Twee leden Raad Van Toezicht - uur - Tiel

OVER HET LINGECOLLEGE

Het Lingecollege is een openbare scholengemeenschap gevestigd en geworteld in Tiel. Al generaties lang is het dé middelbare school voor iedereen uit Tiel en omgeving. Het Lingecollege is een samenvoeging van vier opleidingen op vier locaties: praktijkonderwijs, beroepscollege, MAVO en het lyceum. Het Lingecollege wordt bestuurd door een eenhoofdige bestuurder met daaronder twee locatiedirecteuren. Met circa 2400 leerlingen, 275 medewerkers en een budget van € 19 miljoen werkt het Lingecollege actief aan een goede verbinding met de samenleving en het verhogen van het leerlingenaantal. Dit vraagt een heldere en actuele onderwijsvisie en het professioneel neerzetten van de school in de regio. De organisatie is druk doende met de vorming hiervan.

 

Voor het Lingecollege gaat onderwijs verder dan alleen kennis overbrengen. Het gaat eveneens over persoonlijke groei. Het is dan ook de missie om jongeren te begeleiden om op zelfverzekerde en eigen wijze betekenis te kunnen geven aan hun toekomstige rol in de maatschappij. Een maatschappij die in razend tempo veranderd en waarvan minder dan ooit duidelijk is hoe die er op termijn uit gaat zien.

 

OVER DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Zij staat de bestuurder met raad terzijde. Daarnaast heeft de bestuurder de verplichting om de Raad van Toezicht goedkeuring te vragen op onder meer de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (strategische) beleidsplannen. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden (inclusief voorzitter); een op voordracht van de medezeggenschapsraad, twee op voordracht van het personeel en twee op voordracht van de Raad van Toezicht. De voorzitter wordt benoemd uit een van de (nieuw te werven) leden.

 

Elk lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij één herbenoeming mogelijk is. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk, kritisch en waar nodig complementair kunnen opereren. Er wordt gestreefd naar een gemengde samenstelling o.a. met betrekking tot geslacht, leeftijd en etniciteit. Zo ook ten aanzien van  ervaring en achtergrond, persoonlijkheidsaspecten en beïnvloedingsstijlen. Diversiteit is geen doel op zich, maar kan een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de raad als geheel. De Raad werkt met een remuneratie- en auditcommissie. De vacatures zijn ontstaan door regulier terugtreden.

 

TAKEN RAAD VAN TOEZICHT

 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van de stichting;
 • De rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van de stichting;
 • Het functioneren en handelen van het bestuur;
 • De effecten van belangrijke externe ontwikkelingen voor de ontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie binnen het onderwijs;
 • De communicatie met de belangrijkste interne (MR ouders en MR personeel) en externe (gemeenten, andere instellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) stakeholders;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur;
 • Het optreden als werkgever van het bestuur (benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag, rechtspositie, bezoldiging).

 

PROFIEL NIEUWE LEDEN

De Raad van Toezicht zoekt twee leden met affiniteit voor het onderwijs, mensen die (nauw) betrokken zijn en gevoel hebben bij de Tielse regio en samenleving. Twee deskundige en professionele teamspelers waarvan een van de leden bekend is met ontwikkelingen binnen het onderwijs. Leden die vanuit de rol als toezichthouder op verbindende wijze sparringpartner kunnen zijn voor de bestuurder. Die op basis van een gezonde dosis lef en innovatief vermogen, anders kunnen denken en handelen. En die het échte gesprek met elkaar te kunnen/willen voeren.

 

Ideale kandidaten zijn in staat om:

 • Vanuit hoofdlijnen (helicopterview) te beschouwen en beredeneren;
 • Relevante maatschappelijke c.q. regio specifieke ontwikkelingen te signaleren en in te brengen in beleidsdiscussies binnen de Raad van Toezicht;
 • Brengen ervaring mee en hebben visie op proactief toezicht.

 

Tevens beschikken zij over de volgende competenties/vaardigheden:

 • Strategisch vermogen;
 • Kennis van/affiniteit met onderwijs en/of (aantoonbare) affiniteit met financiën;
 • Lef en out off the box denken;
 • Netwerkvaardig;
 • Kennis van/ervaring met openbaar bestuur en governance.

 

Aanvullende competenties voorzitter

De voorzitter weet als regisseur van het intern toezicht op het Lingecollege, op een verbindende wijze het gesprek te voeren met de Raad van Toezicht, met de bestuurder, met de organisatie en externe partners. De voorzitter is in staat een goede relatie te onderhouden met alle leden van de Raad afzonderlijk, met de Raad als geheel en met de bestuurder. De voorzitter is communicatief vaardig. Beweegt zich makkelijk in nieuwe netwerken. De voorzitter geeft richting aan, faciliteert en stimuleert de ontwikkeling aan het onderwijs binnen de Tielse samenleving.

 

HONORERING

Voor een lid raad van toezicht is de vergoeding € 1.500,- bruto per jaar. De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 4.500,- bruto per jaar. De Raad van Toezicht vergadert circa tien maal per jaar met het bestuur. Daarnaast zijn er vergaderingen van commissies.

 

PROCEDURE

De werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & Van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. Eind december worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd. De gespreksronden met  de Raad van Toezicht vinden begin januari 2020 plaats.

 

SOLLICITATIE

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06 – 86 86 34 37. Hebt u belangstelling om te werken in een ontwikkelgerichte organisatie waar initiatief en lef past, dan zien wij uw reactie graag vóór 27 december a.s. tegemoet.