Directeur-bestuurder - 36 uur - Roosendaal o.e.

OVER BIBLIOTHEEK WEST-BRABANT

Stichting Openbare Bibliotheek West-Brabant is een fusieorganisatie bestaande uit bibliotheek Het Markiezaat en bibliotheek VANnU. Het werkgebied van beide bibliotheken samen omvat de gemeenten: Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Recent hebben de acht gemeenten en de bibliotheken Markiezaat en VANnU een vierjarig convenant afgesloten waarin uitvoeringsafspraken staan. 

Missie en visie

Bibliotheek West-Brabant is er voor iedereen die wil lezen en leren. Dit met de missie: ‘jong en oud verleiden met plezier te lezen, te leren en zich te informeren’.

De missie invulling geven gebeurt aan de hand van drie pijlers:

1.      Van collectie tot connectie

2.      Focus op jeugd

3.      Een leven lang leren (en aanpak laaggeletterdheid)

De pijlers dragen bij aan de ontwikkeling, ontplooiing en versterking van het individu en daarmee aan de versterking van de samenleving binnen West-Brabant. Dit door onder andere inwoners te inspireren en te ondersteunen bij het verhogen van hun zelfredzaamheid en het verbeteren van hun (lees)vaardigheden.

Hierdoor: 

•        Creëert men kansen voor jeugd;

•        Wordt meedoen, zelfredzaamheid en participatie aan de samenleving gestimuleerd;

•        Blijven mensen zich leren en ontwikkelen, waardoor er aansluiting blijft bij huidige ontwikkelingen;

•        Worden mensen digitaal vaardiger en wordt laaggeletterdheid tegengegaan;

•        Draagt de bibliotheek wezenlijk bij aan gemeenschapszin/sociale cohesie waarbij aandacht is voor eenzaamheid en ontmoeting wordt gestimuleerd

De acht gemeenten betalen een bijdrage per inwoner, gebaseerd op de afname van het basispakket van het bibliotheekwerk. De overige diensten/producten/functies worden programmatisch of projectmatig gefinancierd en zijn kostendekkend door programma- en projectsubsidies en bijdragen van derden. 

Bibliotheek West-Brabant heeft een verzorgingsgebied met ca. 300.000 inwoners, ruim 56.000 leden en ruim 1,4 miljoen uitleningen per jaar. Vanuit 10 (kern)vestigingen, 9 servicepunten, vele uitleenpunten op basisscholen en een hoofdkantoor in Roosendaal, werken 100 medewerkers (53,72 fte) en 172 vrijwilligers voor de bibliotheek. De begroting bestaat uit ca. € 6.000.000,-.

BESTURINGSMODEL

Bibliotheek West-Brabant werkt op basis van een Raad van Toezicht-model. De directeur-bestuurder is op grond van de statuten van de Stichting Openbare Bibliotheken, het vastgestelde reglement Raad van Bestuur en de Code Cultural Governance, eindverantwoordelijk voor het bestuur, het management en de inhoudelijke en financiële prestaties van de bibliotheek. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het management en bestuur van de directeur-bestuurder, en staat de directeur-bestuurder met raad en daad ter zijde. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat het bestuur en de externe accountant.

MEDEZEGGENSCHAP

Bibliotheek West-Brabant heeft een ondernemersraad met daarin zes vertegenwoordigers. Van elke bibliotheek zijn drie afgevaardigden. In verband met de fusie zijn er komend jaar verkiezingen. 

ONTWIKKELINGEN / AANLEIDING FUSIE 

Bibliotheek West-Brabant is een nieuwe organisatie ontstaan uit twee professionele bibliotheken die de laatste jaren fors in ontwikkeling zijn geweest. Per januari 2020 is de nieuwe organisatie een feit. Beide bibliotheken werken al geruime tijd samen en hebben de laatste jaren ervaren wat de gevolgen zijn van maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot een transitie in de sector: de slag van een traditionele naar educatieve en maatschappelijke bibliotheek. Beiden ervaren dan ook op eenzelfde wijze de veranderende rol van de bibliotheek en wat dit vraagt van een organisatie en haar medewerkers. 

