Gemeentesecretaris / algemeen directeur - 36 uur uur - Zundert

OVER GEMEENTE ZUNDERT

BRUISEND ZUNDERT. De gemeente Zundert ligt in het zuidwesten van Brabant en grenst aan België. Op een half uurtje van Antwerpen en een kwartiertje van Breda. De circa 22.000 inwoners hebben een hechte band met elkaar en met de streek’; treffend te verwoorden als ‘gemeenschapszin’. Dat zie je terug in de buurtschappen, het Bloemencorso en het rijke verenigingsleven. Zo zijn er meer evenementen dan weken in het jaar. Vincent van Gogh, aardbeienfeesten, Boerendag Rijsbergen, Zundert Trappist en uiteraard het Corso zijn bekende cultuurdragers.

De gemeente is omsloten door prachtige natuurgebieden om te recreëren. Een ander belangrijk kenmerk is de bedrijvigheid in en rondom het uitgestrekte buitengebied, zoals de landbouw, en de boom- en zachtfruitsector. Ondernemerschap en doorpakken zitten in het bloed. De meeste mensen wonen in de kernen Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert en ze vormen samen de vertrouwde buurtschappen. Daar vinden ze elkaar in goede en in mindere tijden. Het leven is goed in dit Brabantse land. Er is relatief veel welvaart, vrijheid, rust en kwaliteit van leven.

In deze gemeenschap hebben inwoners en de gemeente in 2017 samen het DNA van de gemeente opgetekend. Het DNA komt in drie kernwoorden samen: Groen, Gedreven en Gemeenschapszin. Dit DNA is nauwgezet doorgevoerd in de gemeentelijke organisatie. Zo binnen, zo buiten.

 

HET BESTUUR

Het college van B&W van Zundert bestaat uit de burgemeester en drie wethouders (CDA, VVD en Dorpsbelangen). De gemeenteraad telt 19 raadsleden verdeeld over zeven politieke partijen die samenwerken op basis van een Politiek Akkoord, dat gezamenlijk door alle partijen is opgesteld en vastgesteld.

 

DE ORGANISATIE & HAAR OPGAVEN

EEN NETWERKGEMEENTE. De opgaven die op lokale overheden afkomen zijn steeds vaker complex en veelomvattend. Dit vraagt ook van gemeente Zundert een integrale aanpak waarbij men over de grenzen van bestaande systemen, structuren, organisaties en regels heen kijkt. Hierdoor ontstaan nieuwe verhoudingen tussen markt, overheid en gemeenschap. Daarom heeft de gemeente zich ontwikkeld tot een netwerkgemeente die intensief samenwerkt met andere gemeenten, met inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen en ondernemingen. Door samen te werken, worden de kwaliteit van de dienstverlening en de toegankelijkheid van het gemeentebestuur verstrekt. Kenmerkend hierbij is dat de uitdagingen centraal staan. In de organisatie ontbreekt een sterke hiërarchie, waardoor mensen snel kunnen schakelen en zaken voor elkaar krijgen. Dit kan met collega’s uit verschillende disciplines en in contact met externen.

 

De ontwikkeling naar de netwerkorganisatie is innovatief en verregaand aangepakt. Het ontwikkelingstraject is integraal en op alle vlakken aangepakt: van strategie, beleid,  organisatiestructuur en processen - inclusief begroting - tot personeel. De simultane doorontwikkeling van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie is cruciaal geweest voor de realisatie van een succesvolle netwerkgemeente.

 

Gemeente Zundert werkt programmatisch, opgavegericht en in samenwerking met partners, door afwisselend te sturen, te verbinden en te co-creëren. De opgaven waar de gemeente voor staat, zijn verwoord in het politiek akkoord 2018-2022. Het akkoord is een uniek toonbeeld van verbindende werking in de Zundertse politiek.

