Bestuurder - 36 uur uur - Tiel

OVER RSG LINGECOLLEGE

RSG Lingecollege is een scholengemeenschap gevestigd en geworteld in Tiel. Het is een openbare school die ván en vóór de samenleving is, ontstaan uit een van de oudste gymnasia van ons land, een grote vwo/havo- en vmbo-scholengemeenschap en een zelfstandige mavo. Op RSG Lingecollege is iedereen welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Respect, acceptatie en waardering zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De kracht van de school is dat het op alle niveaus onderwijs aanbiedt, van praktijk tot gymnasium, waardoor ze voor alle kinderen in Tiel van betekenis wil en kan zijn.

 

MISSIE EN VISIE

Het doel is leerlingen te stimuleren zich tot een zelfbewust en tolerant lid van de samenleving te ontwikkelen, een onafhankelijk denker met een onderzoekende geest die de verschillen tussen mensen respecteert. Daarbij hecht de school veel waarde aan kennis. Het is een voorwaarde goed te kunnen functioneren en zelfstandig te zijn in onze technologische wereld. Wanneer de leerlingen de school verlaten, hebben ze geleerd voor zichzelf en hun idealen op te komen, geleerd om anderen te begrijpen en zo een bijdrage te kunnen leveren aan de wereld waarin zij leven. Daar staat RSG Lingecollege voor; ‘de school dichtbij’.

 

BESTURINGSMODEL

RSG Lingecollege werkt op basis van een Raad van Toezicht-model. De bestuurder is op grond van de Statuten, de Code goed onderwijsbestuur en het Handboek Governance, belast met het besturen van de stichting en vanuit die hoedanigheid eindverantwoordelijk voor directie/management en de inhoudelijke en financiële prestaties van de school. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid, inclusief de financiën, van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de school. Staat de bestuurder met raad ter zijde.

 

MEDEZEGGENSCHAP

RSG Lingecollege kent de volgende medezeggenschapsorganen:

·       een medezeggenschapsraad;

·       twee deelraden

De medezeggenschapsraad bestaat uit 12 leden gekozen uit en door het personeel (zes) en uit en door de ouders/verzorgers (drie) dan wel leerlingen (drie).

 

ORGANISATIE

RSG Lingecollege biedt aan ca. 2400 leerlingen onderwijs, verspreid over vier locaties met ieder een specifieke onderwijsvorm;     

·       vwo, havo en ISK

·       mavo

·       vmbo kbl en bbl

·       praktijkonderwijs

 

De organisatie bestaande uit ca. 275 medewerkers wordt aangestuurd door een bestuurder en twee locatiedirecteuren met daaronder 11 afdelingsleiders. De locatiedirecteuren worden aangestuurd door de bestuurder, de afdelingsleiders worden aangestuurd door de directeuren. De locatiedirecteuren zijn samen met de afdelingsleiders verantwoordelijk voor de uitvoering en ontwikkeling van het school brede beleid op de locatie en de dagelijkse gang van zaken.

 

OPGAVE RSG LINGECOLLEGE

RSG Lingecollege wil in goed contact met de samenleving staan en actief de verbinding leggen. De grote diversiteit en het verschil in sociaal economische klassen in Tiel en de regio, onderschrijft de noodzaak hiervan. Naast het gegeven dat de komende jaren het leerlingenaantal fors zal dalen (krimp van 17% tot 2023). Dit heeft vanzelfsprekend vergaande effecten. RSG Lingecollege wil zichzelf de komende jaren nog beter en positiever onder de aandacht brengen van leerlingen, ouders en andere relevante stakeholders. Dit door middel van een heldere en actuele onderwijsvisie en het professioneel neerzetten van RSG Lingecollege in de regio. Een breed gedragen en vaak gehoorde wens hierbij is dat de school zich sterker als één school organiseert en profileert. Er bestaan nu nog te veel zichtbare en voelbare verschillen tussen de schoollocaties. De meerwaarde van meerdere onderwijsrichtingen bij een onderwijsinstelling betekent meer profiel, zowel naar binnen als naar buiten toe.