Om genoemde transitie toekomstig goed invulling te kunnen geven, hebben beide organisaties afzonderlijk, respectievelijk in 2017 en in 2016, een kwalitatieve reorganisatie doorgevoerd. Gelijktijdig is onderzoek gedaan naar het bundelen van krachten. In 2018 is na gedegen onderzoek gebleken dat fuseren zeker pluspunten biedt. Het leidt onder andere tot meer efficiency in de bedrijfsvoering en in versteviging van de kwaliteit, waardoor er ruimte ontstaat voor vernieuwing en het realiseren van de (fysieke) bibliotheek 3.0 met een hoogwaardige bibliotheekvoorziening.  

Daarnaast biedt schaalvergroting voordelen zoals het zijn van een krachtige gesprekspartner voor gemeenten, een sterkere netwerkpartner in het werkgebied, het bieden van hoogwaardige kwaliteit voor de inwoners met als gevolg een grotere maatschappelijke impact. Ook biedt het meer (ontwikkel) mogelijkheden voor medewerkers. Voor gemeenten levert de fusie onder andere als voordeel op, het versterken van de regionale samenwerking in West-Brabant en het realiseren van maatschappelijke speerpunten. 

ORGANISATIE

Het managementteam bestaat uit een eindverantwoordelijk directeur-bestuurder en vier managers.  

De managers zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de volgende teams:

•        Educatie; 0-18 jaar en leven lang leren

•        Publieke dienstverlening

•        Programmering en Projecten

Team Educatie. Het team Educatie verleent diensten aan het onderwijs, kinderopvang, institutionele klanten en maatschappelijke samenwerkingspartners. Zij richt zich op de doelgroepen jeugd (0-18 jaar) en volwassenen waarbij de ontwikkeling van basisvaardigheden en daarmee zelfredzaamheid en participatie een thema is. 

Team Publieke Dienstverlening. De lokale teams binnen het team Publieke Dienstverlening  zorgen voor een stevige verbinding met de lokale omgeving. De lokale teams werken per gemeente. Deze lokale teams zijn, net als de andere teams, resultaatverantwoordelijk.  

Team programmering en Projecten. De programmering komt tot stand door de samenwerking tussen teams (en met de partners in de omgeving). In projectteams wordt gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van (gezamenlijke) activiteiten en de innovatie van de dienstverlening. Voor het mogelijk maken van deze innovatie zoeken we naar aanvullende financieringen en samenwerking met relevante partijen. 

TRANSFORMATIE

Vermelde ontwikkelingen in de bibliotheeksector vragen een groot aanpassingsvermogen van medewerkers en daarmee een cultuuromslag van de organisatie. Er wordt van medewerkers verwacht dat zij zich (nog) meer kunnen verbinden met het netwerk en kunnen werken vanuit rollen/competenties en vaardigheden ten behoeve van projecten/programma’s. Deze wijze van werken vraagt onder meer lokale sensitiviteit, verbindingskracht, doelgerichtheid en ondernemerschap van medewerkers. Een lerende organisatie met ruimte voor ontwikkeling, het tonen van eigenaarschap, waarbij geëxperimenteerd mag worden en fouten maken mag, is de basis voor een dergelijke transitie. Tevens draagt een ruimer aanbod van vrijwilligers bij aan het creëren van ruimte voor medewerkers, met name in de front-office, zodat er meer tijd is om te netwerken en te programmeren. 

FUNCTIE EN OPDRACHT

De nieuwe directeur-bestuurder heeft als opdracht het verder bouwen aan de nieuwe organisatie.  Dit betekent consolideren van het goede en bestaande, en doorontwikkelen daar waar nodig. Iemand met moderne leiderschapskwaliteiten. Die medewerkers stimuleert en inspireert tot vernieuwing, en onderlinge samenwerking en saamhorigheid bevordert/verstevigd. Een visionair, ontwikkelgericht en gedreven. In staat de organisatie verder te verstevigen naar een toekomstbestendige organisatie; professioneel, innovatief en solide. Het verder inrichten, stroomlijnen en harmoniseren van diverse (werk)processen hoort daarbij.   

