maatschappelijk verbinder aan. Uitgangspunten hierbij worden gevormd door de wensen en behoeften van de lokale bevolking en partners enerzijds, en de verwachtingen van de gemeentelijke opdrachtgevers anderzijds. Bibliotheek Rivierenland heeft een verzorgingsgebied met 235.00 inwoners, 49.000 leden, ruim 1 miljoen uitleningen en ruim 600.000 bezoekers op jaarbasis. Haar educatieprogramma’s bereiken ruim 80% van het (voorschoolse) onderwijs. Vanuit 20 vestigingen en een hoofdkantoor in Tiel werken 60 medewerkers (40 fte) en 270 vrijwilligers voor de Bibliotheek. De begroting bestaat uit ca. € 5.000.000,-

 

MISSIE EN VISIE

“Bibliotheek Rivierenland is een open en verbindende organisatie die de inwoners van Rivierenland inspireert en ondersteunt bij het verhogen van hun zelfredzaamheid en het verbeteren van hun (lees)vaardigheden. Wij zetten ons in vanuit de overtuiging dat het bevorderen van verbinding en zelfontplooiing bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven en meer maatschappelijke welvaart.”

 

“Als veilige, laagdrempelige en waardevrije plek dragen we bij aan de versterking van het individu en daarmee de lokale samenleving. Wij bieden gelegenheden om samen te komen, elkaar te leren kennen en met en van elkaar te leren te midden van onze fysieke en digitale collecties. Met een breed en gevarieerd activiteitenprogramma streven we naar participatie, zelfredzaamheid en ontwikkeling voor alle inwoners van Rivierenland.”

 

ONTWIKKELINGEN

Bibliotheek Rivierenland is volop in ontwikkeling. Vanaf 1 januari 2020 gaat de organisatie werken met zes multidisciplinaire teams van Bibliotheekmedewerkers, Lees-/mediacoaches en Activiteitenprogrammeurs. Naast de lokale teams bestaat de organisatie uit een driekoppig MT, het team Bedrijfsvoering en een team Positionering en Innovatie. Het is de opdracht van het team Positionering en Innovatie om een optimale zichtbaarheid te creëren en vernieuwing te ontwikkelen.

De nieuwe opzet moet leiden tot een betere samenwerking van alle medewerkers en vrijwilligers ten behoeve van de gemeente, een betere samenwerking met de lokale sociale/maatschappelijke partners, een sterkere resultaatgerichtheid en innovatiekracht, en een betere verantwoording van de resultaten van het werk.

 

In haar beleid heeft Bibliotheek Rivierenland drie lijnen gedefinieerd, waarlangs innovatie plaatsvindt:

-       jeugd en educatie

-       participatie en zelfredzaamheid

-       ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning.

 

Extern gaan ontwikkelingen ook snel. Zo is het afgelopen jaar geconstateerd dat er een (nog) betere aansluiting op de behoeften van de stakeholders (gemeenten) en de vraag van de samenleving moet plaatsvinden. Dit realiseren vraagt van de organisatie een aanpassing in werk- en denkwijze. Medewerkers die van buiten naar binnen denken en op basis van eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden op innovatieve, flexibele en resultaatgerichte wijze in teamverband kunnen werken aan projecten.

 

Het werken in een organisatie met een nog plattere organisatiestructuur en met korte lijnen ondersteunt en bevordert deze integrale denk- en werkwijze. Gekozen is voor structuur met aansturing door een directeur-bestuurder en twee  managers. Verantwoordelijkheden worden gedelegeerd naar de teams. De managers sturen op resultaten en coachen teams en medewerkers bij hun ontwikkeling.

 

DE FUNCTIE EN OPDRACHT

De Manager Lokale Teams is een nieuw geformuleerde functie. Hij/zij is MT lid en is integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de zes teams. Vanuit de rol van MT lid is hij/zij mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en continuïteit van de bibliotheekorganisatie. Hij/zij begeleidt de gewenste veranderprocessen en creëert beweging in de teams. Samen met de directeur en de manager Positionering & Innovatie stelt de persoon het beleid en de doelstellingen van de organisatie vast. Draagt het beleid en de doelen op enthousiaste wijze uit en vertaalt deze samen met de teams naar teamdoelen en een jaarplan. In gezamenlijkheid met de teams organiseert de manager een efficiënte en effectieve inzet van middelen (ter realisatie van het jaarplan). Dit betreft zowel doorlopende als projectmatige activiteiten.