 

Docenten zijn waardevol kapitaal voor een school. Zeker docenten die ‘gaan en staan’ voor hoogwaardig onderwijs in Tiel. Nieuwe docenten werven en blijven binden is een uitdagende opgave de komende jaren. Een landelijk zichtbare trend. Een hoogwaardig pedagogisch klimaat, nieuwe huisvesting en verbouw van bestaande locaties in combinatie met het sturen op basis van (meer) eigen verantwoordelijkheid, zijn belangrijke en bindende factoren voor docenten. De nieuwe huisvesting van de MAVO wordt het nieuwe schooljaar in gebruik genomen, voor het vwo/have/isk en het beroepscollege moet dit traject nog worden doorlopen. Daarnaast staat het investeren in onderwijskwaliteit; professioneel en hoogwaardig om te komen tot bovengemiddeld goed onderwijs, hoog op de agenda van de school. Dit betekent onder andere het bieden van modernere onderwijsconcepten waarbij leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Dit is nodig om in Tiel en de regio onderwijs op langere te garanderen. Belangrijk hierbij is dat het onderwijs in gezamenlijkheid gecreëerd en vormgeven wordt.

 

DE FUNCTIE

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de aansturing van directie/management. Bepaalt de missie/visie, het strategisch beleid en realiseert de vertaling daarvan in concrete doelstellingen. Vertegenwoordigt de organisatie en behartigt haar belangen extern en is eerste aanspreekpunt voor de medezeggenschapsraad.

 

DE OPDRACHT

RSG Lingecollege heeft de komende jaren een aantal stevige opgaven voor de boeg. Opgaven die een flinke doorontwikkeling van de organisatie vragen; inhoudelijk, bedrijfsmatig (inclusief huisvesting), in structuur en cultuur. Ontwikkelen en professionaliseren zijn nodig om toekomstbestendig te zijn en te blijven. Hierbij behoort het aangaan van samenwerkingsverbanden/allianties (in diverse vormen) eveneens tot de mogelijkheden.

 

Een heldere koers en visie (het ‘verhaal’) is de basis voor al het denken en handelen. Een visie die met alle betrokkenen wordt vertaald en geconcretiseerd voor alle lagen van de organisatie. Die door iedereen wordt herkend en eenduidig wordt nageleefd en uitgedragen. Een visie die ook voor Tiel en de regio herkenbaar is en zo nadrukkelijk bijdraagt aan het verbeteren en optimaliseren van de positionering c.q. profilering van de school. Een aanzet voor genoemde visie is recentelijk gemaakt en vraagt verdere invulling/concretisering. Strategisch vermogen om koers te bepalen en te houden, ondernemerschap dan wel het denken in kansen en mogelijkheden en het optimaal inzetten van de juiste marketinginstrumenten zijn relevante succesfactoren.

 

Vanuit affiniteit met onderwijs heeft de ideale kandidaat vanuit de maatschappelijke- en regionale ontwikkelingen een langetermijnvisie op de ontwikkeling van het Lingecollege. Bewaakt deze visie waarin de school als eenheid opereert en antwoorden ontwikkelt om de relevante thema’s. Draagt een helder en toekomstgericht onderwijsconcept uit dat aansluit bij de belangen en de verwachtingen in de Tielse regio en weet dit positief uit te nutten.

 

Daarnaast is een professionele bedrijfsvoering van belang; ondersteunende processen zoals HRM, financiën advies, communicatie, dienen alleen ter ondersteuning van het primaire proces. Zodanig dat management op integrale wijze kan (bij)sturen en zo organisatiedoelen kan behalen. Daarnaast vraagt huisvesting op diverse locaties ruim aandacht; herbouw of nieuwbouw is nodig om te school vanuit diverse oogpunten moderner en aantrekkelijker te maken. Idealiter sluit de inrichting van de locatie aan op het onderwijsaanbod en de besturingsfilosofie van de organisatie.

 

Om onderwijs, organisatie en cultuur optimaal op elkaar aan te laten sluiten, is sturen op een sterke samenwerking tussen docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, afdelingsleiders en 2e lijnzorg, noodzakelijk. Daarnaast zijn duidelijke sturingsprincipes van belang; verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn helder (en zo laag mogelijk) belegd op het juiste en functionele niveau. Het ontwikkelen en implementeren van strategisch personeelsbeleid is hierbij essentieel.