Iemand die intrinsiek gemotiveerd is om de slag te maken naar een bibliotheek met een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die de koers en missie met passie en bevlogenheid zowel in- als extern, regionaal alsmede landelijk uitdraagt en daarin een voorbeeldfunctie vervult. Iemand met ondernemerszin die denkt in kansen en mogelijkheden en daarin voorop wil lopen. Die met oog voor zakelijkheid en met een gezonde dosis lef, durft te ontdekken en te innoveren. 

Een directeur-bestuurder die externe partners zoals het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, de provincie en de acht participerende gemeenten meeneemt in ontwikkelingen en betrekt bij nieuwe initiatieven. Hen kan bewegen en verleiden om tot een gezamenlijk (financiële en/of inhoudelijk) gedragen verantwoordelijkheid te komen dan wel te investeren in de toekomst van de regio. 

Iemand die politiek-bestuurlijk sensitief is, die contacten met de diverse gremia van de betrokken gemeenten als vanzelfsprekend ziet, en vanuit overtuigingskracht anderen weet te enthousiasmeren over de meerwaarde van de bibliotheek in de samenleving. 

De directeur-bestuurder is een persoon die vooruitkijkt en tijdig anticipeert op (soms onverwachte) koerswijzigingen. Iemand die van nature makkelijk schakelt op alle niveaus. Met een coachende managementstijl, die  medewerkers faciliteert en ondersteunt. Iemand met oog voor talent en  ontwikkeling van medewerkers, die het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel heeft staan en met behoud van koers en kaders, ruimte en richting tegelijk kan geven. Die makkelijk feedback geeft en ontvangt. En die ingrijpt als dat nodig is. 

FUNCTIE-EISEN/KENNIS EN VAARDIGHEDEN

•                Aantoonbaar WO werk- en denkniveau;

•                Ervaring als eindverantwoordelijke in een complexe (politiek-bestuurlijke) omgeving;  

•                Ervaring met een organisatie in verandering en/of met organisatie-ontwikkeltrajecten (integratie van twee culturen);

•                Kennis met betrekking tot modern management;

•                Heeft kennis van lokale en regionale ontwikkelingen en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen;

•                Heeft kennis van actuele ontwikkelingen in de branche en de gepaard gaande eisen en wensen ten aanzien van de prestaties/resultaten van een actuele bibliotheekorganisatie;  •       Financieel inzicht en een ontwikkeld gevoel voor bedrijfsvoering; 

•                Aantoonbaar innovatief vermogen en inzicht.

PERSOONLIJKHEID

Inspirerende persoonlijkheid. Een bouwer met visie. Makkelijk benaderbaar en open. Zichtbaar.

Boegbeeld. Extern gericht. Ambitieus. Transparant en duidelijk in communicatie en koers. Koersvast. Bedrijfsmatig met een zakelijke inslag. Doortastend. Netwerkvaardig, kan soepel opereren in diverse gremia en netwerken. Kennis van projectmatig werken. Neemt verantwoorde risico’s. Relativeringsvermogen en humor. 

ALGEMENE / FUNCTIEGERICHTE COMPETENTIES

•                Visie

•                Leiderschap

•                Proactief/ondernemend

•                Resultaatgericht

•                Markt/relatiegericht

•                Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen 

•                Organisatiesensitief

•                Verbindend

ARBEIDSVOORWAARDEN

De directeur-bestuurder is ingedeeld in schaal 14 CAO bibliotheken, het salaris bedraagt maximaal € 95.000,- bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) op basis van een 36-urige werkweek. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar waarna bij wederzijdse tevredenheid de overeenkomst wordt omgezet naar onbepaalde tijd.  

PROCEDURE

Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. De procedure ziet er als volgt uit:   

•                6 februari 2020 voordracht kandidaten aan de selectiecommissie

•                10 februari 2020 eerste gespreksronde selectiecommissie   

•                13 februari 2020 tweede gespreksronde selectiecommissie 

•                17 februari 2020 gesprek adviescommissie 

De procedure vindt in- en extern gelijktijdig plaats.

Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.  

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06-86863437.