Bewust is weggebleven uit het traditionele coalitie/oppositie-denken met als resultaat een breed gedragen akkoord. Daarin zijn zes bestuursopdrachten (dé opgaven voor Zundert), geformuleerd: Onderwijshuisvesting, Sport, Vrijkomende Agrarische Bebouwing,  Communicatie, Bedrijventerreinen en de Zuidelijke Verkeersontsluiting. Daarnaast werkt de gemeente vanuit vier beleidsprogramma’s - met daaraan gekoppeld uitvoerings- en ondersteunende programma's - aan belangrijke maatschappelijke thema’s, te weten: Economie & Innovatie, Zorg & Sociaal Domein, Omgeving & Maatschappij en Veiligheid.

Naast het DNA van Zundert, zijn kracht en verbinding belangrijke kernwaarden.

 

DE FUNCTIE

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie waarin 120 professionals aan het werk zijn. Hij/zij is voorzitter van het directieteam, dat naast de gemeentesecretaris/algemeen directeur bestaat uit 1 directeur. Hierbij is een natuurlijke rolverdeling tussen gemeentesecretaris en directeur; de gemeentesecretaris heeft het accent op het bestuur, de directeur vervult een prominente rol in de vorming en aansturing van de organisatie, inclusief de contacten naar de OR. 

 

DE OPDRACHT

De opdracht voor de nieuwe gemeentesecretaris is het verder verdiepen en invulling geven aan de netwerkgemeente en het programmatisch- en opgavegericht werken. Dit betekent verdere ontwikkeling van de organisatie naar een efficiënte, effectieve, professionele en extern gerichte organisatie met de basis op orde. Verbeteren van de ambtelijk-bestuurlijke interactie en het transparant en adequaat ondersteunen van het bestuur passen daarbij. Evenals concern denken en handelen. De gemeentesecretaris heeft een cruciale rol in die ontwikkelingen: toont in deze processen leiderschap en ondersteunt het gemeentebestuur actief om zelf regie te houden en de juiste keuzen te maken.

Dit vraagt een gemeentesecretaris die onder meer intrinsiek gemotiveerd is om de ingezette koers verder te ontwikkelen en zich hier onvoorwaardelijk aan te verbinden. Goede energie vanuit de rol naar zowel de raad, het college als de ambtelijke organisatie is hierbij nodig. Het verder vormgeven aan de koers gaat vanzelfsprekend in nauwe afstemming met de (mede-)directeur.

De directie laat voldoende ruimte aan medewerkers en brengt ze waar nodig in positie. Tegelijkertijd is de directie (glas)helder in het continueren van de ingezette koers. Coachend leidinggeven, inspireren, motiveren en faciliteren zijn hierbij vanzelfsprekende kwaliteiten waarover de nieuwe gemeentesecretaris beschikt. Hij/zij is ‘onzichtbaar zichtbaar’ en zorgt er voor dat mensen zich prettig en gewaardeerd voelen. De gemeentesecretaris verbindt zichzelf met overtuiging aan de Zundertse koers en weet vanuit rust, nuance en dynamiek te brengen. Het zetten van de next step is vanzelfsprekend waar het om gaat bij het uitvoeren van de opdracht.

 

PERSOONSPROFIEL

De gemeentesecretaris beschikt over een WO werk- en denkniveau, is een concerndenker met strategisch vermogen. Is bestuurlijk sensitief en weet, onder andere op basis van aantoonbare ervaring, het politieke en bestuurlijke krachtenveld goed op waarde te schatten, evenals ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen. Iemand die goed op de hoogte is van wat er in de omgeving speelt, goed zicht heeft op verhoudingen, belangen en samenwerkingsrelaties. Kan daarin tactvol en diplomatiek acteren. Bewaakt de integraliteit.

 

Iemand die weet wanneer het nodig is om ‘mee’ moet gaan maar weet ook wanneer tegenspraak juist wenselijk is. Die in de basis bekend staat als een constructief, benaderbaar persoon. Een teamspeler, bij wie anderen gemakkelijk binnenstappen. Iemand die proactief de verbinding opzoekt en zich opstelt als sparringpartner voor bestuur en organisatie. En op die wijze ervoor zorgt dat iedereen op één lijn zit. 