 

Bovengenoemde realiseren vraagt een besluitvaardige, zichtbare en verbindende bestuurder. Iemand die kan werken binnen een complexe regionale context en positie, daarin op de juiste manier kan netwerken en samenwerkingsverbanden weet te smeden. Een boegbeeld die de organisatie verder brengt in ontwikkeling naar een strategische, flexibele en trotse organisatie. Iemand die de bestaande visie verder vorm geeft, verfijnd én effectueert. Die het goede behoudt en ontwikkelt waar kan. Een bestuurder die kan werken binnen een complexe regionale context en positie, daarin op de juiste manier kan netwerken en samenwerkingsverbanden weet te smeden. Een bestuurder die mensen stimuleert en ontwikkelt in het tonen en nemen van eigenaarschap, wendbaarheid en resultaatgerichtheid. Die mensen coacht en aanmoedigt tot ontwikkeling en samenwerking, daarbij ruimte en richting tegelijk geeft. Iemand die stabiel en communicatief vaardig is. In staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden. De harmonie bevordert, en het werken vanuit integriteit en vertrouwen weet te bevorderen. Vanuit persoonlijkheid, natuurlijk overwicht en verbinding doelen tot succes brengt.

 

KERNCOMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN

De volgende rollen zijn van belang voor een optimale invulling van de functie:

 

Leiderschap 

Een zichtbare en toegankelijke bestuurder die de visie van RSG Lingecollege aanvult daar waar nodig, concretiseert en voorleeft/uitdraagt. Mensen inspireert hun bijdrage te leveren. Die intrinsiek gemotiveerd is om in mensen te investeren en vanuit dat gegeven in staat is richting collega’s te spiegelen en te reflecteren en dit vanzelfsprekend ook te ontvangen.  

 

Visie/organisatieontwikkelaar

Heeft ruime ervaring met processen van organisatieontwikkeling en de implementatie daarvan. Neemt medewerkers mee in een proces om vanuit de missie/visie te komen tot een actueel onderwijsaanbod en moderne onderwijssystematiek dat (nog) meer aansluit op de Tielse en regionale samenleving. Formuleert heldere verwachtingen en weet mensen daarin mee te nemen. Creëert een cultuur waarbij werken vanuit vertrouwen vanzelfsprekend is.

 

Resultaatgerichtheid

Bewerkstelligt verdere klantgerichtheid en dienstverlening naar alle stakeholders; leerlingen, ouders en alle samenwerkingspartners in Tiel en de regio. Komt zelf afspraken na en neemt verantwoordelijkheid, is besluitvaardig. Is zich bewust van de publieke waarde die RSG Lingecollege vertegenwoordigt.

 

Verbinder

De bestuurder is een verbinder zowel intern als extern tussen stakeholders en organisatie. Iemand die actief in contact is met collega’s, RvT en de regio. Een leider die ruimte geeft aan professionele medewerkers en die vertrouwen geeft. Een bruggenbouwer die samenhang en samenwerking bevordert.

 

FUNCTIE-EISEN

·       Academisch werk- en denkniveau;

·       Ruime ervaring als bestuurder/directeur, bij voorkeur in de publieke sector en een vergelijkbare (omvang) organisatie;

·       Ruime ervaring met organisatieontwikkeling;

·       Ruime affiniteit met bedrijfsvoering en goed cijfermatig inzicht;

·       Ervaring in dan wel aantoonbare affiniteit met de onderwijssector;

·       Externe oriëntatie en de bereidheid zich te bewegen in de Tielse en regionale netwerksamenleving.

 

PERSOONLIJKHEID

Boegbeeld. Vlot en soepel in omgang en communicatie. Toegankelijk en benaderbaar. Stabiel en energiek. Doorpakker. Onafhankelijk denker. Overtuigend en standvastig. Kan schakelen op alle niveaus.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN 

RSG Lingecollege biedt een salaris van maximaal € 115.000,- bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek, dit is inclusief alle emolumenten. De functie wordt aangeboden op basis van een functiecontract voor de periode van 3 jaar. Het is een fulltime functie waarbij parttime (0,8 fte) bespreekbaar is.

 

PROCEDURE

De werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & Van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. De sollicitatiegesprekken bij de opdrachtgever vinden  medio september plaats. De eerste gespreksronde bestaat uit een gesprek met zowel een selectie- als een adviescommissie. De tweede gespreksronde zal plaatsvinden met een gecombineerde selectie/adviescommissie. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

 

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49.