 

De manager Lokale Teams is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en ondersteunt de teams bij het ophalen en vooral vertalen van de vraag van opdrachtgevers en inwoners naar verbeterde producten en diensten. Hij/zij is een netwerker, haalt vanuit zijn/haar rol als MT lid mede actief de (lokale) behoefte van inwoners en organisaties op en vertelt het verhaal van de bibliotheek met verve. De manager ondersteunt en faciliteert teamleden bij de samenwerking met lokale partners en klantgroepen. Werkt nauw samen met de manager Positionering & Innovatie voor wat betreft de vernieuwing van het aanbod of het bereiken van nieuwe doelgroepen. De manager Lokale Teams stimuleert de samenwerking en zelforganisatie binnen de teams en gaat actief aan de slag met de competentie- en talentontwikkeling van de individuele teamleden. Hij/zij is in staat het leiderschap aan te passen aan de situatie waarin organisatie, teams, medewerkers en vrijwilligers zich bevinden. De manager Lokale Teams vervangt de directeur bij diens afwezigheid.

 

OPDRACHT

De Manager Lokale Teams is verantwoordelijk voor het vormgeven van de lokale teams. Geeft invulling aan/zorgt voor realisatie van de afgesproken opdrachten met gemeenten en werkt samen met collega MT leden aan het realiseren van de doelen van de doorontwikkeling:

•           Het proactief ontwikkelen van kennis van relevante beleidsterreinen en de lokale samenleving;

•           Om deze om te kunnen zetten in structurele netwerken en nieuwe dienstverlening;

•           En om de teams te stimuleren een optimale zichtbaarheid van de Bibliotheek bij de diverse          klant- en stakeholdergroepen te realiseren.

 

De komende periode zal veel aandacht gaan naar de ontwikkeling van het beleid, van de zes teams en van de individuele medewerker. Dit binnen de context van een lerende organisatie waarbij behoefte is aan ruimte en richting tegelijk. Daarnaast zal de manager extern zijn: het ophalen van behoeften van stakeholders, inclusief het bereiken van nieuwe doelgroepen. En in nauwe samenwerking met het team Positionering & Innovatie komen tot productinnovatie. De behoeften koppelen aan de zes teams en zorgen voor concretisering en realisatie van de opgaven.

 

FUNCTIE-EISEN

•           HBO+ denk- en werkniveau-opleiding en kennis van de bibliotheekbranche;

•           Ervaren in het dragen van management-verantwoordelijkheid;

•           Leiding geven aan een team in ontwikkeling;

•           Kennis van verandermanagement inclusief groepsdynamiek, HRM en financieel management;

•           Kennis van ontwikkelingen in het werkgebied, inclusief politiek-bestuurlijke context;

•           Kennis met ontwikkelingen in en eisen vanuit de branche en affiniteit met

             de veranderende rol van de bibliotheek in de samenleving;

•           Ervaring met projectmatig werken.

 

KERNCOMPETENTIES/VAARDIGHEDEN

•           Bedrijfsmatig handelen

•           Situationeel sturende managementstijl; met als voorkeur coachend en faciliterend.

•           Soepel in omgang en communicatie

•           Netwerken en relatiebeheer

•           Projectmatig werken (gestructureerd en vlot)

•           Samenwerken

 

Functie specifiek

•           Leiderschap

•           Omgevingsbewust

•           Ondernemerschap

•           Visie

 

PERSOONLIJKHEID

Pittig, toegankelijk en benaderbaar. Energiek. Direct en open persoon. Verbindend met

inlevingsvermogen. Omgevingssensitief.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

De functie manager Lokale Teams is ingedeeld in schaal 11 met een salaris van

maximaal € 65.000,- bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek, inclusief VT.  

Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar waarna bij wederzijdse tevredenheid de overeenkomst wordt omgezet naar onbepaalde tijd.

 

PROCEDURE

De werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & Van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. De data van de procedure zijn als volgt:

 

·       26 augustus 2019 cv voordracht aan bibliotheek Rivierenland

·       29 augustus 2019 1e gespreksronde bibliotheek Rivierenland

·       2 september 2019 2e gespreksronde bibliotheek Rivierenland

 

 De procedure vindt in- en extern gelijktijdig plaats.

 Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

 

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49.