 

De gemeentesecretaris weet te anticiperen op wensen vanuit politiek bestuur en te vertalen naar consequenties en realistische voorstellen. Weet daarbij anderen te motiveren en mee te nemen in deze lijn. Is in staat om een goede balans te vinden tussen assertiviteit en empathie, maar altijd door ruimte te geven aan medewerkers en verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen. 

 

Samenwerking is voor hem/haar een vanzelfsprekendheid, dit zonder afbreuk te doen aan een onafhankelijke opstelling. Bij discussies kan iemand knelpunten helder benoemen, zaken en rollen  scheiden en daarmee de kern scherp krijgen. Wanneer nodig kan de gemeentesecretaris stevig positioneren en knopen doorhakken.

 

KERNCOMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN

De ideale kandidaat herkent zich in de volgende rollen/competenties:

 

Besluitvaardigheid/daadkracht

Is bereid om beslissingen te nemen en tot actie over te gaan, indien nodig op basis van beperkte informatie, de beslissingen duidelijk uit te dragen, de verantwoordelijkheid ervoor nemen.

 

Bestuurlijke en politieke sensitiviteit

Stemt de activiteiten van de ambtelijke organisatie af op politieke en bestuurlijke ontwikkelingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden. Heeft een antenne voor gebeurtenissen in en buiten de gemeente die van invloed zijn of kunnen zijn op het vastgestelde geldende beleid. Voorziet tijdig het afbreukrisico voor de bestuurder. Schat mogelijke effecten van eigen beleid en/of voorstellen op andere organisatie (of onderdelen daarvan) goed in. Heeft inzicht in bestuurlijke mechanismen.

 

Zelfreflectie

Onderzoekt het eigen aandeel in situaties, processen en omstandigheden kritisch en stuurt op basis daarvan bij. Hij staat open voor de mening en ideeën van anderen.

 

Innovatief vermogen

Levert met nieuwe ideeën een bijdrage aan de versteviging van de positie van de gemeente. Komt met vindingrijke oplossingen en stimuleert anderen om nieuwe ideeën en oplossingen te ontwikkelen. Verstevigt het innovatief vermogen van de gemeente(-onderdelen). Zoekt en creëert ruimte en maakt zo nieuwe oplossingsrichtingen zichtbaar die impact hebben op een brede omgeving.

 

Netwerkvaardigheid

Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities op een natuurlijke manier; benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking om gemeentelijke doelen te realiseren.

 

Motiveren

Stimuleert en inspireert anderen. Weet anderen ertoe te bewegen zich optimaal in te zetten en het beste uit zichzelf te halen. Zet anderen aan tot actie. Draagt een eigen positieve houding over op anderen.

 

PERSOONSKENMERKEN

Boegbeeld. Evenwichtig en natuurlijk gezag. Open, toegankelijk en makkelijk benaderbaar. Dynamisch. Flexibel en wendbaar met humor. Helder en transparant in communicatie. 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

De functie algemeen directeur is ingedeeld in schaal 15 met een salaris van maximaal

€ 100.000,-bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek, dit is inclusief individueel keuzebudget van 17,05 %. De aanstelling is voor een jaar met de intentie dit bij wederzijdse tevredenheid om te zetten naar een vast dienstverband.

 

PROCEDURE

De werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & Van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. Het vervolg van de procedure vindt plaats op de volgende data:

 

·           6 januari 2020 voordracht potentieel passende kandidaten

·         13 januari 2020 tussen   9.00-15.00 uur 1e gespreksronde selectiecommissie

·         16 januari 2020 tussen   9.00-13.00 uur 2e gespreksronde selectiecommissie

·         20 januari 2020 tussen 13.00-16.00 uur 3e gespreksronde adviescommissie

 

Tussen de eerste en tweede gespreksronde vindt een TMA-talentenanalyse plaats. 

 

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06 – 86 86 34 37. Heeft u belangstelling in deze uitermate boeiende functie, dan zien wij uw reactie graag vóór 27 december 2019 a.s. tegemoet.